ΔΔÔÔ ÏÏ··››ÛÛÈÈÔÔ ··ÊÊÂÂÚÚÂÂÁÁÁÁ˘˘fi­fiÙÙËËÙÙ··˜˜ ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÙÙ˙˙¤¤ÓÓÙÙ·· ÙÙˢ˜ μμÔÔ˘˘ÏÏ‹‹˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στην ημερήσια διάτα(η της λ μέλειας της Β υλής, αύρι Πέμπτη, περιελή θησαν τα τέσσερα Ν μ σ έδια και Καν νισμ ί τ υ πλαισί υ Α ερεγγυ τητας, η ε(έταση των π ίων λ κληρώθηκε απ τις επιτρ πές &ικ ν μικών και Εσωτερικών.

Τα κ μματα της αντιπ λίτευσης επανειλημμένως εί αν τ π θετηθεί υπέρ της ταυτ ρ νης ψή ισης των πέντε ν μ σ εδίων και των καν νισμών, θεωρώντας τι τ κρίσιμ πέμπτ ν μ σ έδι π υ δεν έ ει ακ μα κατατεθεί και α ρά τα ιδιωτικά ενυπ θηκα δάνεια και τ υς εγγυητές, συνδέεται σε κάπ ια σημεία με τα άλλα τέσσερα ν μ σ έδια.

Ωστ σ , δεύτερες σκέψεις π υ γίν νται κυρίως στ Δημ κρατικ κ μμα, α ήν υν αν ι τ τ ενδε μεν ψή ισης των τεσσάρων ν μ σ εδίων και των καν νισμών ταυτ ρ να με την πρ ταση τ υ ΔΗΣΥ π υ κατατέθηκε την περασμένη ε δ μάδα και ε(αιρεί την κύρια κατ ικία απ τ ν μ των εκπ ιήσεων μέ ρι τις 3 Απριλί υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.