ªª¤¤¯¯ÚÚÈÈ 3311//33 ÔÔÈÈ ··ÈÈÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ˜ ÁÁÈÈ·· ‰‰fi­fiÛÛÂÂÈȘ˜ ÛÛÙÙ·· Îη·ıı˘˘ÛÛÙÙÂÂÚÚËËÌ̤¤ÓÓ·· ÙÙ¤¤ÏÏËË Î΢˘ÎÎÏÏÔÔÊÊÔÔÚÚ››··˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Συνε ί ει να ρίσκεται σε ισ ύ Ν μ ς π υ δίνει την δυνατ τητα σε κατ υς ημάτων π υ %είλ υν καθυστερημένα τέλη κυκλ % ρίας, να τα κατα άλ υν σε 12 ισ π - σες μηνιαίες δ σεις, πως ανακ ίνωσε τ Υπ υργεί Συγκ ινωνιών και Έργων (Τμήμα δικών Μετα% ρών).

Επιπρ σθετα, με άση τις πρ ν ιες τ υ περί Μη αν κινήτων ημάτων και Τρ αίας Κινήσεως (Τρ π π ιητικ ύ) Ν μ υ τ υ 2015, η τελευταία ημερ μηνία για την υπ λή αίτησης για κατα λή καθυστερήσεων τελών με δ σεις είναι η 31/3/2015. Η αίτηση υπ άλλεται μέσω διαδικτύ υ στην ιστ σελίδα τ υ Τμήματ ς ή στα Επαρ ιακά Γρα%εία τ υ Τμήματ ς δικών Μετα% ρών ή σε π ι δήπ τε Κέντρ Ε<υπηρέτησης τ υ Π λίτη (ΚΕΠ) ή στα Επαρ ιακά Γρα%εία τ υ Τμήματ ς Τα υδρ μικών Υπηρεσιών. Η κατα λή των δ σεων για σ υς έ υν υπ - άλει ή θα υπ άλ υν την πι πάνω αίτηση θα αρ ίσει την 1/4/2015. Ενημέρωση για κάθε <ε ωριστή περίπτωση ρίσκεται αναρτημένη στην ιστ σελίδα τ υ

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.