ΔΔ­fi­fiÎÎÔÔ˘˘˜˜ € 4400 ÂÂÎÎ.. ÂÂÈÈÛÛ¤¤ÚÚ··ÍÍ··ÓÓ Î·‡ÚÚÈÈÔÔÈÈ Îη·ÙÙ··ıı¤¤ÙÙ˜˜ ÂÂÍ͈ˆÙÙÂÂÚÚÈÈÎÎÔÔ‡‡

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Απ τ 2006 μέ ρι τ 2012 τ τμήμα ρ λ γίας ταυτ - π ίησε συν λικά τα στ ι εία 3353 κυπρίων π υ διατηρ ύν καταθέσεις σε τράπε$ες τ υ ε!ωτερικ ύ απ τ υς π ί υς εισέπρα!ε με την επι λή έκτακτης εισ ράς π σ ύψ υς 7,7 εκ. ευρώ, σύμ ωνα με την Stock­watch.

Τα στ ι εία έθεσε θες ενώπι ν της επιτρ πής ελέγ υ της υλής Έ ρ ς Φ ρ λ γίας Γιαννάκης Λα$άρ υ, στ πλαίσι της συ$ήτησης για την επίμα η λίστα Λαγκάρντ, την π ία ι κυπριακές αρ ές μέ ρι σήμερα, αίνεται να μην έ υν ε!ασ αλίσει.

Σύμ ωνα με τ ν κ. Λα$άρ υ, τ τμήμα ρ λ γίας κατά τ ν πρώτ έλεγ π υ εί ε διενεργήσει την περί δ 20062008 κατά ερε και ταυτ π ίησε 821 κύπρι υς ι π ί ι εί αν καταθέσεις σε τράπε$ες τ υ ε!ωτερικ ύ.

1πως σημείωσε ι κύπρι ι καταθέτες εισέπρα!αν κατά την εν λ γω περί δ τ κ υς π υ ανήλθαν περίπ υ στα 40 εκ. ευρώ.

Τ κράτ ς, με άση τη ν μ θεσία επέ αλε πρ ς τ υς επηρεα$ μεν υς καταθέτες ε!ωτερικ ύ έκτακτη εισ ρά απ κ μί$ ντας 3,5 εκ. ευρώ.

Πρ σθεσε τι η δεύτερη άση ελέγ υ λ κληρώθηκε τ 2014 και α ρ ύσε την περί δ 2008-2012, π υ έγινε ταυτ π ίηση 2532 πρ σώπων ι π ί ι έλα αν τ κ υς επί των καταθέσεων 33,2 εκ. ευρώ ενώ τ κράτ ς επέ αλε έκτακτη εισ ρά ύψ υς 4,2 εκ. ευρώ.

% έ ρ ς ρ λ γίας ανα έρθηκε στις δυσκ λίες π υ αντιμετωπί$ει τ τμήμα για την ταυτ π ίηση των καταθετών, σημειών ντας πως απ στέλλ νται στ τμήμα τ ν - ματεπώνυμ τ υ καταθέτη, η ημερ μηνία γεννήσεως και η διεύθυνση ωρίς μως να αναγρά εται αριθμ ς της ταυτ τητας.

Είπε τι στην Ελ ετία ι καταθέτες επιλέγ υν είτε να καταθέσ υν τα στ ι εία τ υς εθελ ντικά ή να ρ λ γηθ ύν στην Ελ ετία η π ία παρακρατεί τ 25% της ρ λ - γίας και τ 75% τ απ στέλλει στη ώρα διαμ νής τ υ καταθέτη.

Σημείωσε πως ίδι ς αναμένει ακ μη τ ν κατάλ γ των καταθετών τ υ ε!ωτερικ ύ για την περί δ 2012-2014, επισημαίν ντας πως ακ μη δεν λ κληρώθηκε έλεγ ς.

%ι ρ λ γικές αρ ές της Κύπρ υ, είπε, δεν είναι ενημερωμένες για τ κε άλαι κάθε καταθέτη.

% κ. Λα$άρ υ ανέ ερε πως τ ν Ι ύλι τ υ 2014 υπ γρά ηκε συμ ωνία για απ υγή διπλής ρ λ γίας με την Ελ ετία η π ία θα τεθεί σε ε αρμ γή τ 2016.

% γενικ ς ελεγκτής %δυσσέας Μι αηλίδης σημείωσε πως πρέπει να γίνεται ρ λ γικ ς έλεγ ς των καταθετών για να διαπιστωθεί η πηγή των εισ δημάτων π υ εί ε, κατά π σ αυτά πρ ήλθαν απ μί$ες ή κατά ρηση της θέσης τ υς και να ελέγ εται κατά π σ έ ει πληρώσει τις ρ λ - γικές τ υ υπ ρεώσεις στην Κύπρ .

Πρ σθεσε πως μετά τ ν μ π υ ψή ισε η υλή σ ι δεν δηλών υν τ υς τ κ υς απ τις καταθέσεις στη ρ - λ γική τ υς δήλωση, τ τε θα πρέπει να διώκ νται π ινικά.

Για τη λίστα Λαγκάρντ έ ρ ς ρ λ γίας ανέ ερε πως δεν υπάρ ει ενώπι ν τ υ τμήματ ς, παραπέμπ ντας για ενημέρωση στ ν υπ υργ %ικ ν μικών π ί ς θα παραστεί στην επ μενη συνεδρία της επιτρ πής ελέγ υ.

Σημείωσε, επίσης πως δεν γνωρί$ει κατά π σ κάπ ι ι απ τ υς καταθέτες π υ ταυτ π ίηθηκαν περιλαμ άν νται στη λίστα Λαγκάρντ ή κατά π σ στ υς καταθέτες περιλαμ άν νται π λιτικά εκτεθειμένα πρ σωπα.

% κ. Λα$άρ υ δια ε αίωσε πως έ ει ετ ιμαστεί απάντηση μετά απ ερώτηση π υ υπέ αλε υλευτής σε σ έση με τις 6,000 ν ματα π υ πρ ώρησαν σε εκρ ές καταθέσεων πριν απ τ 2013, δηλαδή κατά π σ εί αν εκπληρώσει ή ι τις ρ λ γικές τ υς υπ ρεώσεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.