Grexit: ΔÔ ÚÈÓ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τι θα συμ εί σε ενδε μεν ε! δ υ της Ελλάδας απ τ ευρώ; Πώς θα αντιδρ ύσαν ι τράπε$ες και ι αγ ρές; Πώς θα ήταν τ νέ ν μισμα και πώς θα γίν νται ι καθημερινές συναλλαγές;

Απαντήσεις σε ένα τέτ ι δραματικ ενδε μεν για την ελληνική ικ ν μία, επι ειρ ύν να δώσ υν ι ικ ν μ - λ γ ι της Cap­i­tal Eco­nomics Τ$ ναθαν Λ ινς και Τ$ένι ερ ΜακΚί ν μέσω τ υ ρετανικ ύ ικ ν μικ ύ site, Money­Week.

1πως σημειών υν ι ικ ν μ λ γ ι δεν υπάρ ει μια πρ σ εδιασμένη διαδικασία για να γει μια ώρα απ την Ευρω$ώνη. Έτσι θα πρέπει να υπάρ! υν κάπ ι ι αυτ σ εδιασμ ί και τα πάντα θα ε!αρτηθ ύν απ τις συγκεκριμένες αιτίες και συνθήκες π υ θα δηγήσ υν την Ελλάδα στην έ! δ . Επί παραδείγματι: ντως η Ελλάδα θα πάρει μ νη της την απ αση για έ! δ ή θα δηγηθεί αναγκαστικά σε αυτήν απ τη στιγμή π υ η ΕΚΤ θα έ ει κ ψει τη ρηματ - δ τηση πρ ς τις τράπε$ες; Ή, μήπως, η έ! δ ς της ώρας θα έ ει συμ ωνηθεί απ κ ιν ύ και θα υπάρ ει σ ετική πρ - εργασία;

%ι δυ ικ ν μ λ γ ι σημειών υν πως για πρ ανείς λίγ υς λη διαδικασία πρ ς την έ! δ είλει να γίνει εν κρυπτώ.

Αρκεί υσικά να μιλάμε για συμπε ωνημένη έ! δ και ι για υπ ρεωτική. Βέ αια είναι αναπ ευκτ , μ λις γίνει γνωστ τ Grexit θα υπάρ!ει έντ νη αναταρα ή στις αγ - ρές, ενώ θα παρ υσιαστεί και μεγάλη απώλεια καταθέσεων απ τις τράπε$ες. Φυσικά αυτ θα δηγήσει σε έλεγ των κε αλαίων, ενώ ι τράπε$ες θα παραμείν υν κλειστές για ένα διάστημα. Η περίπτωση της Κύπρ υ τ 2013 δίν υν τ στίγμα για την ελληνική περίπτωση.

Φυσική ε!έλι!η των γεγ ν των θα είναι τ τύπωμα νέ υ εθνικ ύ ν μίσματ ς – ίσως με τ ν μα «δρα μή». Καν νικά ρειά$ νται έ!ι μήνες για να λ κληρωθεί η διαδικασία τ υ νέ υ ν μίσματ ς, αλλά πως σημειώνει τ άρθρ , αν η έ! - δ ς είναι απ τέλεσμα κ ινής απ ασης τ ρ νικ διάστημα θα μειωθεί αρκετά.

Τα ευρώ θα συνε ί$ υν να ρησιμ π ι ύνται για μικρής έκτασης αγ ρές, ενώ η αγ ρά με κάρτες θα αρ ίσει να κερδί$ει έδα ς. Σα ώς η ισ τιμία τ υ νέ υ ν μίσματ ς θα καθ ριστεί σε σύγκριση με τ ευρώ και πριν καν πρ λά ει να «περπατήσει» θα δε θεί ισ υρή υπ τίμηση π υ μπ ρεί να τάσει και στ 40%. για να ανακτήσει η ελληνική ικ ν - μία την ανταγωνιστικ τητά της έναντι της υπ λ ιπης Ευρω$ώνης. Άλλες μελέτες δεί ν υν πως η υπ τίμηση θα τάσει στ 20%.

Η έ! δ ς της Ελλάδας απ τ ευρώ θα σημάνει και άλλα παράπλευρα $ητήματα, πως μια μ ρ ή ρε κ πίας τ υ ρέ υς τ υ δημ σι υ τ μέα. Αυτ θα έκανε δυσ ερείς τις συ$ητήσεις με τ υς πιστωτές, αλλά τ υλά ιστ ν δεν θα υπάρ ει ρα νάς της ε! δ υ, απ τη στιγμή π υ έ ει συμ εί έτσι και αλλιώς.

Αν η Ελλάδα δεν κηρύ!ει ρε κ πία στ δημ σι ρέ ς της, η επιστρ ή της στις αγ ρές θα γίνει πι εύκ λη. Η Ελλάδα θα πρέπει να ελέγ!ει τ ν πληθωρισμ για να μην εκτρ ιαστεί, ενώ τα πρωτ γενή πλε νάσματά της θα δε θ ύν πίεση λ γω των δυσμενών ικ ν μικών συνθηκών.

Αυτ π υ θα κ ιτά! υν ι πρώην εταίρ ι θα είναι να περι ρίσ υν τ υς κινδύν υς μετάδ σης της κρίσης.

Έτσι θα πρέπει να δ θ ύν νέες υπ σ έσεις περί τη στα- Βήμα 1 (λίγες ημέρες πριν απ την έ! δ ): Κλείν υν ι τράπε$ες και τα ΑΤΜ και ανακ ινώνεται η πρ θεση για έ! δ . Βήμα 2 (Αμέσως μετά την απ αση): Τυπώνεται νέ ρήμα και γίνεται έλεγ ς κε αλαίων Βήμα 3 (Τη δ μάδα πριν απ την έ! δ ): Επι λή και υπ - ήθηση της μετ ν μασίας λων των εγ ώριων λ γαριασμών, μισθών και τιμών. Βήμα 4 (Τη δ μάδα πριν απ την έ! δ ): Ανακ ινώνεται η πρ θεση για ρε κ πία τ υ δημ σι υ ρέ υς κατά τ ήμισυ και εκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την Τρ ικα). Βήμα 5 (Τη δ μάδα πριν απ την έ! δ ): Επαναπρ σδι ρισμ ς των διεθνών, ιδιωτικών ειλών σε δρα μές, π υ είναι δυνατ ν. Βήμα 6 (Την ημέρα της ε! δ υ): Ανακ ινώνεται η δρα μή, η ισ τιμία της με τ ευρώ και η επι λή ελέγ υ των κε αλαίων. Βήμα 7 (Την ημέρα της ε! δ υ): Ανακ ινώνεται στ ς για τ ν πληθωρισμ και την τήρηση αυστηρών δημ σι ν μικών καν νων για τ μέλλ ν. Βήμα 8 (Λίγες ημέρες μετά την έ! δ ): Ανακε αλαι π ίηση των τραπε$ών και των μεγάλων επι ειρήσεων με ρέη σε ευρώ, ρησιμ π ιώντας QE αν είναι απαραίτητ . Βήμα 9 (Έ!ι μήνες μετά την έ! δ ): %ι ηλεκτρ νικές συναλλαγές σε δρα μές, μικρή π σ τητα των διαθέσιμων ευρώ για τις απαραίτητες συναλλαγές με μετρητά. Βήμα 10 (Έ!ι μήνες μετά την έ! δ ): 1λα τα ευρώ αντικαθίστανται απ δρα μές και η μετατρ πή έ ει λ κληρωθεί.

Δ· ‚‹Ì·Ù·

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.