ΠΠ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˜˜ ÛÛÙÙÔÔ ÛÛÎη·ÌÌÓÓ›› ÁÁÈÈ·· ¿¿ÓÓÈÈÛÛËË ÌÌÂÂÙÙ··¯¯Â››ÚÚÈÈÛÛËË ÂÂÚÚÁÁ··˙˙ÔÔÌ̤¤ÓÓˆˆÓÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ πή, πρ σέ*υγε στ δικαστήρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, %ητώντας να διαπιστωθεί κατά π σ παρα(ιά%εται απ την Κύπρ η ευρωπαϊκή συνθήκη, με συνέπεια να υπάρ ει άνιση μετα είριση μετα'ύ των διακιν ύμενων εργα% μένων.

^πως ανακ ίνωσε τ δικαστήρι της ΕΕ, η Κ μισι ν στην πρ σ*υγή της %ητά να διαπιστωθεί κατά π σ η Κύπρ ς παρα(ιά%ει τα άρθρα 45 και 48 της συνθήκης για τη λειτ υργία της ΕΕ και άρθρ υ της συνθήκης για την ΕΕ.

Ως αιτι λ γικ της πρ σ*υγής ανα*έρεται η μη κατάργηση με αναδρ μική ισ ύ, απ 1 Μαΐ υ 2004, τ υ κριτηρί υ της ηλικίας π υ περιέ εται στ άρθρ 27 τ υ περί συντά'εως ν μ υ, π υ απ θαρρύνει τ υς εργα% μεν υς να εγκαταλείψ υν τ κράτ ς τ υς για να αναλά( υν επαγγελματική δραστηρι τητα σε άλλ κράτ ς μέλ ς ή σε θεσμικ ργαν της ΕΕ ή σε άλλ διεθνή ργανισμ .

Πρ στίθεται τι αυτ έ ει σαν απ τέλεσμα την άνιση μετα είριση μετα'ύ των διακιν ύμενων εργα% μένων, συμπεριλαμ(αν μένων σων εργά% νται στα θεσμικά ργα- να της ΕΕ και των κρατικών υπαλλήλων ι π ί ι άσκησαν την δραστηρι τητα τ υς μ ν στην Κύπρ .

Σύμ*ωνα με την κυπριακή ν μ θεσία, υπάρ ει δια* ρετική μετα είριση μετα'ύ των υπαλλήλων της εθνικής δι ίκησης και υπαλλήλων π υ εργά% νται σε άλλ κράτ ς μέλ ς σε διεθνείς ργανισμ ύς ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

^πως ανα*έρεται, μ ν ν ι εργα% μεν ι ι π ί ι άσκησαν τη δραστηρι τητα τ υς απ κλειστικά στην Κύπρ , σε περίπτωση α*υπηρέτησης τ υς απ την κρατική υπηρεσία, μπ ρ ύν να κάν υν ρήση των άρθρων 24 και 25 τ υ ν μ υ και να διατηρήσ υν τα συντα'ι δ τικά τ υς δικαιώματα, ακ μη και αν δεν πληρ ύν τ ηλικιακ κριτήρι των 45 ή 48 ετών.

Αντιθέτως, ι εργα% μεν ι π υ επω*ελήθηκαν απ τ δικαίωμά τ υς της ελεύθερης κυκλ * ρίας δεν έ υν τη δυνατ τητα να επικαλεσθ ύν τα εν λ γω άρθρα, με συνέπεια να υ*ίστανται απώλεια των συντα'ι δ τικών τ υς δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, ανα*έρεται τι ν μ ς θέτει εμπ δια στην ελεύθερη κυκλ * ρία των εργα% μένων, καθώς στερεί στ ν εργα% μεν τη δυνατ τητα να επικαλεσθεί τ ν συνυπ λ γισμ λων των περι δων ασ*άλισης και δεν εγγυάται την εν τητα της σταδι δρ μίας, απ τη σκ πιά της κ ινωνικής ασ*αλίσεως, τ υ διακιν υμέν υ εργα% μέν υ.

Η ε*αρμ γή τ υ ν μ υ συνεπάγεται τι υπάλληλ ς π υ παραιτείται ικει θελώς απ την κρατική υπηρεσία της Κύπρ υ για να εργασθεί σε άλλ κράτ ς μέλ ς σε διεθνείς ργανισμ ύς και δεν πληρ ί τ ηλικιακ κριτήρι της συμπλήρωσης των 45 ή 48 ετών κατά περίπτωση, λαμ(άνει μ ν ν τ ε*άπα' και άνει τα συντα'ι δ τικά τ υ δικαιώματα ακ μη και εάν έ ει συμπληρώσει την ελά ιστη διάρκεια ασ*άλισης των πέντε ετών.

Τέλ ς, ανα*έρεται τι περί συντα'ι δ τικών ω*ελημάτων ν μ ς ε*αρμ %εται μ ν ν στ υς νε εισερ μέν υς κρατικ ύς υπαλλήλ υς π υ δι ρί% νται για πρώτη * ρά σε θέση κατά ή μετά την 1 :κτω(ρί υ 2011, με απ τέλεσμα η ηλικιακή διάκριση να ε'ακ λ υθεί να ισ ύει για σ υς διέπ νται απ τ ν περί συντά'εως ν μ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.