Ƒ·ÏÈÛÙ¤˜ Vs ∂΂ȷÛÙ¤˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Παρά τις αρ ικές πρ σδ κίες για συμ ωνία – συμ ι ασμ της Ελλάδ ς με την ΕΕ σε μια άση παράτασης τ υ τρ π π ιημέν υ μνημ νί υ, τα δεδ μένα άλλα!αν άρδην και αρνητικά.

Και λ γ ς δεν είναι άλλ ς απ τ ν Mr. Σ ιμπλε. Ενώ ελληνική πλευρά και ευρωπαϊκ ί εταίρ ι εί αν καταλή!ει σε ένα αρ ικ πρ σ έδι διαπραγμάτευσης τις αμέσως επ μενες μέρες λα ανατράπηκαν.

Και ανατράπηκαν γιατί για ακ μα μια ρά ι Γερμαν ί έ υν γάλει τ περίστρ και τ έ αλαν και πάλι στ τραπέ$ι εκ ιά$ ντας με τ ν πι άναυσ τρ π για ακ μα μια ρά ένα ισ τιμ κράτ ς μέλ ς.

Πλέ ν η πιθαν τητα να υπάρ!ει συμ ωνία εντ ς των επ - μενων ημερών έ ει μετριαστεί δραματικά. Την ίδια ώρα π υ διεθνές αναλυτές, ν μπελίστες, έγκριτ ι ικ ν μ λ γ ι, διεθνές τύπ ς και τ κυρι τερ σύσσωμ ς λα ς της ΕΕ με κάθε τρ π στέκεται στ πλευρ τ υ ρεαλισμ ύ, στ πλευρ της Ελλάδας, ι δ ρυ ρ ι της Μέρκελ γήκαν μπρ στά. %ι άλλ τε «μαρι νέτες» της ΕΕ κινητ π ιήθηκαν. Απ εκεί π υ σε λα τα Εurogroups π υ πρ ηγήθηκαν έλαμπαν δια της απ υσίας τ υς, έ υν πλέ ν γει στην πρώτη γραμμή πυρ ς δεί ν ντας τα δ ντια τ υς στην μικρή Ελλάδα.

Με πρώτ και καλύτερ τ ν γνωστ και μη ε!αιρετέ Νται$εμπλ ύμ. % «Νέρωνας» της Κύπρ υ, εμπνευστής τ υ εγκληματικ ύ κ υρέματ ς καταθέσεων ανάλα ε τώρα στην πι κρίσιμη στιγμή της Ευρω$ώνης να διαλύσει και την Ελλάδα. % ειρ τερ ς πρ εδρ ς π υ πέρασε π τέ απ τ Εurogroup, άνθρωπ ς π υ ι γνώσεις τ υ περί ικ ν μίας ε!αντλ ύνται απ ένα δίπλωμα αγρ τικής ικ ν μίας και μια πλήρη απ τυ ημένη θητεία στ υπ υργεί ικ ν μικών της ώρας τ υ, έ ει αναλά ει άκ υσ ν άκ υσ ν να γάλει την Ευρω$ώνη απ τ ειρ τερ αδιέ! δ της σύντ μης ιστ ρίας της. Βε αίως λ ι τ γνωρί$ υν πως Νται$εμπλ ύμ δεν κάνει απ λύτως τίπ τα ωρίς την πρ έγκριση τ υ Mr. Σ ιμπλε. Ένα eu­rogroup π υ ελέγ εται πλήρως απ τ ν Σ ιμπλε και δεν μιλάμε για Εurogroup αλλά κατά άση σε shauble-group π υ π ι ς τ λμήσει να τ ν αμ ισ ητήσει ε! υδετερώνεται. Δεν είναι τυ αί πως στ Εurogroup της περασμένης ε δ μάδας Νται$εμπλ ύμ και Αλέ!ης Τσίπρας συμ ώνησαν σε ένα πρ σ έδι διαπραγμάτευσης και μ λις δύ μέρες μετά και α ύ πρ ηγήθηκαν ι σκληρές και απαράδεκτες δηλώσεις τ υ κυνικ ύ Mr. Σ ιμπλε τ αρ ικ πρ - σ έδι ανατράπηκε εντελώς. Και ι μ ν ανατράπηκε αλλά πλέ ν έ ει μετατραπεί σε εκ ιαστικ τελεσίγρα εις άρ ς της Ελλάδ ς. Ακ μα ένας εκ ιασμ ς των Γερμανών, ακ μα ένα δ γμα Σ ιμπλε σε συνέ εια των εκ ιαστικών τελεσιγρά ων π υ δ θηκαν σε Κύπρ τ 2013, Ιρλανδία τ 2010, Ιταλία και Ισπανία τ 2011.

Τ π σ απ θρασύνθηκε Mr. Σ ιμπλε αίνεται και απ την ύ ρη π υ !εστ μισε πρ ς τ ν ελληνικ λα π υ ψή ησε μ λις πρ 15 ημερών τ ν Σύρι$α στην ε! υσία. Ακ μα και την λαϊκή εντ λή δεν απ δέ εται Σ ιμπλε π ί ς αμ ισ ητεί πλέ ν και την ίδια την Δημ κρατία. Βε αίως τ πι δραματικ της λης ιστ ρίας είναι πως ι μ ν κανένας εκ τ ν ηγετών της ΕΕ δεν αντέδρασε στα λεγ μενα τ υ ανεκδιήγητ υ κύρι υ αυτ ύ αλλά πλέ ν ι μέ ρι θες μαρι νέτες έ υν συμπ - ρευτεί με τ δίδυμ Σ ιμπλε – Μέρκελ με πρώτη μ ύρη τ ν Γάλλ «πρ εδρ ». % Κ. %λάντ έ ει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες ως μεγαλύτερ ς δ ρυ ρ ς της Μέρκελ π ί ς σα έστατα έ ει $ηλέψει λίγη απ την λάμψη της. Και για να πείσει ακ μα περισσ τερ την Μέρκελ για την αιώνια α - σίωση τ υ στ ν Γερμανικ μ ντέλ , κινήθηκε στ ίδι μήκ ς κύματ ς απειλώντας την Ελλάδα με έ! δ απ την Ευρω$ώνη, μια έ! δ ς π υ πως είπε η Ευρω$ώνη είναι σε θέση να !επεράσει. Η Γαλλία η πρωτεργάτης των Ευρωπαϊκών α!ιών είναι στην θλι ερή θέση να ηγείται απ αυτ τ ν τραγικ ηγέτη. Ειλικρινά θα τρί$ υν τα κ καλα τ υ Jean Mon­net τ υ μέγα Γάλλ υ διαν ύμεν υ, ικ ν μ λ γ υ και πραγματιστή, πατέρα και εμπνευστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ασική εκτίμηση είναι πως στ τέλ ς της ημέρας Ελλάδα και ΕΕ θα τα ρ ύνε και θα γίνει ένας αμ ι αί ς συμ ι ασμ ς. Τ θέμα είναι να ρεθεί λύσει π λύ πριν την κατα- ληκτική ημερ μηνία της 28ης Φε ρ υαρί υ π υ θεωρείται απ π λλ ύς ως D-Day, α ύ πάυει να ισ ύει τ ν παρ ν πρ - γραμμα με τις συνέπειες πλέ ν να δηγ ύν στ worst case sce­nario π υ αναλύσαμε στ τελευταί μας άρθρ . 1πως και νάνε η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει πιστή στις θέσεις της. Σίγ υρα με πλάν , επι ειρήματα και πως έ υμε !αναπεί να πείσει τις αγ ρές με τις θέσεις της και ι αερ λ γίες. Μπ ρεί ι Γερμαν ί να έ υν μα$ί τ υς λ υς τ υς εθελ δ υλ υς ηγετίσκ υς της ΕΕ αλλά η Ελλάδα έ ει μα$ί της τ ν λα . Και ι μ ν τ ν Ελληνικ λα αλλά και την μεγάλη πλει ψη ία τ υ Ευρωπαϊκ ύ λα ύ. Αν η Ελλάδα πέσει η λαϊκή ε!έγερση σε λη την Ευρώπη θα είναι εκτ ς ελέγ υ. Μπ ρεί η Μέρκελ μέσω των δ ρυ ρων της και των εκ ιαστικών της μεθ δων να έ ει υπ τ ν έλεγ της λ κληρη την π λιτική ηγεσία της ΕΕ αλλά τ ν λα δεν μπ ρεί κανείς να τ ν ελέγ!ει. Η άν δ ς τ υ Σύρι$α στην ε! υσία είναι μ ν η αρ ή. Είδη ι ε!εγέρσεις ανά την Ευρώπη πληθαίν υν και ασκεί μια σπίθα για να εκραγεί τ η αίστει της επανάστασης των λαών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.