ΠΠ ··‚‚‚‚··ÈÈ­fi­fiÙÙËËÙÙ·· ÁÁÈÈ·· ÚÚˆˆÛÛÈÈÎ΋‹ ··ÁÁÔÔÚÚ¿¿ ıı·· ····ÛÛ¯¯ÔÔÏÏ‹‹ÛÛÂÂÈÈ ÛÛ˘˘ÓÓ¤¤‰‰ÚÚÈÈÔÔ ÙÙÔÔ˘˘ ¶¶∞∞™™ÀÀ••∂∂

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

&ι ραγδαίες αλλαγές στ ν τ μέα τ υ τ υρισμ ύ παγκ σμια, ι νέες πρ πτικές π υ διαν ίγ νται για την κυπριακή τ υριστική ι μη#ανία αλλά και η α ε αι τητα για τη Ρωσική αγ ρά και τ λ ένα και πι έντ - ν ανταγωνιστικ πεδί π υ έ# υμε ν’ αντιμετωπίσ υμε μετά και απ την παρατεταμένη παγκ σμια ικ ν - μική κρίση, θα απ τελέσ υν σημεί ανα ράς τ υ 37 υ Ετήσι υ `εν δ #ειακ ύ Συνεδρί υ τ υ Παγκύπρι υ Συνδέσμ υ `εν δ #ων (ΠΑΣΥ`Ε) π υ θα πραγματ π ιηθεί την Τρίτη 17 Φε ρ υαρί υ 2015, στ `εν δ #εί HIL­TON PARK στη Λευκωσία (ώρες 09.00- 16.00).

Εισηγητής τ υ Συνεδρί υ θα είναι Υ υπ υργ ς παρά τω Πρ έδρω, Κωνσταντίν ς Πετρίδης.

Στ συνέδρι θα συμετάσ# υν και Αγγ. Λ ϊ υ, Πρ εδρ ς τ υ Κυπριακ ύ &ργανισμ ύ Τ υρισμ ύ, W. Porter, Chief Ex­ec­u­tive Of­fi­cer, της HER­MES AIR­PORTS LTD, G. Wil­son, Man­ag­ing Direc­tor-Main­stream Prod­uct & Pur­chas­ing, TUI GROUP, καθώς και η Δρα Δ. Κ ύτ υλα, Tourism & Hos­pi­tal­ity Mar­ket­ing Con­sul­tant και As­sis­tant Pro­fes­sor of Tourism Man­age­ment τ υ Πανεπιστημί υ Πατρών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.