ΜϤÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈ CEOs ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

:ι CEOs στην Κύπρ εμ*ανί% νται *έτ ς σα*ώς πι αισι δ ' ι για την πρ πτική αύ'ησης των εσ δων των εταιρειών τ υς. Αυτ πρ κύπτει απ την 4η συνε ή τ πική έρευνα π υ διε'ήγε η PwC Κύπρ υ στ πλαίσι της παγκ σμιας έρευνας για τ υς CEOs π υ πραγματ π ιείται ετησίως, τα τελευταία 18 ρ νια.

Η *ετινή παγκ σμια έρευνα, στην π ία συμμετεί αν περισσ τερ ι απ 1.300 CEOs απ 77 ώρες, περιλαμ(αν μένων και 84 απ την Κύπρ , επικεντρώθηκε στ μέλλ ν των επι ειρήσεων ε'ετά% ντας τις επιπτώσεις των παγκ σμιων τάσεων στ ν ανταγωνισμ αλλά και στη δυναμική των δια* ρων κλάδων.

Σύμ*ωνα με την έρευνα, ι CEOs απ την Κύπρ εμ*ανί% νται *έτ ς πι αισι δ ' ι για την παγκ σμια ικ ν μική ανάπτυ'η, καθώς τ σ ετικ π σ στ έ ει αυ'ηθεί σε 39% σε σύγκριση με 26% π υ καταγρά*ηκε πέρυσι. Τ αντίστ ι π σ στ παγκ σμίως διαμ ρ*ώθηκε *έτ ς στ 37%, ενώ στην Ευρω%ώνη στ 30%. ^σ ν α* ρά τις πρ πτικές αύ'ησης των εσ δων της εταιρείας τ υς κατά τ υς επ μεν υς 12 μήνες, π σ στ 63% των CEOs στην Κύπρ δηλώνει αισι δ ' , ενώ ιδιαίτερ ενδια*έρ ν παρ υσιά% υν και ι πρ - (λέψεις τ υς για τα επ μενα τρία έτη, καθώς 82% δηλών υν αισι δ ' ι σε σ έση με 75% τ 2014. Αισθητά πι αισι δ ' ι εμ*ανί% νται *έτ ς ι CEOs στην Κύπρ και για τ ν αριθμ των απασ λ ύμενων στις εταιρίες τ υς, με τ 37% να δηλώνει τι αναμένει αύ'ηση τ υ ανθρώπιν υ δυναμικ ύ, ταν την πρ ηγ ύμενη ρ νιά τ π σ στ αυτ ανερ ταν σε 17%.

Σύμ*ωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τ υς επ μεν υς δώδεκα μήνες ι CEOs στην Κύπρ σ εδιά% υν να ε*αρμ σ υν σειρά μέτρων αναδιάρθρωσης, με κυρι τερη την υλ π ίηση πρωτ ( υλιών για μείωση τ υ κ στ υς, με π σ στ π υ αγγί%ει τ 85%. Ακ λ υθεί η πρ σ ώρηση σε μια νέα στρατηγική συμμα ία ή κ ιν πρα'ία με 69%.

Στις ικ ν μικές απειλές π υ επηρεά% υν τις επι ειρήσεις τ υς, ι CEOs κατατάσσ υν πρώτη τη γεωπ λιτική α(ε(αι τητα με 82% και δεύτερη την κρατική αντιμετώπιση τ υ δημ σι ν μικ ύ ελλείμματ ς και τ υ δημ σι υ ρέ υς με 75%, ενώ ακ λ υθ ύν η αυ'αν μενη * ρ λ γική επι(άρυνση με 73% και η πρ σ(αση σε πρ σιτά κε*άλαια με 71% . ^σ α* ρά τις επι ειρηματικές απειλές, ι CEOs ανησυ ύν για την μετα( λή της καταναλωτικής δαπάνης και συμπερι* ράς με π σ στ 68% αλλά και για τη δωρ δ κία και τη δια*θ ρά, με 64%.

Ανα* ρικά με τ ρ λ τ υ κράτ υς, 65% των CEOs στην Κύπρ πιστεύ υν τι πρ τεραι τητα τ υ θα πρέπει να είναι η διατήρηση εν ς διεθν ύς ανταγωνιστικ ύ και απ τελεσματικ ύ * ρ λ γικ ύ συστήματ ς ενώ τ 61% αυτών πιστεύ υν τι τ κράτ ς υπήρ'ε απ τελεσματικ σε αυτ ν τ ν τ μέα.

Α'ί%ει να σημειωθεί τι σε μια απ τις 33 εις (άθ ς συνεντεύ'εις π υ διε'ή θηκαν παγκ σμίως για τις ανάγκες της έρευνας, συμμετεί ε Vic­tor Kis­lyi, Ex­ec­u­tive Chair­man και CEO της Wargam­ing, π υ διατηρεί την έδρα της στη Λευκωσία.

Τα τ πικά απ τελέσματα

της

18ης Ετήσιας Παγκ σμιας Έρευνας για τ υς CEOs παρ υσιάστηκαν απ τ Φίλιππ Σώσειλ , Συνέταιρ , Υπεύθυν Συμ( υλευτικών Υπηρεσιών στην PwC Κύπρ υ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης π υ πραγματ π ιήθηκε σήμερα. Στη συ%ήτηση π υ ακ λ ύθησε συμμετεί αν ι Κωνσταντίν ς Πετρίδης, Υ*υπ υργ ς παρά τω Πρ έδρω, Bert Pi­jls, Ανώτατ ς Εκτελεστικ ς Διευθυντής της Ελληνικής Τράπε%ας και Λύσανδρ ς Ιωάνν υ, Πρ εδρ ς & Διευθύνων Σύμ( υλ ς της PHC Fran­chised Restau­rants Public Limited.

Στ ν αιρετισμ τ υ, Διευθύνων Σύμ( υλ ς της PwC, Ευγένι ς Ευγενί υ ανά*ερε τι «η αισι δ 'ία π υ καταγρά*εται στην έρευνα πηγά%ει απ τις ενδεί'εις σταθερ π ίησης π υ παρ υσιά%ει η κυπριακή ικ - ν μία. Παρ’ λα αυτά, δεν υπάρ υν περιθώρια για ε*ησυ ασμ και αυτ επι(ε(αιών υν και ι CEOs π υ συμμετεί αν στην έρευνα και πιστεύ υν τι τα πρ (λήματα δεν έ υν ακ μη 'επεραστεί». Σύμ*ωνα με τ ν κ Ευγενί υ *είλ υμε να πρ ωρήσ υμε στις αναγκαίες αλλαγές π υ (ελτιών υν τη λειτ υργικ τητα τ υ κράτ υς και αυ'άν υν την ανταγωνιστικ τητα της ικ ν μίας.

Τα απ τελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστ σελίδα της PwC www.pwc.com.cy/ceo­sur­vey

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.