ªªËËÓÓ Â››ÛÛÙÙ ˘˘ÂÂÚÚ‚‚ÔÔÏÏÈÈÎο¿ ··ÈÈÛÛÈÈ­fifi‰‰ÔÔÍÍÔÔÈÈ ÙÙÔÔÓÓ››˙˙ÂÂÈÈ ÔÔ ¡¡ÙÙ¿¿ÈÈÛÛÂÂÏÏÌÌÏÏÔÔ˘˘ÌÌ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ πράσιν ως στην ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων έδωσε θες τ Eu­rogroup. Την είδηση επι ε αίωσε επίτρ - π ς Πιερ Μ σκ ισί, τ νί ντας τι απ εύ θηκε άμεση κρίση και τι πλέ ν αν ίγει δρ μ ς για έγκριση της παράτασης απ τα εθνικά κ ιν ύλια. «"λες ι ώρες - μέλη συμ ώνησαν τι η ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων είναι ένα έγκυρ σημεί εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις», δήλωσε ίδι ς.

Τα σ λια μως τ υ πρ έδρ υ τ υ Eu­rogroup Γερ ύν Ντάισελμπλ υμ για ακ μη μια ρά, α ήν υν να ν ηθεί πως δεν επιτρέπ νται «ανώμαλες πρ σγειώσεις».

& επικε αλής τ υ Eu­rogroup Γερ ύν Ντάισελμπλ υμ τ νισε τι τ ελληνικ σ έδι είναι αρκετά «σ αρ » για να λ κληρωθ ύν ι διαπραγματεύσεις επί τ υ ελληνικ ύ πρ - γράμματ ς σε τέσσερις μήνες. Ωστ σ υπ γράμμισε τι «η ελληνική κυ έρνηση ίσως είναι υπερ λικά αισι δ (η για την τα ύτητα με την π ία μπ ρεί να αυ(ήσει τα ρ λ γικά έσ δα».

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς και ι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, π υ ανέ ερε πως τ ελληνικ πρ γραμμα μεταρρυθμίσεων «είναι επαρκές» για να συνε ιστεί τ πρ γραμμα διάσωσης. Ωστ σ , σημείωσε τι η ελληνική επιστ λή δεν περιλαμ άνει (εκάθαρες διασ αλίσεις πως η Αθήνα σ εδιά ει να υλ π ιήσει μεταρρυθμίσεις -κλειδιά.

& Μάρι Ντράγκι με τη σειρά τ υ, στην επιστ λή πρ ς τ Eu­rogroup υπ γραμμί ει τι τα μέτρα θα α(ι λ γηθ ύν στη άση επίτευ(ης των στ ων, ενώ καλεί την Αθήνα να σταθερ π ιήσει την κ υλτ ύρα πληρωμών στις τράπε ες και ητά να μην υπάρ( υν μ ν μερείς ενέργειες με τ αντίθετ απ - τέλεσμα.

Σύμ ωνα με την επιστ λή την π ία απέστειλε Γιάνης Βαρ υ άκης στ υς υπ υργ ύς ικ ν μικών της Ευρω ώνης στ υς τέσσερις ά( νες των μεταρρυθμίσεων περιλαμ άν - νται η πρ ώθηση των ιδιωτικ π ιήσεων π υ είναι σε ε(έλι(η με έλεγ τη δια ύλα(η τ υ δημ σι υ συμ έρ ντ ς, η ρύθμιση των «κ κκινων δανείων» με διασ άλιση, μως, της κε αλαιακής επάρκειας των τραπε ών, η κατάργηση ρ απαλλαγών, παρεμ άσεις στ υς συντελεστές ΦΠΑ αλλά και μεγάλη έμ αση στην ρ δια υγή, η κατάργηση πρ ωρων συντα(ι - δ τήσεων, η εν π ίηση ταμείων και η κατάργηση τελών υπέρ τρίτων περιλαμ άν νται.

Παράλληλα, στην ίδια επιστ λή η ελληνική κυ έρνηση επαναλαμ άνει τη δέσμευσή της για κατάθεση πλήρ υς καταλ γ υ στ τέλ ς Απριλί υ αλλά και τη δέσμευση να αναλη θ ύν δράσεις π υ θα ενισ ύ υν τη δημ σι ν μική ιωσιμ - τητα, την ε(ασ άλιση της ρηματ πιστωτικής σταθερ τητας και την πρ ώθηση της ικ ν μικής ανάκαμψης. Μετα(ύ άλλων στην επιστ λή γίνεται λ γ ς για: - Δημ σι ν μικές και διαρθρωτικές π λιτικές. Δίδεται έμ αση στην καταπ λέμηση της ρ δια υγής αλλά και στ ν «ε( ρθ λ γισμ » της π λιτικής ΦΠΑ και των συντελεστών ώστε να μεγιστ π ι ύν τα έσ δα ωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην κ ινωνική δικαι σύνη. Γίνεται σα ής ανα ρά σε περι - ρισμ ε(αιρέσεων και παράλ γων μειώσεων. Γίνεται επίσης λ γ ς για κατάργηση ρ απαλλαγών και αντικατάσταση π υ ρειά εται απ κ ινωνικές παρ ές.

- Εν π ίηση και ε( ρθ λ γισμ των συντα(ι δ τικών π λιτικών και την ε(άλειψη κινήτρων πρ ωρων συντα(ι δ τήσεων ειδικά σε τραπε ικ σύστημα και σε δημ σι τ μέα. Εν π ίηση των συντα(ι δ τικών ταμείων και σταδιακή κατάργηση των τελών υπερ τρίτων.

- Τράπε ες. Πρ ώθηση ρύθμισης ειλών π υ να κάνει διάκριση μετα(ύ στρατηγικών κακ πληρωτών και σων έ υν αδυναμία να πληρώσ υν.

Για τα μη ε(υπηρετ ύμενα δάνεια η Ελλάδα δεσμεύεται τι ι τράπε ες θα λειτ υργ ύν με άση θεμιτές εμπ ρικές τραπε ικές αρ ές και θα συμμ ρ ών νται με τ υς καν νες ανταγωνισμ ύ της ΕΕ, ενώ θα λύσ υν τα ητήματα για τα μη ε(υπηρετ ύμενα δάνεια, κατά τρ π π υ θα διασ αλί ει πλήρως την κε αλαι π ίησή τ υς και ωρίς τυ ν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημ σι ν μική θέση της κυ έρνησης.

- Ιδιωτικ π ιήσεις. Δεσμεύ νται να μην πισθ ωρήσ υν στις ιδιωτικ π ιήσεις π υ έ υν λ κληρωθεί και για τ υς διαγωνισμ ύς σε ε(έλι(η τι θα σε αστ ύν τη διαδικασία, σύμ ωνα με τ ν μ με τη διασ άλιση της παρ ής ασικών δημ σιων αγαθών και υπηρεσιών απ τις επι ειρήσεις σύμ ωνα με τ υς εθνικ ύς στ υς π λιτικής και σε συμμ ρ ωση με τη ν μ θεσία της ΕΕ. Σε σες ιδιωτικ π ιήσει δεν έ υν ακ μη (εκινήσει, θα αναθεώρηση με στ να μεγιστ π ιηθ ύν τα μακρ πρ θεσμα έλη. Κάθε νέα περίπτωση θα ε(ετά εται. Εν π ίηση τ υ ΤΑΙΠΕΔ με διά ρ υς ρείς δια είρισης των δημ σιων περι υσιακών στ ι είων.

Εν τω μετα(ύ σε ράλι επιδ θηκε θες τ 6ρηματιστήρι Αθηνών εν μέσω της απ ασης τ υ Εurogroup, να δώσει πράσιν ως στη λίστα των πρ τάσεων π υ παρέδωσε η ελληνική κυ έρνηση στ υς ευρωπαί υς εταίρ υς της.

Η δυναμική δεν περι ρίστηκε μ ν στ 6Α αλλά και στα ελληνικά μ λ γα.

Η απ δ ση στ 10ετές υπ ώρησε κάτω τ υ 9% για πρώτη ρά απ τα τέλη Ιαν υαρί υ, στ 8,7% ενώ σημαντικά αμηλ τερα κινείται και η απ δ ση στ 3ετές μ λ γ ρίσκεται κ ντά στ 13% απ τ 20% π υ εί ε σκαρ αλώσει στις αρ ές τ υ μήνα.

& Γενικ ς Δείκτης τ υ 6Α έκλεισε τελικά στις 937,96 μ νάδες και στ +9,81%.

& δείκτης FTSE με κέρδη 10,92% έκλεισε την ημέρα στις 281,37 μ νάδες.

Η μετ ή π υ συγκέντρωσε τ μεγαλύτερ γκ της ημέρας ήταν η Εθνική (46,4 εκ. ευρώ). Η ΕΤΕ έκλεισε στα 1,68 ευρώ και στ +16,67%.

Σημαντική άν δ κατέγραψε και η μετ ή της Τράπε ας Κύπρ υ π υ άγγι(ε σ εδ ν τ 10%

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.