∂‡Ë¯· Î·È ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌ· ¤ÚÁ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είναι δεδ μένη η ανάγκη των 'ένων επενδύσεων π υ έ υν ως (άση την αγ ρά ακινήτων/ ικ δ μική (ι μη ανία. Δεν 'έρω τι μας «πιάνει» και απ καιρ ύ εις καιρ ν, να ανακ ινών νται διά* ρα έργα κ στ υς π λλών εκατ μμυρίων, τα π ία απ πλευράς πρ ( λής και ανταγωνισμ ύ είναι μεν εύη α, αλλά απ την άλλη υπάρ υν πρ τάσεις απ διά* ρ υς, ανε'άρτητα της ικ ν μικής δυνατ τητας τ υς, για έργα π λλών εκατ μμυρίων και εκτ ς απ την δια*ημι% μενη μακέτα, ' δεύ νται και αρκετές ιλιάδες ευρώ για μελέτες και επι ειρηματικές πρ τάσεις π υ στ τέλ ς μέν υν στάσιμες.

Θα θυμάστε τ ν ανταγωνισμ εκείν π υ υπήρ ε μετα'ύ των επι ειρηματιών ανάπτυ'ης ακινήτων για τ π ι ς θα ε'αγγείλει τ πι ψηλ κτίρι . Μέ ρι 32 ρ * υς ανακ ινώθηκαν απ ρισμέν υς με τις ανάλ γες συν - δευτικές μακέτες. :ύτε ένα έργ αγαπητ ί μας αναγνώστες έ ει κατασκευαστεί, πλην τ υ Olympic Tower 16 ρ *ων και αυτ στ υς καλ ύς καιρ ύς.

Μας πρ τάθηκε η πρ ώθηση εν ς έργ υ απ μια εταιρεία ανάπτυ'ης της Πά* υ, για ανέγερση 'εν δ εί υ, ν σ κ μεί υ, κα%ίν , πανεπιστήμι κλπ στα ανατ λικά της Πά* υ, π υ « νειρ π λ ς» Πα*ίτης ιδι κτήτης της γης, παρ υσίασε μελέτες για την τεράστια επιτυ ία τ υ έργ υ τ υ και ήταν ασ*αλώς 100% σίγ υρ ς τι θα τ υ δ θεί και η ανάλ γη άδεια κα%ίν !!

Άλλ ς Λεμεσιαν ς μας πρ τεινε έργ διαμερισμάτων στ κέντρ της π λης ( ι στην παραλία) με μέση τιμή πώλησης ανά διαμέρισμα 1.0 εκ. ευρώ (+) πρ ς 8.000 ευρώ τ.μ., πεπεισμέν ς και αυτ ς τι υπάρ ει καλή %ήτηση και εί αμε λάθ ς π υ δεν διαπιστώσα- με ως γρα*εί την %ήτηση π υ υπάρ ει.

Μ λις πρ σ*ατα δια(άσαμε και για ένα νέ λιμάνι κ στ υς 200 εκ. ευρώ απ Κυπριακή εταιρεία για να μπ ρεί να ε'υπηρετεί κρ υα%ιερ πλ ια κλπ. Π ι ς θα τ υ δανείσει και πως θα τ ν ρηματ δ τήσει με τέτ ι κ στ ς, ενώ τ έργ περιλαμ(άνει και διαμερίσματα π υ (άσει δημ σιευμάτων θα έ υν μέσ εμ(αδ ν 55 τ.μ. (ίσως θα πρ κειται περί λάθ υς) και διά* ρες άλλες εμπ ρικές ρήσεις.

Μας έμεινε και τ γκ λ γικ ν σ κ - μεί της Λεμεσ ύ στα αρτιά, δυστυ ώς παρ’ λες τις *ιλ τιμες πρ σπάθειες διά* ρων επενδυτών, ιατρών κλπ και την ( ήθεια τ υ Κράτ υς σε αλλαγή %ώνης, σ εδίασης έργων υπ δ μής κλπ.

Ταυτ ρ να περιμέν υμε με αγωνία τ έργ «τ υ Αρ ιεπισκ π υ» στην Γερ σκήπ υ και τ υ ευ μαστε κάθε επιτυ ία και για δικ τ υ/εκκλησίας *ελ ς και για την Κύπρ . Τ μέγεθ ς μως τ υ έργ υ είναι τ σ τεράστι (7 δις ευρώ) π υ διερωτ μαστε εάν είναι ικ ν μικά ε*ικτ , τ σ απ πλευράς ενδια- *ερ μενων επενδυτών (ε'εύρεση κε*αλαίων), σ και των αγ ραστών π υ θα ακ λ υθήσ υν.

Ε'αγγελίες για γήπεδα γκ λ* εί αμε πάμπ λλες, αλλά αρκετές απ αυτές παραμέν υν στα αρτιά ωρίς ρηματ δ τηση και ασ*αλώς με π λύ περι ρισμένες πρ πτικές για ενδια*έρ ν απ 'έν υς επενδυτές και τ υς περι ρισμέν υς αγ ραστές π υ θα ακ - λ υθήσ υν.

Εί αμε και την πρ σ*ατη σύνα'η επίδ - 'ων επενδυτών για μεγάλα έργα στην Λεμεσ . Απ δικές μας πληρ * ρίες και παρά την α'ι λ γη πρ σπάθεια τ υ CIPA και της Τράπε%ας Κύπρ υ, την παρ υσία τ υ Πρ έδρ υ Αναστασιάδη, τ ενδια*έρ ν πληρ * ρηθήκαμε είναι περι ρισμέν , ενώ ι παρ υσιάσεις απ ρισμέν υς ενδια*ερ μεν υς ιδι κτήτες έδει ναν υπέρμετρη αισι - δ 'ία, κάτι τ π ί παρατηρήθηκε απ τ υς επενδυτές.

Διαπιστώθηκε απ αυτήν την σύνα'η τι τ ενδια*έρ ν ρισμένων επενδυτών είναι κυρίως για έργα έτ ιμα με άμεσ εισ δημα (π. . γρα*εία κλπ) και ι για κτήματα/ ωρά*ια με άδειες κλπ.

:ι 'έν ι αυτ ί επενδυτές αναμέν υν μια απ δ ση της τά'ης τ υ 6?%-7?%. Αυτ ύ τ υ είδ υς ι επενδύσεις έ υν ήδη πραγματ - π ιηθεί κυρίως απ Ευρωπαί υς/Ρώσ υς επενδυτές ( ι τελευταί ι λ γω της παγ π ίησης των καταθέσεων τ υς – (λέπε αγ ρά 'εν δ είων). Τ 6?%-7?% απ δ ση είναι ψηλ μεν (μειών ντας ταυτ ρ να και την α'ία τ υ ακινήτ υ), αλλά με την επικρατ ύσα κατάσταση της ικ ν μίας της Κύπρ υ, ι επενδυτές %ητ ύν αυ'ημένη απ δ ση για τ αυ'ημέν ρίσκ .

Πρ ς τ ύτ ( ηθ ύν ι αμηλ ί τ κ ι κατάθεσης στις 'ένες τράπε%ες, ενώ η μείωση τ υ τ κ υ κατάθεσης στην Κύπρ , ίσως να ενθαρρύνει 'έν υς καταθέτες στην μετατ - πιση των καταθέσεων τ υς σε άλλες (πι ασ*αλείς κατά την άπ ψη τ υς) ώρες.

Διαπιστώσαμε ασ*αλώς τις επιτυ ίες σε αγ ρές 'εν δ είων της Κύπρ υ απ 'έν υς και αυτ είναι ένα καλ στ ι εί και ίσως να είναι και μια ένδει'η στ τι ίσως θα ακ λ υθήσει, ενώ με τ τελευταί «καλ πιασμα» εκ μέρ υς μας πρ ς την Ρωσία, ίσως τα κατα*έρ υμε να δια* ρ π ιηθεί η Κύπρ ς απ τις κυρώσεις της Ρωσίας (η πρ ταση Π ύτιν είναι για κ ιν πρα'ίες π. . ε'αγωγής γεωργικών πρ ϊ ντων, τ υρισμ ς κλπ) είναι μια λύση για ε'αίρεση απ τ Ρωσικ εμπάρκ .

Εύη α έργα ανακ ινών νται απ καιρ ύ εις καιρ ν και απ Δήμ υς (παράδειγμα ΓΣΠ, Τραμ κλπ) π υ και πάλι λ γω έλλειψης ρηματ δ τησης και %ήτησης τ υ τελικ ύ πρ ϊ - ντ ς θα μείν υν και αυτά στα σ έδια. Δεν είναι ασ*αλώς λάθ ς να ε'αγγέλλ νται πρ - θέσεις αλλά εντ ς ρίων τ υ ικ ν μικά ε*ικτ ύ, ενώ μέ ρι ι τ πικές μας τράπε%ες ανακάμψ υν και η ικ ν μία τ υ τ π υ ανα(αθμισθεί απ τ υς διά* ρ υς ίκ υς α'ι λ γησης κλπ, μας είναι π λύ δύσκ λ να υι θετήσ υμε τ πική ή και ε'ωτερική ρηματ δ τηση.

Ε'αγγελίες λ ιπ ν είναι καλ πρ αίρετες, με μέτρ μως, δι τι στ τέλ ς δεν θα μας πιστεύει κανένας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.