¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αίτημα παράτασης της δανειακής σύμ ασης θα υπ άλει σήμερα η Ελλάδα, σύμ ωνα με πληρ ρίες π υ είδαν τ ως της δημ - σι τητας αργά θες τ ράδυ. Με άση τις πληρ ρίες τ αίτημα, θα περιέ ει ρ υς και θα είναι για παράταση έως έ!ι μηνών.

Άλλες πληρ ρίες ανέ εραν τι η σ ετική επιστ λή θα αναγνωρί$ει τις υπ ρεώσεις της Ελλάδας έναντι των εταίρων και θα περιλαμ άνει ρ υς π υ θα καταθέσει η ελληνική πλευρά με άση τ πρ σ έδι Moscovici.

% Έλληνας υπ υργ ς %ικ ν μικών Γιάνης Βαρ υ άκης δήλωσε, σύμ ωνα με τ Dow Jones Newswires, τι αναμένει μία συμ ωνία μετα!ύ της Ελλάδας και της Ευρω$ώνης ανα ρικά με την παράταση της δανειακής σύμ ασης ύψ υς 240 δις ευρώ, η π ία πως έ υν δηλώσει α!ιωματ ύ ι, είναι απαραίτητη για να διασ αλίσει τι η κυ έρνηση μπ ρεί να απ πληρώσει τα ρέη της στ υς πιστωτές κατά τ υς πρ σε είς μήνες.

“Η άπ ψή μ υ είναι τι πρ κειται να υπάρ!ει ένα κείμεν με τ π ί λ ι θα είναι ικαν π ιημέν ι”, δήλωσε σε σύντ μη τηλε ωνική συνέντευ!η κ. Βαρ υ άκης, παρά τις συν μιλίες με τ υς εταίρ υς στην ευρω$ώνη τις τελευταίες ημέρες τις π ίες περιέγραψε ως “ταρα ώδεις”.

Πηγές της Ευρω$ώνης λένε, απ τις Βρυ!έλλες, τι για να συνε ιστεί η ρηματ - δ τηση της δανειακής σύμ ασης, η Ελλάδα πρέπει να δε θεί πρ ϋπ θέσεις και ρ υς. 1πως σημείωναν ι ίδιες πηγές, κ. Ντάισελμπλ υμ και ι εταίρ ι της Ελλάδας θα ε!ετάσ υν αν τ ελληνικ αίτημα παράτασης περιλαμ άνει τέτ ιες πρ ϋπ θέσεις. %ι ίδιες πηγές σημείωναν τι η Αθήνα δεν θέλει τη ρή!η και είναι διατεθειμένη να ρεθεί λύση. Τ ασικ είναι τ περιε μεν τ υ ελληνικ ύ αιτήματ ς να ικαν π ιεί λες τις ώρες της ευρω$ώνης, ανέ εραν ι ίδιες πηγές.

% Γιάνης Βαρ υ άκης πρ ανήγγειλε τη Δευτέρα 48ωρ περιθώρι για συμ ωνία τ π ί κάπ ι ι ε! αρ ής τ συνέδεσαν με την σημερινή σύν δ της ΕΚΤ στην π ία θα τεθεί η επανέγκριση της πρ σ ασης των τραπε$ών σε έκτακτη ρευστ τητα μέσω τ υ ELA. H κ ιν τική θέση είναι να υπάρ!ει αίτημα απ ελληνικής πλευράς για τε νική παράταση τ υ πρ γράμματ ς έως την Παρασκευή πρ κειμέν υ να συγκληθεί (μ ν μετά απ αίτημα) έκτακτ Eu­rogroup την ίδια ημέρα. % Αυστριακ ς ΥΠ%ΙΚ έκανε λ γ πάντως και για περιθώρι έως την άλλη ε δ μάδα.

Τ Bloomberg επικαλ ύμεν πηγές με γνώση της υπ θεσης, μετέδωσε ψες πως η ελληνική κυ έρνηση ενδε μένως να $ητήσει παράταση της δανειακής συμ ωνίας για έ!ι μήνες. Η κυ έρνηση τ υ Αλέ!η Τσίπρα σ εδιά$ει να υπ άλει τ αίτημα σήμερα Τετάρτη, δήλωσε η πηγή σε δημ σι γρά υς στις Βρυ!έλλες $ητώντας να μην καταν μαστεί καθώς ι διαπραγματεύσεις είναι ιδιωτικές.

%ι συν μιλίες συνε ί$ νται μετα!ύ της Ελλάδας και των πιστωτών της για τ υς ρ υς π υ θα συν δεύ υν την επέκταση της δανειακής σύμ ασης, πρ σθέτει η ίδια πηγή.

Τις ίδιες πληρ ρίες μετέδωσε και τ Reuters. Η Ελλάδα σ εδιά$ει να $ητήσει παράταση της δανειακής συμ ωνίας, ανέ ερε πηγή στ πρακτ ρεί , !ε ωρί$ ντας την σύμ αση απ τ πλήρες πρ γραμμα διάσωσης της ώρας.

Μιλώντας υπ τ ν ρ της ανωνυμίας, η πηγή ανέ ερε τι η Αθήνα θα $ητήσει παράταση μέ ρι έ!ι μήνες, αλλά ι συνθήκες είναι ακ μα υπ διαπραγμάτευση.

Τ Dow Jones Newswires ανέ ερε τι η Ελλάδα θα επιδιώ!ει την παράταση της δανειακής συμ ωνίας για περί δ τεσσάρων με έ!ι μήνες. Τ πρακτ ρεί επικαλέστηκε α!ιωματ ύ ωρίς να τ ν κατ ν μά$ει. % ίδι ς α!ιωματ ύ ς σημειώνει τι ι ρ ι τ υ αιτήματ ς είναι υπ διαπραγμάτευση.

Υπενθυμί$εται τι σε άτυπ κυ ερνητικ σημείωμα θες τ πρωί, τ Μα!ίμ υ επεσήμανε, μετα!ύ άλλων, πως τελεσίγρα α μεν δεν δέ εται αλλά θεωρεί τι είναι απ λύτως ε ικτή μια αμ ι αία επω ελής λύση για Ελλάδα και εταίρ υς, στην π ία δηλώνει τι ρίσκεται “σταθερά πρ σηλωμένη”.

Στ ίδι σημείωμα η κυ έρνηση έθετε τρεις κ κκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση με την τρ ικα ι π ίες εμπ δισαν τη συμ ωνία καθώς περιλαμ άν νταν στ κείμεν Di­js­sel­bloem. Παράλληλα, έθετε και τρεις κατ’ αρ ήν πρ ϋπ θέσεις σύγκλισης ι π ίες περιλαμ άν νταν στ αρ ικ κείμεν συ$ήτησης. Ειδικ τερα, η ελληνική κυ έρνηση σημειώνει πως λέει “ ι” σε: Παράταση τ υ πρ γράμματ ς, παρεμ άσεις στ ασ αλιστικ και στις ιδιωτικ π ιήσεις αλλά και στην υπ ρέωση λ κλήρωσης τ υ υ ιστάμεν υ μνημ νί υ. Αντιθέτως, ανέ ερε πως λέπει θετικά τ τετράμην ενδιάμεσ πρ γραμμα, την πρ θεση στήρι!ης τ υ ρ λ γικ ύ συστήματ ς σε συνδυασμ με παρεμ άσεις για την ανθρωπιστική κρίση και τα μέτρα περι ρισμ ύ τ υ άρ υς τ υ ρέ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.