Π ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ OEÓˆÛË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή ανακ ίνωσε στις 25 Φε(ρ υαρί υ 2015 την π λιτική της σε σ έση με την ενεργειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π υ στ εύει στην ασ*αλή, (ιώσιμη, ανταγωνιστική και ικ ν - μικά πρ σιτή ενέργεια για λ υς τ υς π λίτες της Ευρώπης. Αντιλαμ(αν μενη την ενέργεια ως την κινητήρια δύναμη της ικ - ν μίας αλλά και τα πρ (λήματα π υ υπάρ υν σε σ έση με την ενέργεια, πως για παράδειγμα την ελλιπή λ κλήρωση των αγ ρών και την απ υσία συντ νισμένων π λιτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σταθερά πρ ς την λ κλήρωση της ενιαίας αγ ράς ενέργειας.

Η στρατηγική π υ παρ υσιάστηκε απ την Επιτρ πή Γι ύνκερ α* ρά στ υς ακ - λ υθ υς πυλώνες π λιτικής π υ ρι θετ ύν την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, ήτ ι στην ύπαρ'η ρήτρας αλληλεγγύης, την ρ ή ενέργειας ως ένα είδ ς πέμπτης ελευθερίας, την μεγαλύτερη (αρύτητα στην ενεργειακή απ δ ση και στην μετά(αση σε μια κ ινωνία αμηλών εκπ μπών άνθρακα με διάρκεια. :ι πυλώνες αυτ ί συνθέτ υν την στρατηγική της Ένωσης ύτως ώστε να επιτευ θ ύν ι στ ι της δημι υργίας μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης π υ να αντιμετωπί%ει, παράλληλα, τις κλιματικές αλλαγές αλλά την παρ ή πρ σιτής και ανταγωνιστικής ενέργειας σε λη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμ*ωνα με τ ν πρ εδρ της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής αν Κλ ντ Γι ύνκερ, τ διακύ(ευμα στ ν τ μέα της ενέργειας είναι η ανάπτυ'η κ ινών δράσεων με μακρ - πρ θεσμη πρ πτική με στ να καταστεί η ενέργεια ανθεκτική, α'ι πιστη, ασ*αλής, ανανεώσιμη και (ιώσιμη. /αρακτηρί% ντας την στρατηγική της Ένωσης στ ν τ μέα της ενέργειας ως τ πι *ιλ δ ' ευρωπαϊκ σ έδι σ ν α* ρά στην ενέργεια, αρμ - δι ς Επίτρ π ς της Ένωσης και αντιπρ εδρ ς της Ευρωπαϊκής Επιτρ πής Μάρ ς Σέ*τσ (ιτς επισημαίνει τι τ πρ τειν μεν σ έδι θα ενώσει τις 28 ευρωπαϊκές αγ - ρές ενέργειας, θα μειώσει τις ε'αρτήσεις της Ευρώπης στ ν τ μέα της ενέργειας και θα ε'ασ*αλίσει ένα πρ (λέψιμ περι(άλλ ν για τ υς επενδυτές, τ π ί θα δηγήσει στη δημι υργία θέσεων εργασίας, π υ θα στηρί' υν την πρ σπάθεια για καταπ λέμηση της ανεργίας και ανάπτυ'η, π υ απ τελεί αδήριτη ανάγκη για τις ικ ν μίες των κρα- τών-μελών της Ένωσης.

Α'ί%ει να τ νιστεί τι η λη πρ σπάθεια για την ενεργειακή ένωση στηρί%εται σε ένα συγκεκριμέν *ιλ δ ' πρ γραμμα π υ θα καταστήσει τ ν τ μέα της ενέργειας, σε Ευρωπαϊκ επίπεδ , καταλύτη για την ανάπτυ'η της ευρωπαϊκής συν ής και πρ - πτικής. Λαμ(άν ντας υπ ψη τ γεγ ν ς τι η Ευρωπαϊκή Ένωση απ τελεί τ ν μεγαλύτερ εισαγωγέα ενέργειας στ ν κ σμ , α* ύ εισάγει τ 53% της απαιτ ύμενης ενέργειάς της με κ στ ς 400 δις ευρώ ετησίως και την αναγκαι τητα δημι υργίας εν ς διασυνδεδεμέν υ ευρωπαϊκ ύ δικτύ- υ ενέργειας π υ θα ε' ικ ν μ ύσε στ υς καταναλωτές έως και 40 δις ευρώ ετησίως, σ εδιασμ ς για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση καθίσταται παράγ ντας εκ των ων υκ άνευ για την ευημερία των π λιτών της Ένωσης και την διασ*άλιση τι ι καταναλωτές δεν θα επι(αρύν νται απ κ στη π υ δεν είναι αναγκαία ενώ, ταυτ ρ να, θα αντιμετωπιστ ύν ι κλιματικές αλλαγές και η επι(άρυνση τ υ περι(άλλ ντ ς με %ημι - γ νες εκπ μπές ρύπων. Η Κύπρ ς συγκαταλέγεται στις δώδεκα εκείνες ώρες π υ δεν πληρ ύν τ ν κατώτατ στ διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα%ί με την Εσθ νία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Λιθ υανία, την Λετ νία, την Μάλτα, την Π λωνία, την Π ρτ γαλία, τη Ρ υμανία, την Ισπανία και τ Ηνωμέν Βασίλει .

Πρ ς τ ύτ , θα πρέπει να ακ λ υθηθεί μια πρωτ π ριακή στρατηγική στ ν τ μέα της ενέργειας σε εσωτερικ επίπεδ , ύτως ώστε ι στ ι της ενεργειακής ένωσης να υλ π ιηθ ύν και στη ώρα μας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.