ÀÀ¶¶√√ππ∫∫:: ∂∂ÈÈÛÛÚÚ··ÎÎÙÙ¤¤Â˜˜ ÊÊÔÔÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎΤ¤˜˜ ÔÔÊÊÂÂÈÈÏϤ¤˜˜ € 330066 ÂÂÎÎ..

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Περίπ υ 306 εκ. ευρώ απ τα 2 δις ευρώ π υ είναι καθυστερημένες ρ λ γικές ειλές, θεωρ ύνται εισπρακτέες, δια ε αίωσε θες υπ υργ ς ικ ν μικών 6άρης Γεωργιάδης, στ πλαίσι της συ ήτησης στην κ ιν υλευτικής επιτρ πής ελέγ υ για την έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τ 2013 σε σ έση με τ υπ υργεί ικ ν μικών. "πως ε(ήγησε υπ υργ ς ικ ν μικών στα 2 δις ευρώ των ανείσπρακτων ρ λ γικών ειλών π υ περι- λαμ άνεται στην έκθεση τ υ ελεγκτή περιλαμ άν νται π σά π υ είναι υπ ένσταση, π σά π υ ρίσκ νται ενώπι ν δικαστικής διαδικασίας, περιπτώσεις π υ έγιναν εκκαθαρίσεις ή πτω εύσεις και περιπτώσεις πρ σώπων π υ απε ίωσαν.

Τ συν λικ π σ , είπε ταν α αιρεθ ύν ι πι πάνω περιπτώσεις μειώνεται στα 306 εκ. ευρώ απ τα π ία τα 266 εκ. ευρώ α ρ ύν στ ΤΕΠ και τα 40 εκ. ευρώ στ ΦΠΑ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.