™Â ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÈÎÔ‡ Ô Mr ™fiÈÌÏÂ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε συμ ωνία με την Ελλάδα για παράταση τ υ ελληνικ ύ πρ γράμματ ς για τέσσερις μήνες συμ ώνησαν στ Eu­rogroup την Παρασκευή ι ώρες της Ευρω ώνης. Σημαντικ στ ι εί της συμ ωνίας είναι η έλλειψη υ εσιακών μέτρων, ενώ είναι αρακτηριστικ τι δεν γίνεται πλέ ν ανα ρά σε «Τρ ικα», αλλά σε «θεσμ ύς». Αυτ , ε αίως, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τι θα σταματήσ υν ι έλεγ ι, καθώς η ε αρμ γή των μεταρρυθμίσεων, στις π ίες θα συμ ωνήσ υν Ελλάδα και εταίρ ι (κατατέθηκαν θες), θα παρακ λ υθείται στενά, σε κάθε ήμα.

Βε αίως λα αυτά έγιναν σε ακ μα ένα Εurogroup « ιάσκ » με μεγάλ πρωταγωνιστή για ακ μα μια ρά τ ν γνωστ και μη ε(αιρετέ Mr. Σ ιμπλε.

Αυτή την ρά έ αια (επέρασε κάθε ρι γρα ικ τητας και αλα νείας α ύ ι συν μιλίες στ Εurogroup δεν διε(ή θησαν απευθείας αλλά εκ τ υ σύνεγγυς. O Mr Σ ιμπλε σε ακ μα μια επίδει(η αλα νείας αρνήθηκε να συν μιλήσει απευθείας με τ ν Έλληνα μ λ γ τ υ με απ τέλεσμα η Κριστίν Λαγκάρντ τ υ ΔΝΤ και Γάλλ ς Επίτρ π ς &ικ ν μικών Πιέρ Μ σκ ισί να (εκινήσ υν εκ τ υ σύνεγγυς συν μιλίες με Σ ιμπλε και Βαρ υ άκη. Πρώτα συν μιλ ύσαν με τ ν έναν και μετά σε δια ρετικ δωμάτι με τ ν άλλ ν, μέ ρις τ υ δια ανεί τι πλησιά υν σε ακτίνα συμ ωνίας. "ταν έγινε σα ές τι η συμ ωνία έ ει επιτευ θεί, τ τε Γερμαν ς υπ υργ ς έδωσε τ ok για να (εκινήσει τ Εurogroup. Ένα ακ μα « ιάσκ » αλα Γερμανικά στα τ σα π υ πρ ηγήθη- καν τα τελευταία 6 ρ νια της Ευρωπαϊκής κρίσης, ένα ακ μα eu­rogroup παρωδία π υ 18 υπ υργ ί ικ ν μικών σαν «γλάστρες» αναμέν υν τ ν Mr. Σ ιμπλε να συμ ωνήσει και εάν και ε σ ν αυτ συμ εί να γίνει μια τυπική διαδικασία επικύρωσης της συμ ωνίας. Και λα αυτά για ένα θέμα με ελά ιστη σημασία α ύ στην υσία αυτ π υ συ ητήθηκε και εγκρίθηκε είναι μια τετράμηνη παράταση πριν την μεγάλη πραγματική μά η π υ θα δ θεί μετα(ύ Ελλάδ ς και εταίρων.

Η ταλαίπωρη, καταρρέ υσα, υπερ ρεωμένη και πλήρη απα(ιωμένη απ τις αγ ρές και τ ν λα Ευρω ώνη ρειάστηκε τρία Εuro­goups και ίσως σήμερα π υ μιλάμε να ρειαστεί και τέταρτ για να επικυρώσει μια απλή παράταση στ υ ιστάμεν πρ γραμμα της Ελλάδας τ π ί στην υσία δεν σημαίνει τίπ τα απ λύτως για την Ευρώπη. "πως ανα έραμε και πι πάνω ι κρίσιμες ημερ - μηνίες για την Ελλάδα είναι στ υς επ μεν υς μήνες.

Βασικά τώρα (εκινά η υσιαστική διαπραγμάτευση με απώτερ σκ π να δηγήσει την Ελλάδα, σε ένα νέ πι ιώσιμ πρ γραμ- μα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι η πρ ταση της ελληνικής κυ έρνησης π υ στάλθηκε θες σε ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, έ ει ως στ να αλλά( υν κάπ ια απαράδεκτα για την Ελλάδα μέτρα και να λ κληρωθεί η α(ι λ γηση τ υ τρέ ντ ς μνημ νί υ, πως συμ ωνήθηκε στ Euror­group της Παρασκευής.

Η απάντηση απ τ υς τρείς θεσμ ύς θα κρίνει και τη συνέ εια αυτής της διαπραγμάτευσης.

Απ εκεί και πέρα, υπάρ υν κρίσιμ ι ρ νικ ί σταθμ ί π υ θα κρίν υν - ανάλ γα με την π ρεία των διαπραγματεύσεων - την τύ η της Ελλάδας στ ευρώ.

Ως τις 30 Απριλί υ θα πρέπει η Ελλάδα και ι τρεις θεσμ ί να ριστικ π ιήσ υν τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις π υ θα πρέπει να λ κληρωθ ύν. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλά ει νέες δεσμεύσεις π υ θα πρέπει να εκπληρώσει και να α(ι λ γηθεί μέ ρι και τ τέλ ς Ι υνί υ, π τε θα λή(ει και η νέα παράταση τ υ πρ γράμματ ς. Στις 18 Ι υνί υ, αν λα πάνε καλά, τ Euror­group θα πιστ π ιεί την πρ δ της Ελλάδας και θα εγκρίνει την α(ι λ γηση τ υ ελληνικ ύ πρ γράμματ ς και την εκταμίευση της δ σης των 7,2 δις ευρώ.

"πως και να είναι μως στ Eu­rogroup της περασμένης Παρασκευής, και δεδ μέν υ πως θα εγκριθ ύν και ι μεταρρυθμίσεις π υ κατατέθηκαν θες, η Ελλάδα πέτυ ε ένα άθλ . Και πέτυ ε ένα άθλ επειδή με τ σύν λ των μελών τ υ Eu­rogroup να συντάσσ νται με τ ν Σ ιμπλε, Βαρ υ άκης και Τσίπρας αν και έπεσαν θα λέγαμε στ ν λάκκ των λε ντων κατά εραν να γ υν (πρ ς τ παρ ν) ωνταν ί. Είναι γνωστ μέσω έγκυρων πηγών π υ πρ έρ νται απ τ Βερ λίν και τις Βρυ(έλλες πως Σ ιμπλε ι μ ν επιθυμ ύσε τ ναυάγι των συν μιλιών αλλά και την πλήρη απ δ μηση και απα(ίωση τ υ δίδυμ υ Τσίπρα – Βαρ υ άκη με απώτερ σκ π την ρή(η τ υς και την αντικατάσταση της Ελληνικής κυ έρνησης απ μια νέα η π ία θα ενεργεί δ υλ πρεπώς πως τις πρ ηγ ύμενες. Και για να τ πετύ ει αυτ εί ε ενεργ π ιήσει λ υς τ υς δ ρυ ρ υς τ υ εντ ς και εκτ ς Eu­rogroup. Απ Ισπανία μέ ρι Μάλτα και απ Φινλανδία μέ ρι Κύπρ επιδ θηκαν σε μια άνευ πρ ηγ υμέν υ πρ παγάνδα με σκ π να πλή( υν τ im­age τ υ Έλληνα υπ υργ ύ ικ ν μικών και ειδικά τ επικ ινωνιακ τ υ πρ ίλ. Βε αίως εκτ ς απ τ ν επικ ινωνιακ π λεμ πανικ λητ ς Σ ιμπλε θα πρ ωρ ύσε και στη πιστωτική ασ υ(ία της Ελλάδ ς, ένα (α νικ θάνατ θα λέγαμε, συνεπακ λ υθ τ υ ναυαγί υ των συν μιλιών.

Αν και εντ ς Eu­rogroup Mr Σ ιμπλε μπ ρεί να κατευθύνει τα πάντα εκτ ς Eu­rogroup έπεσε σε τεί ς. Και έπεσε σε τεί ς επειδή άνθρωπ ς π υ κρατά τα κλειδιά της συμ ωνίας, Μάρι Ντράγκι, αρνήθηκε για ακ μα μια ρά να κάνει τα «τερτίπια» τ υ. Εν λίγ ις την ίδια άρνηση γεύτηκε και απ τ ν Κ. Γι ύνκερ της com­mis­sion.

Draghi και Junker πως μας έ υν απ - δεί(ει και στ παρελθ ν πάνω απ λα ά υν τ καλ της ευρω ώνης. Πάνω ακ μα και απ Γερμανικά δ γματα π υ μας παίρν υν πίσω π λλές δεκαετίες π υ τ νειρ για Γερμανική Ευρώπη δήγησε στ ν λεθρ και την απ λυτη καταστρ ή.

Η νέα Ελληνική κυ έρνηση έ ει ακ μη να περάσει π λλά. Και επειδή πανικ λητ ς Β λ γκανγκ Σ ιμπλε δεν είναι μαθημέν ς να άνει θα επανέλθει π λύ δριμύτερ ς τ υς επ μεν υς μήνες ι π ί ι αναμένεται να είναι π λύ δύσκ λ ι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πρέπει εντ ς τ υ επ μεν υ τετράμην υ να είναι πανέτ ιμη για λα τα ενδε μενα. Π ια είναι αυτά και πως πρέπει να δια ειριστ ύν θα τα π ύμε αναλυτικ τερα

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.