√Ù·Ó Ô °È¿Ó˘ μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘ ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ... bit­coin

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ενα ενδια έρ ν άρθρ για την Ευρω ώνη αλλά και μια ιστ ρία για τ ν Γιάνη Βαρ υ άκη και την πρ τίμησή τ υ στ Bit­coin, δημ σίευσε η Guardian.

& δημ σι γρά ς Π λ Μέισ ν λέει αρακτηριστικά πως η κρίση μάς έκανε ένα καλ : αρ ίσαμε να μιλάμε για ρήματα! «Σύντ μα -αν η ελληνική κρίση δεν έ ει επιλυθεί- ενδέ εται να σκε τ ύμε λίγ εναλλακτικά, πως επί παραδείγματι τη ρήση εν ς ηλεκτρ νικ ύ ν μίσματ ς, στα πρ τυπα τ υ Bit­coin, π υ θα μπ ρ ύσε να εκδίδει η ελληνική κυ έρνηση, μ ν π υ εδώ έ υμε μια κρίσιμη δια ρά».

Αυτή είναι η ε(ής: στα « ρθ δ (α» ικ ν μικά τα ρήμα δεν είναι υπ λ γίσιμ . Είναι απλώς εκεί, ως λιπαντικ ανάμεσα στην πρ σ ρά και τη ήτηση. &ι αγ ρές δημι υργ ύν ρήμα και ρ λ ς τ υ κράτ υς είναι να ε αιώνει τι δεν είναι πλαστ .

Κατά τ ν Μέισ ν τ Bit­coin ήταν μια τ λμηρή απ πειρα να δημι υργηθεί ρήμα μακριά ?απ τ ν έλεγ τ υ κάθε κράτ υς. Είναι ένα ψη ιακ ν μισμα, με τη μ ρ ή εν ς περι ρισμέν υ αριθμ ύ μαρκών. Με αυτή την ένν ια στ - ς τ υ Bit­coin είναι να λειτ υργεί ως «ψη ιακ ς ρυσ ς».

Και κάπ υ εδώ μπαίνει στην υπ θεση Γιάνης Βαρ υ άκης, καθώς εί ε πει πως η Ελλάδα θα μπ ρ ύσε να σκε τεί τη ρησιμ π ίηση εν ς παράλληλ υ ηλεκτρ νικ ύ ν μίσματ ς, ρησιμ π ιώντας την ασ άλεια και τη δια άνεια των Bit­coins. Πρ ς ανακε αλαίωση τ υ ελληνικ ύ πρ - λήματ ς, Μέισ ν σημειώνει: τ ελληνικ ρέ ς είναι ανε( λητ , η λιτ τητα είναι κ ινωνικά α ρητη και είτε μια ε δ μάδα, είτε σε έ(ι μήνες, θα έρθει η στιγμή π υ η Αθήνα δεν θα μπ ρεί να ανταπ κριθεί στις συνθήκες της ΕΚΤ. Μετά θα έρθει μια σκληρή καν νικ τητα: ι τράπε ες θα κλείσ υν, θα υπάρ(ει έλεγ ς κε αλαίων, θα υπάρ(ει ένα ρισμέν αδιέ( δ και τελικά η Ελλάδα θα ρε κ πήσει».

Εάν, μέσα σε αυτή την αλληλ υ ία, εισα θεί ένα παράλληλ ν μισμα, τ τε μπ ρεί να καθυστερήσει η στιγμή της αθέτησης και να υπάρ(ει μια μεγαλύτερη ευελι(ία. Πριν απ 12 μήνες Γιάνης Βαρ υ άκης εί ε περιγράψει λεπτ μερώς πως ένα εικ νικ ν μισμα θα μπ ρ ύσε να ρησιμ π ιηθεί σε περίπτωση άρνησης της ΕΚΤ να ενισ ύσει τη ήτηση μέσω της π σ τικής αλάρωσης. Αυτ τ ν μισμα, πως τ Bit­coin, ήταν ανταλλά(ιμ «ένα πρ ς ένα» με τ ευρώ. Αλλά θα πρέπει να έ ει εκδ θεί απ τ κράτ ς – και αν τ κρατ ύσε κανείς για δύ ρ νια, θα μπ ρ ύσε να απ κ μίσει κάπ ι κέρδ ς απ τ υς ρ υς. Ε( υ και Βαρ υ άκης τ έ ει απ καλέσει ένα μελλ ντικ ν μισμα ρων.

Ε(ηγεί εν συνε εία Μέισ ν με τη ήθεια της σκέψης τ υ Γιάνη Βαρ υ άκη: «Αν η ελληνική κυ έρνηση ε(έδιδε ένα παράλληλ ψη ιακ ν μισμα και ανάγκασε τις τράπε ες και τις επι ειρήσεις να τ ρησιμ π ι ύν, αυτ θα ενίσ υε την πρ σ ρά ρήματ ς σε πείσμα της π λιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας», εί ε ανα έρει Έλληνας ΥΠ&ΙΚ. Επιπλέ ν, εί ε πρ λέψει τι τ ν μισμα θα πρ σέ ερε «μια πηγή ρευστ τητας για τις κυ ερνήσεις π υ ρίσκ νται έ(ω απ τις αγ ρές μ λ γων, π υ δεν περιλαμ άνει τις τράπε ες και π υ ρίσκεται έ(ω απ τ υς περι ρισμ ύς π υ επι άλλ νται απ τις Βρυ(έλλες ή τις διά ρες τρ ικες». δεν θα περίμενε να ακ ύσει απ έναν στερ π λιτικ .

«Δια άστε τ την π λιτικ ικ ν μική μ υ ανάλυση για τ δια ειριστικ μ ντέλ της Valve», έγρα ε τ τε. «Αυτή π υ δεν υπάρ υν α εντικά, καμία αντιπρ - σώπευση, καθ λ υ διαταγές, καμία πρ - σπάθεια απ κάπ ι ν να πει σε κάπ ι ν άλλ ν τι να κάνει. Θα μπ ρ ύσαμε να αντλήσ υμε ρήσιμα συμπεράσματα, ι μ ν απ τ ν εσωτερικ τρ π λειτ υργίας της Valve, αλλά κυρι τερα, για τ μέλλ ν τ υ κ σμ υ των επι ειρήσεων;

Συνειδητ π ίησα τι αυτ ί ι άνθρωπ ι δεν απλά παρά(εν ι, είναι και υπέρ ι και επιπλέ ν αυτ π υ περιγρά υν, η ψη ιακή κ ιν τητα π υ έ υν δημι υργήσει, ήταν τ νειρ εν ς ικ ν μ λ γ υ π υ έλα ε σάρκα και στά», έγρα ε Γιάνης Βαρ υ άκης μετά τη πρώτη επα ή τ υ με τη Valve.

«Σκε τείτε τ : Μια ικ ν μία π υ η κάθε δράση α ήνει ένα ψη ιακ απ τύπωμα και η κάθε συναλλαγή καταγρά εται». Στην περίπτωση τ υ Bit­coin, η κάθε πρά(η α ήνει ένα ψη ιακ ί ν ς και η κάθε συναλλαγή καταγρά εται, έτσι σε αυτή τη περίπτωση Βαρ υ άκης περιγρά ει κάτι π λύ μ ι με τ Bit­coin, τ π ί τ περιγρά ει ως τ νειρ τ υ ικ ν μ λ γ υ, λέει Gi­ulio Prisco.

Ως εκ τ ύτ υ, αυτ π υ θα εί ε ενδια έρ ν θα ήταν να μαθαίναμε τι πιστεύει για τ Bit­coin, συνε ί ει Prisco, και αν λέπει τη δημι υργία κάπ ι υ ν μίσματ ς σαν τ Bit­coin- εν ς «Fedcoin», υπ κρατική έκδ ση και έλεγ - τ π ί θα μπ ρ ύσε να παί(ει ρ λ στην διάσωση της Ελληνικής ικ ν μίας.

«Είναι π λύ υσικ , π λλ ί να νειρεύ νται ένα ν μισμα π υ δεν θα μπ ρ ύν να τ ειραγωγήσ υν π λιτικ ί, τραπε ίτες και κεντρικ ί τραπε ίτες. Ένα ν μισμα τ υ λα ύ, απ τ ν λα , για τ ν λα », έγρα ε Βαρ υ άκης τ 2013.

«Αλλά δεν μπ ρεί να υπάρ(ει ένα απ π λιτικ π ιημέν ν μισμα, ικαν να «τρ δ τήσει» μια ανεπτυγμένη, ι μη ανική κ ινωνία».

Σύμ ωνα με τ ν Βαρ υ άκη, τ Bit­coin είναι εγγενώς απ πληθωριστικ και υσιαστικά ένα ψη ιακ ισ δύναμ τ υ ρυσ ύ, τ π ί μπ ρεί να απ τελέσει τα ισ υρά θεμέλια για μια σύγ ρ νη ικ ν μία.

«Θα ήταν δυνατ ν να ρυθμίσ υμε την μακρ ρ νη πρ - μήθεια σε Bit­coin με έναν τέτ ι τρ π ώστε να ελτιώσει τις επιδράσεις τ υ απ πληθωρισμ ύ π υ περιγράψαμε, και

τις αρι- παράλληλα να γείρ υμε την πλάστιγγα απ κερδ σκ πική σε πραγματική ήτηση για συναλλαγές σε Bit­coin; Για να συμ εί αυτ θα ρεια μασταν μια Bit­coin Κεντρική Τράπε α».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.