ΠΠ ππÓÓ‰‰››·· ÍÍÂÂ¤¤ÚÚ··ÛÛ ÙÙËËÓÓ ∫∫››ÓÓ··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ινδία ανακ ίνωσε αλλαγές στ ν τρ π υπ λ γισμ ύ τ υ ΑΕΠ της π υ δηγ ύν σε μεγάλη αν δική αναθεώρηση των ρυθμών ανάπτυ(ης της τρίτης μεγαλύτερης ικ ν μίας της Ασίας.

Σύμ6ωνα με τη νέα μεθ δ λ γία, εκτιμάται τι ι ρυθμ ί ανάπτυ(ης της ινδικής ικ ν μίας ανήλθαν στ 7,5% τ δ’ τρίμην τ υ 2014. Τ π σ στ αυτ δίνει στην Ινδία τα σκήπτρα της τα!ύτερα αναπτυσσ μενης μεγάλης ικ ν μίας τ υ κ σμ υ, α6 ύ είναι υψηλ τερ απ τ ν ρυθμ ανάπτυ(ης της Κίνας π υ διαμ ρ6ώθηκε στ 7,3% κατά την ίδια περί δ .

Εκτιμάται πλέ ν τι η ινδική ικ ν μία θα αναπτυ!θεί κατά 7,4% για τ ικ ν μικ έτ ς π υ λήγει τ ν Μάρτι , έναντι 5,5% π υ πρ έ$λεπε η Κεντρική ΤράπεMα της Ινδίας $άσει της παλαιάς μεθ δ λ γίας. Εκ6ράM νται ωστ σ αμ6ι$ λίες για την α(ι πιστία των νέων στ ι!είων, καθώς ικ ν μικ ί δείκτες πως η $ι μη!ανική παραγωγή και τα στ ι!εία για τ εμπ ρικ ισ Mύγι παραπέμπ υν σε $ραδύτερα αναπτυσσ μενη ικ ν μία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.