Æ·ÚÔϛ̷ÓÔ §ÂÌÂÛÔ‡ Î·È ∞ÓÙȉڿÛÂȘ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέν υμε έκπληκτ ι απ τις αντιδράσεις π υ εμ ανί$ νται τώρα απ « μάδα Λεμεσιανών αρ ιτεκτ νων» για τ μ λις απ περατωθέν έργ στ Ψαρ λίμαν Λεμεσ ύ. %ι αντιδράσεις καλύπτ υν ένα ευρύ άσμα, απ την αρ ιτεκτ νική, στην έλλειψη ώρ υ πρασίν υ, στ μπλ κάρισμα της θέας πρ ς την θάλασσα απ δύ κτίρια, στην υπέρ αση τ υ κ στ υς και τέλ ς στ τι η Αρ ή Λιμένων Κύπρ υ μετατράπηκε σε de­vel­oper.

Η Αρ ιτεκτ νική: Η αρ ική ιδέα πως αυτή δημ σιεύθηκε στ τύπ ήταν η δημι υργία εν ς ψαρ λίμαν υ σε τύπ Ελληνικών νησιών. Εκείν π υ έ υμε τώρα είναι ένα υπερμ ντέρν έργ ψηλής μεν αισθητικής, αλλά καμία σ έση με τα Ελληνικά νησιά. Και μως έγινε διαγωνισμ ς, υπήρ ε μάδα κριτικής των αρ ιτεκτ νικών πρ τάσεων και κατακυρώθηκε τ έργ στ ν συγκεκριμέν αρ ιτέκτ να. Εάν υπήρ ε αυτή η σ αρή δια ωνία στ con­cept, πως η κριτική επιτρ πή κατακύρωσε τ συγκεκριμέν έργ σε μ ντέρνα γραμμή; Γιατί τ τε η μάδα αυτή των αρ ιτεκτ νων της Λεμεσ ύ δεν διαμαρτυρήθηκε απ την αρ ή, ταν τα σ έδια λων των πρ σ ρ δ τών ήταν δημ σιευμένα πριν της κατακύρωσης; Θα μπ ρ ύσαμε να αντιλη θ ύμε την διαμαρτυρία αυτή εάν υπήρ αν ι διαμαρτυρίες απ την αρ ή και ι εκ των υστέρων, ταν τέλειωσε τ έργ . Μήπως επειδή επιτυ ών αρ ιτέκτ νας είναι Λευκωσιάτης να έ ει τ ν ρ λ τ υ;

Vώρ ς Πρασίν υ: Απ π ύ και ως π υ ένα ψαρ λίμαν να περιλαμ άνει και ώρ πρασίν υ ταν υπάρ ει τεράστια πλατεία εκδηλώσεων στ έργ . Ε!άλλ υ υπάρ ει λ κληρη επί ωση δίπλα π υ καλύπτει αυτήν την ανάγκη (αμ ι άλλ υμε εάν είναι δυνατ ν ιαδήπ τε Αρ ή να απαιτήσει ώρ πρασίν υ, μια και π υ θα πρέπει τ γήπεδ τ υ παλι ύ λιμέν ς να θεωρείται ως ικ πεδ ).

Θέα: 1λ ς κα γάς είναι δι τι υπάρ υν 2 κτίρια (τ ένα πίσω απ τ άλλ ) π υ μερικώς εμπ δί$ υν την θέα απ τ υς περαστικ ύς τ υ κύρι υ δρ μ υ. Υπάρ υν μως μεγάλα αν ίγματα για τις λεγ μενες πτικές υγές, ενώ υδέν σ λι για τα ακίνητα V’ Παύλ υ, π υ και αυτά τα κτίρια είναι ένα πρ λημα σε αυτ ν τ ν τ μέα (είναι μως διατηρητέα).

Υπέρ αση κ στ υς: Κατά τ υς ίλ υς της Λεμεσ ύ υπήρ ε αρ ική ένδει!η κ στ υς 10.0 εκ. ευρώ (έτ ς 2002) π υ στ τέλ ς έ θασε τα 17 εκ. ευρώ (έτ ς 2014). Δεν είναι τ πρώτ και ύτε τ τελευταί έργ π υ υπερέ η κατά π λύ τ ν αρ ικ πρ ϋπ λ γισμ πως είναι και τ Ανώτατ Δικαστήρι , τ Υπ υργεί %ικ ν μικών, τ ν σ κ μεί Λευκωσίας κλπ. Πράγματι μως θα πρέπει «κάτι» να γίνει με τις τεράστιες απ κλείσεις κ στ υς σε διαγωνισμ ύς και π υ μελετητής/αναθέτ υσα αρ ή να έρει κάπ ια ευθύνη, δι τι με τέτ ια δια - ρά κ στ υς ίσως και άλλ ι αρ ιτέκτ νες θα μπ ρ ύσαν να ετ ιμάσ υν εναλλακτικές λύσεις. Τ πρ λημα της υπέρ ασης κ στ υς είναι γενικ και δεν παρ υσιά$εται στ έργ αυτ μ ν και είναι ένα απ τα πρ λήματα των αρ ιτεκτ νικών διαγωνισμών π υ θα πρέπει να επιλυθ ύν.

ΑΛΚ και De­vel­oper: Π υ είναι τ πρ λημα εάν μια Αρ ή επιθυμεί να α!ι π ιήσει την περι υσία της; Δηλαδή η ΑΗΚ, CYTA, ΚΛΠ δεν πρέπει να ανεγείρ υν δικά τ υς γρα εία σε δική τ υς γη και/ή να εκμεταλλεύ - νται την δική τ υς γη;

qητ ύμεν Εν ίκι : Στα 7.000 τ.μ. εμ αδ ύ τ $ητ ύμεν εν ίκι για τ ν κύρι /ένα εν ικιαστή ήταν 2.3 εκ. ευρώ τ ν ρ ν . Η πρ σ ρά απ τ ν μ ναδικ πρ σ ρι δ - τη ήταν 2.6 εκ. ευρώ και μετά πρ κλήθηκαν δια ρές και τ θέμα μένει στάσιμ . Πληρ ρηθήκαμε δε τι ρισμέν ι αρ ιτέκτ νες της Λεμεσ ύ της μάδας διαμαρτυρίας, είναι σύμ υλ ι τ υ εν ικιαστή στην δικαστική (ίσως) διαμά η μετα!ύ ΑΛΚ και τ υ πρ τιθέμεν υ εν ικιαστή.

Εδώ είναι ίσως τ πρ λημα αγαπητ ί μας αναγνώστες, τι τ εν ίκι των έστω 2.3 εκ. ευρώ τ ν ρ ν είναι υπερ λικά ψηλ (= 26 ευρώ/τ.μ./μήνα). Και αυτ τ ψηλ εν ίκι θα τ πλήρωνε κύρι ς εν ικιαστής, π ί ς θα υπ -εν ικία$ε τις διά - ρες μ νάδες σε τρίτ υς υπ -εν ικιαστές – ενώ εάν υι θετήσ υμε και ένα κέρδ ς για τ ν κύρι εν ικιαστή αυτ θα αύ!ανε τ εν ίκι τ υλά ιστ ν στα 35 ευρώ/τ.μ. για τ υς υπ -εν ικιαστές, πλέ ν κ ιν ρηστα, ρ ι λειτ υργίας, Δημ τικ ί ρ ι και απ ευτετικ , ίσως τ τελικ εν ίκι να ανέρ εται σε επίπεδ πέραν των 50 ευρώ/τ.μ. Αυτ είναι μέσ ς ρ ς π υ περιλαμ άνει και τα υπ γεια, μη επικερδείς ρήσεις (π. . λέσ η ψαράδων, μ υσεί κλπ) και είναι μέσ ς ρ ς λων των μ νάδων. Δεν υπάρ υν τέτ ια εν ίκια στην Κύπρ αγαπητ ί μας αναγνώστες π υ να μπ ρ ύσε να αντέ!ει σε μακρ ρ νια μ ρ ή π ι σδήπ τε εν ικιαστής.

Έτ ιμ πρ ς ρήση: Πληρ ρηθήκαμε τι ι ίλ ι αυτ ί (άσπ νδ ι ε θρ ί τ υ έργ υ θα λέγαμε) εκτ ς απ τις άλλης ύσης διαμαρτυρίες κατηγ ρ ύν και τ ίδι τ έργ . %τιδήπ τε, απ μη επιτρεπ μενες ρήσεις, σε θ ρές και ίσως εις μια πρ σπάθεια να παραμείνει τ έργ κεν και έτσι να απ δεί! υν εκ των πραγμάτων τι είναι ρθ ί. Αντί να γίν νται επ ικ δ μητικές εισηγήσεις για να πρ σελκύσει τ έργ αυτ πελατεία και εν ικιαστές, υπάρ ει αυτή η μάδα να τ π λεμά με στ πρ ς τι; Μας θυμί$ει τ έργ Δημητρί υ (Φ ινικ ύδες) στην Λάρνακα, τ έργ Makenzy, ακ μη τ Δασ ύδι της Λεμεσ ύ π υ έτυ αν τεράστιας π λεμικής απ διά ρ υς και στ τέλ ς απ δεί θηκαν λανθασμέν ι, ενώ πρ σθετη τραγική ένσταση ήταν και η μετατρ πή τ υ δάσ υς Αθαλάσσας σε πάρκ με διευκ λύνσεις και τώρα είναι τ καμάρι της Λευκωσίας.

Βιωσιμ τητα: Τ πι σ αρ ερώτημα π υ τίθεται είναι εάν τ έργ αυτ είναι ιώσιμ (22 εκ. ευρώ και κ στ ς τ υ ψαρ - λίμαν υ) και/ή πως τ κάναμε να γίνει ελκυστικ πρ ς εν ικίαση απ επενδυτές και άλλ υς. Εκτ ς απ την παραλιακή παλαιά π λη της Λεμεσ ύ και η περι ή τ υ Κάστρ υ, εκτ ς απ την Μαρίνα της Λεμεσ ύ, πρ στέθηκαν μερικές ιλιάδες τ.μ. εμπ ρικές πρ σθετες ρήσεις. Τ θέμα π υ τίθεται είναι εάν υπάρ ει $ήτηση (για π ι δήπ τε εν ίκι εντ ς πλαισίων) – υπάρ ει δηλαδή αυτή η ανάλ γη πελατεία; Ίσως τ κύρι λάθ ς (εάν είναι) είναι η μη εκ των πρ τέρων ετ ιμασία μελέτης ιωσιμ - τητας τ υ έργ υ με διά ρα εναλλακτικά σενάρια. 1πως έ υν σήμερα τα δεδ μένα και ωρίς να υπεισέλθ υμε στην λεπτ μέρεια, ίσως η ΑΛΚ πρέπει να στ εύει σε ένα συν λικ εισ δημα ι πέραν ( ως ένδει!η) τ υ συν πλην 1.5 εκ. ευρώ ισ δύναμ 17 ευρώ /τ.μ./μήνα (συν τα υπ λ ιπα) ι μ ν για να πρ σελκύσει τ ν κύρι επενδυτή, αλλά και να τ ν διατηρήσει σε μακρ ρ νια μ ρ ή, ενώ ι «$ημι γ νες» ρήσεις θα πρέπει να μελετηθ ύν ως επιπλέ ν.

Και πάλι θεωρητική πρ σέγγιση θα ήταν τ έργ να συμπεριλάμ ανε τ π λυπ θητ για τ υς Λεμεσιαν ύς συνεδριακ κέντρ . Ίσως πάνω απ τ ν ώρ στάθμευσης σε ένα ή δύ επίπεδα (4.000 τ.μ./επίπεδ ) και να διατηρήσει τ ν ώρ στάθμευσης, με τ συνεδριακ να είναι υπερυψωμέν 6-7 μέτρα για σκ π ύς πτικών υγών. Η τ π - θεσία τ υ είναι ιδανική και θα εί ε ενισ υτική ήθεια στ ίδι τ έργ , αλλά και στην μαρίνα, ενώ η ρήση τ υ υπάρ ντ ς δημ - σι υ ώρ υ στάθμευσης έναντι τ υ δρ μ υ (εάν δεν υπάρ υν ιδιαίτερα πρ λήματα με τις αρ αι τητες π υ αντιλαμ αν μαστε τι υπάρ υν, ίσως να μπ ρ ύν να !επεραστ ύν) να κάλυπτε τις πρ σθετες ανάγκες στάθμευσης. Τ κ στ ς μως τ υ πρ σθετ υ έργ υ απ τελεί πρ λημα πως θα ε!ευρεθ ύν τα ρήματα. Και εδώ θα αναμέν υμε ειρ τερες αντιδράσεις – αλλά απ την άλλη τ ικ πεδ τ υ Δήμ υ Λεμεσ ύ στ ν Εναέρι θα δια υλάττετ για άλλες ρήσεις. Η μανία π υ καταδιώκει τ υς π λε δ - μ υς για αμηλά κτίρια επί της παραλίας είναι ενδεικτική της λης μιας λανθασμένης κατ’ εμάς ν τρ πίας (παράδειγμα τ υς στρατώνες κατ ικιών στ ν Πρωταρά, Σωτήρα, Δυτική Λάρνακα κλπ), ενώ ντας αναμεμιγμέν ι με την ετ ιμασία της ικ ν - μικής μελέτης τ υ λιμέν ς Λάρνακας π υ η π λε δ μία επέμενε σε συντελεστή δ μησης 20% σε δύ ρ υς, για να πρ - στατευθεί «η θέα» της πίσω, μας υπ δεί θηκε απ τ υς Γάλλ υς μελετητές τι ένα κρ υα$ιερ πλ ι έ ει 12 ρ υς ύψ ς και άρα τι ρ λ θα παί! υν τα κτίρια των 2 ρ - ων; Απ τέλεσμα συν λικ ς συντελεστής δ μησης να αυ!ηθεί σε 250% και τ ύψ ς 14 ρ ι!!

Πρέπει να ηθήσ υμε λ ι την ΑΛΚ να ανταπε!έλθει της επένδυσης και ι να π λεμ ύμε ένα α!ι λ γ μεν έργ για τ π ί υπάρ υν διιστάμενες απ ψεις εκ των υστέρων.

Στ τέλ ς-τέλ ς αγαπητ ί μας αναγνώστες “π ι ς αγαπά την Λεμεσ ”;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.