ΠΠ ÌÌ··ÛÛÒÒÌÌÂÂÓÓËË ÔÔ‰‰ÔÔÓÓÙÙ­fi­fiÎÎÚÚÂÂÌÌ·· FFr­reess­c­coor­ryyll ÙÙÒÒÚÚ·· Îη·ÈÈ ÛÛÙÙËËÓÓ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ νέ , επαναστατικ πρ ϊ ν Fresco­ryl, π υ είναι πλέ ν διαθέσιμ και στην κυπριακή αγ ρά παρ υσίασε η εταιρεία Lifepharma.

Η Fresco­ryl είναι μια δ ντ κρεμα σε δισκί . Για να ρησιμ π ιηθεί δεν ρειά εται δ ντ υρτσα και νερ . Απλά μασάς τ δισκί και καθαρί εις τα δ ντια με τη γλώσσα. Η Fresco­ryl είναι έ(υπν ς τρ π ς για να ρ ντί εις τη στ ματική σ υ υγιεινή, σε περιστάσεις π υ τ ύρτσισμα των δ ντιών δεν είναι ε ικτ «H μασώμενη δ ντ κρεμα Fresco­ryl έ ει λα τα πρ τερήματα μιας παραδ σιακής δ ντ κρεμας.

Έ ει ισ υρή αντι ακτηριδιακή δράση, ανα αιτί ει και πρ λαμ άνει την τερηδ να, ενώ παράλληλα πρ στατεύει τ σμάλτ των δ ντιών και παρέ ει μακράς διάρκειας ρεσκάδα στην αναπν ή», ανέ ερε Θανάσης Ηρακλέ υς, Brand Manager της fresco­ryl στην Κύπρ .

Για την παρ υσίαση, ρέθηκε στην Κύπρ Michel Bour­don­cle, ε ευρέτης της Fresco­ryl και διευθυντής της εταιρείας Phar­matt.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.