ΠΠ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˜˜ ˙˙‹‹ÙÙËËÛÛ ‚‚ÔÔ‹‹ııÂÂÈÈ·· ··fifi ÙÙÔÔ μ줤ÏÏÁÁÈÈÔÔ ÁÁÈÈ·· ÙÙËËÓÓ ··‰‰‹‹ÏψˆÙÙËË ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ 55% εκτ 'εύθηκε τ π σ στ της αδήλωτης εργασίας π υ α* ρά κ ιν τικ ύς εργάτες, ενώ για τ υς Ελλην κύπρι υς τ π σ στ αυτ *θάνει στ 17%, σύμ*ωνα με τα στ ι εία π υ δ θηκαν ενώπι ν της Επιτρ πής Εργασίας της Β υλής. - Τ Υπ υργεί Εργασίας, για αντιμετώπιση τ υ πρ (λήματ ς απευθύνθηκε για ( ήθεια στ αντίστ ι Υπ υργεί τ υ Βελγί υ.

: Πρ εδρ ς της Επιτρ πής, Ανδρέας Φακ ντής είπε τι δημι υργεί σ (αρά πρ (λήματα τ σ στ Ταμεί Κ ινωνικών Ασ*αλίσεων αλλά και στ υς άνεργ υς τ πρ (λημα της αδήλωτης εργασίας, καθώς παραμένει σε π λύ υψηλά επίπεδα.

“Με στ ι εία π υ μας δ θηκαν, η αδήλωτη εργασία ήταν τ 2009 στ 25% έ ει μειωθεί τ 2014 στ 18%”, είπε και πρ - σθεσε πως αυτ δεν έ ει να κάνει μ ν με τη (ελτίωση της υπάρ υσας ν μ θεσίας, με τα έντυπα υπ ρέωσης δήλωσης απ τ ν εργ δ τη αλλά και με τη μείωση της απασ λησης. “Η Κυ(έρνηση έ ει δηλώσει τι η υ*ιστάμενη ν μ θεσία παρά τις (ελτιώσεις π υ έτυ ε ρή%ει περαιτέρω (ελτίωσης. Παράλληλα, απευθύνθηκε στ ILO και έ ει κατακυρώσει πρ - σ* ρά στ Υπ υργεί Εργασίας τ υ Βελγί υ για να γίνει συγκεκριμένη μελέτη ανα* ρικά με τη δημι υργία είτε νέ υ μη αν γρα*ημέν υ συστήματ ς είτε για (ελτίωση τ υ υ*ιστάμεν υ ύτως ώστε να δίνει εκείνα τα στ ι εία π υ να μπ - ρεί τ Υπ υργεί να κάνει ανάλυση κινδύν υ και να έ ει πι απ τελεσματική στ ευση”, είπε. : κ. Φακ ντής ανέ*ερε τι η Υπ υργ ς δήλωσε στην Επιτρ πή τι μέσα απ τη συ%ήτηση πρ έκυψαν και άλλα θέματα και πως τ νέ ν μ σ έδι θα επανέλθει στ εργατικ συμ( υλευτικ σώμα εντ ς αυτής της περι δ υ με στ να έρθει τ συντ μ τερ δυνατ στη Β υλή ύτως ώστε να ετ ιμαστεί ένα τέτ ι πλαίσι π υ να είναι απ τρεπτικ για την απασ ληση παράν μων ή και αδήλωτων εργα% μένων.

: Β υλευτής τ υ ΔΗΣΥ Νίκ ς Ν υρής είπε τι αμέν ς απ την ύπαρ'η της αδήλωτης εργασίας είναι και τ ίδι τ κράτ ς α* ύ μ ν τ 2011 υπ λ γί%εται τι καταγρά*ηκαν απώλειες στ Ταμεί Κ ινωνικών Ασ*αλίσεων πέραν των 40 εκατ μμυρίων ευρώ. Τα στ ι εία, πως είπε, καταγρά* υν σήμερα τι τ π σ στ της αδήλωτης εργασίας μετα'ύ των Ελλην κυπρίων (ρίσκεται στ 25%, μετα'ύ των αλλ δαπών στ 17,5% ενώ μετα'ύ των κ ιν τικών έ ει εκτ 'ευθεί στ 55,6%.

Παράλληλα, αιρέτισε τις δια(ε(αιώσεις αλλά και τ υς σ εδιασμ ύς της κυ(έρνησης π υ υπ στηρί% νται απ μελέτες π υ εκπ ν ύνται σε συνεργασία με τ αρμ δι Υπ υργεί Εργασίας τ υ Βελγί υ και τ υ ILO για ανα αίτιση τ υ πρ (λήματ ς. “Μετα'ύ άλλων”, πως είπε, “η πρ ταση θα διαλαμ(άνει ετ ιμασία και κατάθεση Ν μ σ εδί υ τ π ί μετα'ύ άλλων περιλαμ(άνει αυστηρές δι ικητικές π ινές στ υς παραν μ ύντες, μη αν γρά*ηση αλλά και ηλεκτρ νική διασύνδεση λων των αρμ διων κυ(ερνητικών τμημάτων ώστε να υπάρ ει στ ευση και ανάλυση κινδύν υ”.

Η Β υλευτής τ υ ΔΗΚ: Αθηνά Κυριακίδ υ στις δικές της δηλώσεις είπε τι η αδήλωτη εργασία αυ'άνει τ ανεργιακ και επι(αρύνει επιπλέ ν τ Ταμεί Κ ινωνικών Ασ*αλίσεων.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.