««μμÔÔ˘˘ÓÓ¿¿»» ÙÙ·· ¯¯ÚÚ¤¤ËË,, ÊÊ­fifi‚‚ÔÔÈÈ ÁÁÈÈ·· ÓÓ¤¤·· ÎÎÚÚ››ÛÛËË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

& κ σμ ς είναι πλημμυρισμέν ς με περισσ τερ ρέ ς απ’ τι ήταν πριν (εσπάσει η παγκ σμια ικ ν μική κρίση τ 2007, με τ ρέ ς της Κίνας σε σ έση με τ ικ ν μικ της μέγεθ ς να (επερνά τώρα αυτ των ΗΠΑ.

Τ παγκ σμι ρέ ς έ ει αυ(ηθεί κατά 57 τρις δ λάρια απ τ 2007, τάν ντας σ εδ ν τα 200 τρις δ λάρια - (επερνώντας κατά π λύ την ικ ν μική ανάπτυ(η, υπ λ γί ει η συμ υλευτική McKin­sey & Co και σ λιά ει σε άρθρ τ υ «Τ Πρώτ Θέμα». Ως π σ στ τ υ ακαθάριστ υ εγ ώρι υ πρ ϊ - ντ ς, τ ρέ ς έ ει μεγαλώσει απ τ 270% στ 286%,

Η έρευνα της McKin­sey για τ ρέ ς σε 47 ώρες αναδεικνύει πως ι ελπίδες πως ι ταρα ές των πρ ηγ ύμενων τώ ετών θα ωθ ύσαν μια γενικευμένη «απ μ λευση» πρ ς πι ασ αλή επίπεδα ρέ υς ήταν άστ ες. Η ανα ρά καλεί για «νέες πρ σεγγίσεις» για να απ ευ θ ύν αυ(ήσεις τ υ ρέ υς στ μέλλ ν. «Τ συν λικ ρέ ς σε σ έση με τ εγ ώρι ακαθάριστ πρ ϊ ν είναι τώρα υψηλ τερ απ’ τι ήταν πριν την κρίση στις περισσ τερες ώρες» ανα έρει η McKin­sey. «Τα υψηλ τερα επίπεδα ρέ υς θέτ υν ερωτήματα για την ικ ν μική σταθερ τητα».

Συν λικά, σ εδ ν τ μισ της αύ(ησης τ υ παγκ σμι υ ρέ υς απ τ 2007 α ρά αναπτυσσ μενες ώρες, μως τ ένα τρίτ ήταν τ απ τέλεσμα υψηλ τερων επιπέδων κρατικών ρεών σε ανεπτυγμένες ώρες. Και τα ν ικ κυριά έ υν αυ(ημένα επίπεδα ρεών στις περισσ τερες ικ ν μίες – με τις πι α(ι σημείωτες ε(αιρέσεις να α ρ ύν ώρες π υ τυπήθηκαν απ την κρίση, πως η Ιρλανδία και ι ΗΠΑ.

«Υπάρ υν ελά ιστα δείγματα πως η παρ ύσα π ρεία της αυ(αν μεν ς μ λευσης θα αλλά(ει» λέει η ανα ρά. «Αυτ θέτει υπ αμ ισ ήτηση ασικές υπ θέσεις για τ ρέ ς και την απ μ λευση και την καταλληλ τητα των εργαλείων π υ είναι διαθέσιμα για τη δια είριση τ υ ρέ υς και την απ υγή μελλ ντικών κρίσεων».

&ι ώρες π υ πρ ειδ π ιεί η McKin­sey για πιθανά πρ - λήματα λ γω αυ(ημέν υ ρέ υς ν ικ κυριών συμπεριλαμ άν υν την &λλανδία, τη Ν τι Κ ρέα, τ ν Καναδά, τη Σ υηδία, την Αυστραλία, την Μαλαισία και την Ταϋλάνδη. «Είναι σαν μπαλ νι. Εάν σ ί(εις τ ρέ ς σε ένα μέρ ς, θα σκάσει κάπ υ αλλ ύ στ σύστημα», λέει Richard Dobbs, ένας απ τ υς συντάκτες της ανα ράς.

Ένα θετικ σημεί , σύμ ωνα με τη McKin­sey είναι η απ - μ λευση τω τραπε ών. Τ ρέ ς τ υ ρηματ πιστωτικ ύ τ μέα σε σ έση με τ ΑΕΠ έ ει μειωθεί στις ΗΠΑ και κάπ ιες άλλες ώρες π υ έ υν τυπηθεί απ την κρίση, ενώ έ ει σταθερ π ιηθεί σε άλλες ανεπτυγμένες ικ ν μίες.

Τ συν λικ ρέ ς της Κίνας, συμπεριλαμ αν μέν υ αυτ ύ τ υ ρηματ πιστωτικ ύ τ μέα, έ ει σ εδ ν τετραπλασιαστεί απ τ 2007, τάν - ντας στ 282% τ υ ΑΕΠ. Αυτ (επερνάει τ ρέ ς των ΗΠΑ – παρ’ τι η Κίνα ρίσκεται αμηλ τερα αν απ κλειστεί τ ρέ ς τ υ ρηματ πιστωτικ ύ τ μέα για να μη μετρηθεί διπλά. Η McKin­sey πρ ειδ - π ιεί για κίνδυν στ ν τ μέα των ακινήτων της Κίνας, της ρηματ δ τησης της τ πικής κυ έρνησης και της ραγδαίας ανάπτυ(ης εν ς σκιώδ υς τραπε ικ ύ συστήματ ς.

Τ συν λικ ρέ ς της ώρας « αίνεται δια ειρίσιμ » σύμ ωνα με τη McKin­sey, αλλά θα περι ρίσει τη δυνατ τητά της να αντισταθμίσει την πι αργή ανάπτυ(η στις πρ ηγμένες ικ ν μίες.

«Πριν απ την κρίση, υπήρ ε μία περι ή π υ τ ρέ ς ήταν π λύ αμηλ και σταθερ , και αυτή ήταν η Κίνα» λέει Luigi But­tiglione, επικε αλής της διεθν ύς στρατηγικής της Bre­van Howard και συντάκτης μιας ανα ράς τ υ Σεπτεμ ρί υ για τ παγκ σμι ρέ ς. «"ταν υπήρ ε κρίση στη δύση, η Κίνα μπ ρ ύσε να σηκωθεί. Τώρα δε συμ αίνει αυτ ».

Η ανα ρά πιθανώς θα (εκινήσει διαμά ες ανάμεσα στ υς ικ ν μ λ γ υς για τ π ι είναι ένα απ δεκτ επίπεδ ρέ υς σε μια ικ ν μία. Η McKin­sey θεωρεί πως η ε(άπλωση στις αναπτυσσ μενες ώρες καθρε τί ει την υγιή ανάπτυ(η στις ρηματ πιστωτικές αγ ρές, αλλά στις πρ ηγμένες ικ ν μίες τ υψηλ ρέ ς θα μπ ρ ύσε να εμπ δίσει την ανάπτυ(η και να δημι υργήσει νέες ικ ν μικές πληγές.

Τα υψηλά επίπεδα ρέ υς θα μπ ρ ύσαν επίσης να δυσκ λέψ υν τις κεντρικές τράπε ες στην «καν νικ π ίηση» της ν μισματικής π λιτικής ωρίς να δημι υργήσ υν πρ λημα στην πραγματική ικ ν μία – η &μ σπ νδιακή Τράπε α των ΗΠΑ σ εδιά ει να αυ(ήσει τα επιτ κια για πρώτη ρά έτ ς απ τ 2006. «Τα υψηλά επίπεδα ρέ υς είναι μία ένδει(η πρ ς τα έ(ω των δ μικών πρ λημάτων» είπε Charles Du­mas, διευθυντικ στέλε ς της Lom­bard Street Re­search.

Η ανα ρά ήλθε ενώ η Ελλάδα αυτήν την ε δ μάδα πιέ- ει για μια ρι ική αλλαγή σκέψης απ τ υς πιστωτές της για την αντιμετώπιση τ υ ρέ υς της και των ικ ν μικών της πρ λημάτων. Ανάμεσα στις «νέες πρ σεγγίσεις», η McKin­sey πρ τείνει καιν τ μίες στις υπ θήκες και σε άλλα συμ λαια ρέ υς, ώστε να μ ιραστ ύν καλύτερα ι κίνδυν ι ανάμεσα στ υς δανειστές και τ υς ειλέτες. Άλλα ήματα π υ ανα έρει για την απ υγή μελλ ντικών κρίσεων συμπεριλαμ άν υν αναπρ γραμματισμ ύς τ υ ρέ υς και ακ μη και διαγρα ές ρεών π υ έ υν αγ ραστεί απ κεντρικές τράπε ες στα πλαίσια πρ γραμμάτων π σ τικής αλάρωσης.

Εάν τα ρέη π υ κρατ ύνται απ κρατικ ύς ρείς και την κεντρική τράπε α απ κλεί νταν, τ δημ σι ρέ ς της Ιαπωνίας σε σ έση με τ ΑΕΠ θα έπε τε απ τ 234% στ 94%. "μως μια τέτ ια γρήγ ρη «απ μ λευση» θα μπ ρ ύσε να πρ καλέσει απ μ νη της ικ ν μική αναταρα ή, παραδέ εται η McKin­sey. Τα συμπεράσματα της McKin­sey απ τυπών υν τις πρ ειδ π ιήσεις της Τράπε ας Διεθνών Διακαν νισμών στη Βασιλεία.

&ι έρευνες της ΤΔΔ έ υν δεί(ει πως « ταν δείκτης δανείων ιδιωτικ ύ τ μέα πρ ς ΑΕΠ είναι σημαντικά υψηλ τερ ς απ την μακρ πρ θεσμη τάση τ υ, τα τραπε ικά στελέ η πιθανώς να ακ λ υθήσ υν μέσα στα επ μενα τρία ρ νια», είπε Jaime Caru­ana, γενικ ς διευθυντής της ΤΔΔ, σε μια μιλία στ τέλ ς της περασμένης ρ νιάς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.