√√ ··˘˘ıı¿¿‰‰Ë˘˜ μμ··ÚÚÔÔ˘˘ÊÊ¿¿ÎÎˢ˜ ÓÓ·· „„¿¿¯¯ÓÓÂÂÈÈ ÁÁÈÈ·· ‰‰ÔÔ˘˘ÏÏÂÂÈÈ¿¿

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πυρά κατά τ υ Γιάνη Βαρ υ άκη, ε!απ - λύει με άρθρ της η Μπάρμπαρα Βέσελ στην Deutsche Well. Η αρθρ γρά ς α ήνει αι μές για τη διαπραγματευτική ικαν τητα τ υ υπ υργ ύ και τ ν κατηγ ρεί τι μπ ρεί να ψά νει για νέα δ υλειά ως αρθρ γρά ς. Συγκεκριμένα ανα έρει τ άρθρ : «Π ύ δηγ ύν λα αυτά; Η ελληνική κυ έρνηση διέρρη!ε τη Δευτέρα και τ δεύτερ γύρ συν μιλιών στις Βρυ!έλλες, κυρίως γιατί ι υπ υργ ί %ικ ν μικών δεν υπέκυψαν στις επιθυμίες της. Αυτ π υ έ ει εκνευρίσει ακ μα και έμπειρ υς διαπραγματευτές της ΕΕ είναι τι και ι δύ πλευρές δεν ήταν σε θέση να !εκινήσ υν έναν πραγματικ και υσιαστικ διάλ γ .

% κ. Βαρ υ άκης μέ ρι τώρα δεν έ ει παρ υσιάσει ύτε ένα ύλλ αρτί με αριθμ ύς, δεδ μένα ή πρ σδ κίες της ελληνικές κυ έρνησης. Μάλιστα είπε πως ι συνάδελ ί τ υ θα μπ ρ ύσαν να δια άσ υν τ υς New York Times για να μάθ υν π ιες είναι ι θαυμαστές λύσεις π υ πρ τείνει. Μιλώντας στ υς δημ σι γρά υς ανακ ίνωσε πως η Ελλάδα θέλει να κάνει τα πάντα για να υπάρ!ει μια συμ ωνία και τι αυτή θα μπ ρ ύσε να επιτευ θεί μέ ρι την Τετάρτη.

Είναι !εκάθαρ πως Έλληνας ΥΠ%ΙΚ έ ει μια τάση πρ ς την αυθάδεια. Κανείς δεν μπ ρεί να συμπερι έρεται κατ’ αυτ τ ν τρ π στ υς μ λ γ υς τ υ, ειδικά ταν $ητάει ρήματα. Είναι απίθαν Σ ιμπλε και ι υπ λ ιπ ι να α ήσ υν τ ν Βαρ υ άκη να εκτελεί κατά ύληση. Ακ μα και πριν απ τις συν μιλίες της Δευτέρας, τ κλίμα δεν ήταν αισι δ ! , καθώς αρκετ ί δεν εμπιστεύ νταν τις ελληνικές υπ σ έσεις. Και η πρ σπάθεια να έρθ υν κ ντρα η Κ μισι ν με τ Eu­rogroup δεν έπιασε. Η Ελλάδα ε!άντλησε π λύ νωρίς τις αρ ικές καλές πρ θέσεις της ΕΕ.

Ίσως Βαρ υ άκης ψά νει για νέα δ υ- λειά ως αρθρ γρά ς σε μια διεθνή ε ημερίδα. Π ι ς λ γ ς να δημ σιεύει πρώτα τις επιθυμίες της κυ έρνησης τ υ στ ν αμερικανικ Τύπ υ και μετά να τις παρ υσιάσει στις Βρυ!έλλες ως τη μ ναδική άση διαπραγμάτευσης; Μήπως ελπί$ει πως θα πείσει τ υς Αμερικαν ύς α!ιωματ ύ υς να αναμει θ ύν και να $ητήσεις τ υς Ευρωπαί υς να ενωθ ύν; Ακ λ υθεί λάθ ς δρ μ με αυτή την πρ σέγγιση. Ή, μήπως, Βαρ υ άκης πιστεύει πως μπ ρεί να ρει ρηματ δ τηση απ τις ΗΠΑ; Αν ναι, καλή τύ η!

Παρά την ανώριμη και ανεύθυνη ικαν τητα της νέας κυ έρνησης Τσίπρας για να δια ειριστεί την κρίση, είναι ανερ πως η μά η της πρ παγάνδας έ ει α εθεί σε επαγγελματίες. Με εκ ράσεις γεμάτες απ αντιθέσεις και λανθασμένα στ ι εία, η Ελλάδα ελπί$ει να κερδίσει υπ στηρικτές. Πρώτ ν, τ επι είρημα ήταν τι η Ελλάδα είναι συγκλ νισμένη απ τα ρέη της - αν και η επιστρ ή αυτή δεν έ ει ριστεί να !εκινήσει μέ ρι τ 2022. Τα επιτ κια είναι π λύ υψηλά, πως είπαν - αλλά αυτά έ υν ανα ληθεί και είναι αρκετά αμηλά. Η τρ ικα είναι υπεύθυνη για τη δυστυ ία των Ελλήνων συντα!ι ύ ων - στην πραγματικ τητα, μως είναι υπαιτι τητα των πρ ηγ ύμενων κυ ερνήσεων στην Ελλάδα, ι π ίες θα μπ ρ ύσαν να εί αν επιλέ!ει έναν δια ρετικ τρ π για να αναδι ργανώσ υν τ υς πρ ϋπ λ γισμ ύς τ υς.

% κύρι ς έν ς της ελληνικής μι$έριας, π υ παί$ει τ ρ λ τ υ μεγάλ υ μπαμπ ύλα, είναι η Γερμανία, με τις να$ιστικές συγκρίσεις και λα τα υπ λ ιπα σκ υπίδια απ τ π λιτικ σκ υπιδ τενεκέ. Αλλά η δυσ ήμιση τ υ Σ ιμπλε δεν είναι σε καμία περίπτωση η μ νη - ι υπ υργ ί %ικ ν μικών των ωρών της Βαλτικής, και ακ μη ι μ λ γ ί τ υς απ την Ιρλανδία και την Ισπανία, ώρες π υ επίσης εί αν υπ μείνει μια κρίση ρέ υς, έ υν γίνει ιδιαίτερα ασυμ ί αστ ι με τις α!ιώσεις της Ελλάδας.

Η Αθήνα έ ει $ητήσει τίπ τα λιγ τερ απ μια πρ σωρινή - και τ ακρι ές ρ ν διάγραμμα δεν έ ει ριστεί - ρηματ δ τηση τ υ κρατικ ύ πρ ϋπ λ γισμ ύ της απ την ευρω$ώνη. Και λα αυτά δί ως ρ υς, εγγυήσεις ή συμ ωνίες απ πληρωμής. Αυτ μπ ρεί να είναι η επιθυμία τ υς, αλλά η ελληνική κυ έρνηση δεν θα πρέπει να άσει την αίσθηση της πραγματικ τητας και να αρ ίσει να πιστεύει στην πρ εκλ γική ρητ ρική της. Απ την πλευρά τ υς, ι υπ υργ ί %ικ ν μικών τ υ Eu­rogroup επέμειναν τι πρέπει να τηρ ύνται ι υπάρ υσες συμ ωνίες, τ υλά ιστ ν τ περίγραμμά τ υς. Απ την άλλη, μως η Αθήνα θεωρεί απαράδεκτ ακ μα και να μιλήσει για λα αυτά και ακ λ υθεί τ μ τ : λα ή τίπ τα.

Τι θα ακ λ υθήσει λα αυτά; Ίσως ακ μη ένας γύρ ς συν μιλιών την Παρασκευή, αλλά μ ν αν ι Έλληνες τ $ητήσ υν ευγενικά και παρ υσιάσ υν συγκεκριμένες πρ τάσεις. Φαίνεται να παί$ υν ρώσικη ρ υλέτα με τ μέλλ ν της ώρας τ υς, ε!ακ λ υθ ύν να επιμέν υν τι η Ευρω μάδα άται ένα Grexit και έτσι θα υπ ωρήσ υν. Μπ ρ ύν, μως, να κάν υν λάθ ς με την εν λ γω απειλή π υ αντισταθμί$εται απ τ εν ληση πάνω στην π λιτική στην Ελλάδα. Και τι δίνει στην κυ έρνηση Τσίπρα την εμπιστ σύνη τι η ΕΚΤ θα είναι πάντα σε ετ ιμ τητα για να καλύψει τις ελληνικές τράπε$ες με τα δάνεια έκτακτης ανάγκης;

Η κρατική πτώ ευση, με λες τις συνέπειές της, έρ εται λ και πι κ ντά. Πρ ς τ παρ ν, δεν είναι ακ μη σα ές εάν η Αθήνα θα αλλά!ει τακτική ή θα εμμείνει στη στρατηγική τ υ καμικά$ι. Τ ερώτημα είναι: π τε θα αρ ίσ υν ι Έλληνες να συνειδητ π ιήσ υν τι είδ υς παι νίδι παί$ει η κυ έρνηση μα$ί τ υς;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.