ΔΔ¤¤ÏÏÔÔ˜˜ ÛÛÙÙÔÔ ««ÛÛ››ÚÚÈÈ··ÏÏ»» Ã÷·ÓÓÓÓ››‰‰ËË ÌÌ ˘˘ÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ‹‹ ÙÙÔÔ˘˘ ÀÀÔÔ˘˘ÚÚÁÁÈÈÎÎÔÔ‡‡

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τέλ ς στ «σίριαλ» με τ θέμα παύσης τ υ Μάρι υ /αννίδη απ τ ν Κυπριακ :ργανισμ Τ υρισμ ύ, έ(αλε τ Υπ υργικ Συμ( ύλι .

Συγκεκριμένα τ Υπ υργικ πρ ώρησε στην επικύρωση της απ *ασης τ υ Δι ικητικ ύ Συμ( υλί υ τ υ Κ:Τ για διακ πή τ υ συμ( λαί υ τ υ Μ. /αννίδη.

: Υπ υργ ς Ενέργειας, Γιώργ ς Λακκ τρύπης, ενημέρωσε τ ν Μάρι /αννίδη, για την απ *αση τ υ Υπ υργικ ύ.

Πρ ημερών Μ. /αννίδης εί ε παραθέσει διάσκεψη Τύπ υ στην π ία σ λία%ε αρ ικά την απ *αση τ υ ΔΣ τ υ Κ:Τ, τ νί% ντας παράλληλα, πως δεν «υπάρ ει Υπ υργικ Συμ( ύλι στ ν κ σμ π υ θα έπαιρνε μια τέτ ια απ *αση», κάτι π υ πρ μήνυε τι ίδι ς θα δώσει συνέ εια με ν μικά μέτρα.

Στην αρ ή με τα σα εί αν δει τ *ως της δημ σι τητας, τ Δι ικητικ Συμ( ύλι τ υ Κ:Τ, απ *άσισε την άρση της εμπιστ σύνης της πρ ς τ πρ σωπ τ υ Μάρι υ /αννίδη, και μετά απ π λλά επεισ δια πρ ώρησε στην εισήγηση για διακ πή τ υ συμ( λαί υ τ υ κατηγ ρώντας τ ν για πλημμελή άσκηση των καθηκ ντων τ υ, αλλά και σειρά αρνητικών συμπερι* ρών τ υ.

Τέλ ς, έντ νες ήταν ι ανησυ ίες π υ εκ*ράστηκαν θες απ πλευράς κ μμάτων ανα* ρικά με τ λειτ υργικ πρ (λημα π υ δημι υργείται στ ν Κ:Τ μετά και την απ *αση τ υ ΔΣ τ υ :ργανισμ ύ να τερματίσει τ συμ( λαι τ υ Γενικ ύ Διευθυντή Μάρι υ /αννίδη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.