∂∂ÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎ΋‹:: ¶¶ÚÚÔÔÎη·ÙÙ··ÚÚÎÎÙÙÈÈÎο¿ ÛÛÙÙÈȘ˜ 2277 ººÂ‚‚ÚÚÔÔ˘˘··ÚÚ››ÔÔ˘˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελληνική Τράπε α ανακ ίνωσε τι τ Δι ικητικ Συμ ύλι της τράπε ας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 27 Φε ρ υαρί υ 2015 για να ε"ετάσει, μετα"ύ άλλων, τα πρ καταρκτικά απ τελέσματα τ υ &μίλ υ για τ έτ ς 2014. Η ανακ ίνωση της ένδει"ης τ υ απ τελέσματ ς για τ πλήρες ικ ν μικ έτ ς 2014 θα γίνει στ 7ΑΚ και την επιτρ πή κε αλαιαγ ράς μετά απ την έγκριση τ υς απ τ Δι ικητικ Συμ ύλι της Τράπε ας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.