EÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ Ë ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÕÓÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Επιτρ πή Θεσμών της Β υλής θα θέσει στ μικρ σκ πι της την ερ μενη Τρίτη, τις καταγγελίες της Άντρης Αντωνιάδ υ, δια ειρίστριας της πρώην Λαϊκής Τράπε%ας, η π ία απέστειλε τη Δευτέρα επιστ λή παραίτησης.

Η Α. Αντωνιάδ υ ε'απέλυσε (αριές καταγγελίες κατά της αρ ής ε'υγίανσης. Συγκεκριμένα ά*ησε σ (αρές αι μές για τη δια είριση της υπ θεσης Βγεν π υλ υ απ την Κεντρική Τράπε%α, και την ανάθεση των υπ θέσεων εναντί ν τ υ πρώην πρ έδρ υ της Λαϊκής Ανδρέα Βγεν π υλ υ και των συνεργατών τ υ στ γρα*εί τ υ /ρύση Δημητριάδη, απ τ γρα*εί Νε κλέ υς π υ ειρι% ταν την υπ θεση.

Η κ. Αντωνιάδ υ ανέλα(ε τη δια είριση της Λαϊκής πρ διετίας με στ να διαθέσει τα περι υσιακά στ ι εία της Τράπε%ας πρ ς *ελ ς των καταθετών της.

Απευθυν μενη στην αρ ή ε'υγίανσης, η κ. Αντωνιάδ υ, στην επιστ λή παραίτησης της ανα*έρει τι «η απ *αση αυτή ελή*θη εν τη απ υσία μ υ και ωρίς να %ητηθεί η άπ ψη μ υ ή η συμ( υλή μ υ».

«Σας απευθύνω αυτή την επιστ λή για να εκ*ράσω την έντ νη δια*ωνία μ υ».

Την τελευταία διετία δεν έγινε γνωστή κάπ ια υσιαστική κίνηση της δια ειρίστριας ή της αρ ής στ θέμα της δια είρισης των περι υσιακών στ ι είων.

Στα περι υσιακά στ ι εία της Λαϊκής είναι η σημαντική συμμετ ή στην Τρ. Κύπρ υ και ι θυγατρικές της στ ε'ωτερικ . Εί ε υπ λ γιστεί στις αρ ές τ υ 2014 τι τα περι υσιακά στ ι εία της Λαϊκής ανέρ νται στα 750 εκ. ευρώ.

Απαντώντας στην Α. Αντωνιάδ υ η αρ ή ε'υγίανσης ε'έδωσε θες ανακ ίνωση με την π ία «απ ρρίπτει στην λ τητα της τ περιε μεν της επιστ λής παραίτησης της Δια ειρίστριας της Λαϊκής Τράπε%ας π υ έ ει διαρρεύσει σε Μέσα Μα%ικής Ενημέρωσης».

«Διαρρ ές π υ α* ρ ύν δικαστικές διαδικασίες π υ (ρίσκ νται εν ε'ελί'ει, απ (αίν υν %ημι γ νες στ έργ της Αρ ής Ε'υγίανσης», ανα*έρει.

«Η Αρ ή Ε'υγίανσης υπενθυμί%ει τι ενεργεί με γνώμ να τη διασ*άλιση των συμ*ερ ντων των πιστωτών της Λαϊκής Τράπε%ας και ως εκ τ ύτ υ, δεν πρ τίθεται να πρ (εί σε δημ σι διάλ γ , απ δυναμών - ντας τ ν στρατηγικ σ εδιασμ της», καταλήγει.

Εν τω μετα'ύ θες, ( υλευτές μέλη της αρμ διας επιτρ πής άσκησαν έντ νη κριτική κατά της δι ικητ ύ της Κεντρικής Τράπε%ας.

: πρ εδρ ς της επιτρ πής και πρ εδρ ς τ υ ΕΥΡΩΚ: Δημήτρης Συλλ ύρης, δήλωσε τι η παραίτηση της δια ειρίστριας της πρώην Λαϊκής Τράπε%ας «επι(ε(αιώνει τις ανησυ ίες για τ ν τρ π π υ η ΚΤ δια ειρί%εται τη λειτ υργία τ υ τραπε%ικ ύ συστήματ ς».

Υπ στήρι'ε πως με τις ελλείψεις και τις ενέργειες της ΚΤ α*έθηκε ελεύθερ τ πεδί για κακ δια είριση των τραπε%ιτών, ι π ί ι, είπε, δήγησαν στην καταστρ *ή τ υ τραπε%ικ ύ συστήματ ς.

Σημείωσε «πως μετά την καταστρ *ή η ΚΤ δεν άλλα'ε τις διαδικασίες», επισημαίν - ντας πως «ήρθε η ώρα της κάθαρσης στην ΚΤ και επανε'έτασης τ υ ν μ θετικ ύ πλαισί υ λειτ υργίας της, αλλά και των α'ιωματ ύ ων της».

: ( υλευτής τ υ ΔΗΣΥ Αντρέας Κυπριαν ύ σημείωσε πως η πρ σπάθεια της ΚΤ για την αντιμετώπιση των μη ε'υπηρετ ύμενων δανείων απέτυ ε και πως η δι ικητής της ΚΤ πρέπει να δει αυτή την απ τυ ία, αντί να ρί νει πυρά κατά των ( υλευτών.

: ( υλευτής τ υ ΑΚΕΛ Γιώργ ς Λ υκαΐδης, ανέ*ερε πως η σ (αρ τητα των καταγγελιών της κ. Αντωνιάδ υ επι(άλλει την άμεση και πλήρη διερεύνηση τ υς, έτσι ώστε αναλ γως των ευρημάτων να λη*θ ύν και ι αντίστ ι ες απ *άσεις π υ θα πρ στατεύ υν τα συμ*έρ ντα της κυπριακής Δημ κρατίας καθώς και αυτά των κ υρεμένων καταθετών και των πρώην μετ ων της Λαϊκής. Σύμ*ωνα με τ ν κ. Λ υκαΐδη, ανε'αρτήτως των ευρημάτων απ τη διερεύνηση των καταγγελιών Αντωνιάδ υ, η κυ(έρνηση Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, είναι πλήρως συνυπεύθυν ι για λα σα συνέ(ησαν ή θα ακ λ υθήσ υν στη δικαστική διαμά η με τ ν κ. Βγεν π υλ .

«Είναι», ισ υρίστηκε, «με τις μεθ δεύσεις κυ(έρνησης - ΔΗΣΥ π υ επι(λήθηκε η κ. Γιωρκάτ%η, πως και ι δυ εκτελεστικ ί σύμ( υλ ι της ΚΤΚ καθώς και η σύνθεση της αρ ής ε'υγίανσης, την π ία υπενθυμί% υμε τι άλλα'αν μερικές * ρές για να ε'υπηρετήσ υν τις εκάστ τε σκ πιμ τητες τ υς».

: Υπ υργ ς :ικ ν μικών /άρης Γεωργιάδης π υ κλήθηκε να σ λιάσει την παραίτηση της κ. Αντωνιάδ υ και τις καταγγελίες της, είπε τι «η κυ(έρνηση δεν πρ κειται να εμπλακεί σε αυτ τ ν κύκλ δημ σιων δηλώσεων και αντιπαραθέσεων με α* ρμή την παραίτηση της δια ειρίστριας της Λαϊκής Τράπε%ας».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.