ΠΠ ÕÕÁÁÎ΢˘ÚÚ·· ··¤¤ÛÛ˘˘ÚÚ ÙÙËËÓÓ ÚÚÔÔÎÎÏÏËËÙÙÈÈÎ΋‹ ¡¡√√ΔΔ∞∞ªª

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Έπειτα απ τη σ* δρή αντίδραση της Αθήνας στην έκδ ση της Ν:ΤΑΜ, με την π ία η Άγκυρα δέσμευε μία τεράστια περι ή στ Β ρει και Κεντρικ Αιγαί για ασκήσεις με πραγματικά πυρά απ τις 2 Μαρτί υ μέ ρι τις 31 Δεκεμ(ρί υ 2015 (σε μία περι ή απ τη Σκύρ μέ ρι τη Λήμν ), η τ υρκική πλευρά υπ ρεώθηκε τελικά να υπ - ωρήσει και να πρ ωρήσει στην έκδ ση δι ρθωτικών - ακυρωτικών Ν:ΤΑΜ.

Tην Δευτέρα η Τ υρκία - και α* ύ εί αν πρ ηγηθεί τα δια(ήματα της ελληνικής κυ(έρνησης σε ΝΑΤ:, ΕΕ, ICAO και Γενικ Γραμματέα τ υ :ΗΕ - πρ ώρησε στην έκδ ση της πρώτης δι ρθωτικής Ν:ΤΑΜ, με την π ία ε'αιρ ύσε απ την αρ ική περι ή π υ εί ε δεσμεύσει τ κ μμάτι τ υ εδά* υς της Λήμν υ π υ εί ε συμπεριλά(ει - κίνηση π υ συνιστ ύσε παρα(ίαση εθνικής κυριαρ ίας.

Η απάντηση της Αθήνας ήταν να εκδώσει νέα ακυρωτι- κή Ν:ΤΑΜ, καθώς δεν την ικαν π ι ύσε ύτε αυτή η κίνηση της Άγκυρας, καθώς η πρ κληση παρέμενε αναλλ ίωτη. Έπειτα και απ νέες τηλε*ωνικές επικ ινωνίες, η Τ υρκία υπ ρεώθηκε να εκδώσει και δεύτερη δι ρθωτική Ν:ΤΑΜ, απ σύρ ντας λ κληρη την αρ ική - πρ κλητική – Ν:ΤΑΜ.

Η κίνηση της Άγκυρας *έρεται να ε' ργισε ακ μη και τ ΝΑΤ: π υ παραδ σιακά τηρεί στάση υδετερ τητας στις διμερείς ελλην τ υρκικές δια* ρές, με απ τέλεσμα να ασκηθεί και απ εκεί πίεση στην Αγκυρα και να ενισ υθ ύν τα ελληνικά επι ειρήματα. Επισήμως πάντως, η γνωστ π ίηση της απ συρσης της αρ ική NOTAM απ την Τ υρκία, έγινε μέσω δήλωσης τ υ κυ(ερνητικ ύ εκπρ σώπ υ Γα(ριήλ Σακελλαρίδη, με την π ία εγκαλεί μάλιστα τ ν πρώην Πρωθυπ υργ Αντώνη Σαμαρά για την (ιασύνη τ υ, πως είπε, να %ητήσει έκτακτη σύγκληση τ υ Εθνικ ύ Συμ( υλί υ Ε'ωτερικής Π λιτικής.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.