ΠΠ MMi­ic­cr­roos­soofftt Îη·ÈÈ ËË RRaal­l­l­li­it­toonn ÛÛÙÙËËÚÚ››˙˙ÔÔ˘˘ÓÓ ÙÙÔÔ HHooppee ffoorr CCh­hi­illd­dr­reenn

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ πλευρ τ υ Μη Κυ ερνητικ ύ &ργανισμ ύ (ΜΚ&) “Hope For Chil­dren” UNCRC Pol­icy Cen­ter ρέθηκαν ι εταιρείες Mi­crosoft Κύπρ υ και Ral­li­ton, πρ σ έρ ντας δωρεάν λ γισμικ καθώς και εκπαίδευση τ υ πρ σωπικ ύ τ υ &ργανισμ ύ, α"ίας 35 #ιλιάδων ευρώ.

Τ “Hope for Chil­dren” είναι πρώτ ς ΜΚ& στην Κύπρ π υ εγκατέστησε τ λ γισμικ Of­fice 365 στ πλαίσι τ υ ευρύτερ υ πρ γράμματ ς Κ ινωνικής Πρ σ ράς της Mi­crosoft για δωρεάν εγκατάσταση λ γισμικών στ υς ΜΚ& παγκ σμια. Απ την έναρ"η τ υ πρ γράμματ ς “Cy­ber Grants” τ ν &κτώ ρι τ υ 2013, η Mi­crosoft Κύπρ υ πρ σ ερε στ υς ΜΚ& π υ δραστηρι π ι ύνται στην Κύπρ λ γισμικά α"ίας 750 #ιλιάδων ευρώ.

Ανα ερ μενη στην στήρι"η τ υ Hope for Chil­dren, η Cit­i­zen­ship Lead της Mi­crosoft Κύπρ υ κα Laura Anne Ker-Lind­say, δήλωσε: «Η α"ι π ίηση της τε#ν λ γίας πρ ς ελ ς τ υ κ ινωνικ ύ συν - λ υ ρίσκεται στ επίκεντρ της ιλ σ ίας κ ινωνικής πρ σ ράς της Mi­crosoft Κύπρ υ».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.