ŸÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μ λις μια ε(δ μάδα μετά την συμ*ωνία Ελλάδας - Εταίρων για παράταση τ υ ελληνικ ύ πρ γράμματ ς για τέσσερις μήνες τ κλίμα εντ ς και εκτ ς Ελλάδ ς ι μ ν δεν λέει να ηρεμήσει αλλά είναι πι εκρηκτικ απ π τέ.

Με πρώτ και καλύτερ τ ν Mr. Σ ιμπλε π ί ς την τελευταία ε(δ μάδα μίλησε στα Γερμανικά ΜΜΕ σ δεν μίλησε λα τα πρ ηγ ύμενα 8 ρ νια π υ είναι υπ υργ ς ικ ν μικών.

Καθημερινά επιδίδεται σε ένα ανελέητ εκ(ιαστικ παραλήρημα εις (άρ ς της Ελλάδας, με ειρωνείες, απειλές και απίστευτ υς αρακτηρισμ ύς ι π ί ι σε καμία περίπτωση δεν συνάδ υν με υπ υργ της μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής ικ ν μίας.

Και τ δυστύ ημα είναι πως σε αυτ τ κρεσέντ αλα% - νείας τ υ Mr. Σ ιμπλε έ υν μπει και ‘Έλληνες α'ιωματ ύ ι με τ κλίμα μετα'ύ των δύ ωρών να έ ει 'υνθεί π λύ επικίνδυνα.

Και λα αυτά σε μια περί δ π υ η Ελλάδα κινδυνεύει να «πεθάνει» απ πιστωτική ασ*υ'ία.

^πως ανα*έραμε και στ τελευταί μας άρθρ τα ρ ν - διαγράμματα των επ μενων μηνών είναι π λύ ασ*υκτικά.

Μ ν για τ ν μήνα Μάρτι πρέπει να απ πληρωθ ύν 1,53 δισεκ. στ ΔΝΤ και έντ κα γραμμάτια 4,6 δισεκ. Η Γερμανία *υσικά, γνωρί% ντας λα αυτά, επιδιώκει την πιστωτική ασ*υ'ία για να υπ ρεώσει την Ελλάδα να υι θετήσει λες τις μνημ νιακές ρήτρες και ειδικά τ πρ γραμμα λιτ τητας.

Η Ελλάδα (άση δηλώσεων Ελλήνων α'ιωματ ύ ων τα 1,53 δισεκ. τ υ ΔΝΤ είναι καθαρ π σ δεν θα %ητήσει παράταση αλλά θα απ πληρωθ ύν, ωρίς ακ μη να έ ει (ρεθεί τρ π ς.

^σ ν α* ρά τα έντ κα, θα μπ ρ ύσε να ειπωθεί τι τις δημ πρασίες εντ κων τις καλύπτ υν ι ελληνικές τράπε%ες.

^μως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απ αυτά τα 4,6 δισεκ. κατ΄ εκτίμηση τα 1,5 δισεκ. είναι έντ κα γραμμάτια π υ κατέ υν 'έν ι επενδυτές και 3,1 δισεκ. ι ελληνικές τράπε%ες.

:ι ελληνικές τράπε%ες θα ανανεώσ υν τα 3,1 δισεκ. αλλά δεν μπ ρ ύν να καλύψ υν τ 1,5 δισεκ. εντ κων των 'ένων. Η Ελλάδα πρέπει να πρ ν ήσει στην περίπτωση π υ ι 'ένες τράπε%ες δεν θέλ υν να καλύψ υν τις δημ πρασίες εντ κων άρα θα πρέπει να έ ει εναλλακτικά 1,5 δισεκ. :ι ελληνικές τράπε%ες δεν μπ ρ ύν να καλύψ υν τα έντ κα των 'ένων. Στις 18 Φε(ρ υαρί υ η ΕΚΤ απ *άσισε τι ι ελληνικές τράπε%ες δεν θα μπ ρ ύν να δανεί% υν επιπλέ ν τ ελληνικ κράτ ς πέραν τ υ ρί υ πως καθ ρίστηκε στις 18 Φε(ρ υαρί υ. Άρα αν δεν γίνει κάπ ια θεαματική έκπλη'η απ την ΕΚΤ και επιτρέψει την αύ'ηση τ υ ρί υ έκδ σης εντ κων η Ελλάδα (ρίσκεται μπρ στά σε ένα ρηματ δ τικ κεν 3 δισεκ.

Σίγ υρα τ π σ είναι μικρ για τα Ευρωπαϊκά δεδ μένα ίσως ακ μα και για τα Ελληνικά και π λύ πιθαν ν να (ρεθεί κάπ ι ς τρ π ς να εκδ θ ύν επιπλέ ν 3 δις έντ κα ή ένας συνδυασμ ς εντ κων και διευκ λυνση απ την ΕΚΤ. Παρ λα αυτά μως ακ μα και αν η σύγκρ υση απ *ευ θεί, τ ν επ - μεν μήνα π υ θα 'εκινήσει η α'ι λ γηση τ υ ελληνικ ύ πρ - γράμματ ς με σκ π την εκταμίευση της μεγάλης δ σης των 7,2 δις για να πληρωθ ύν τα μ λ γα τ υ καλ καιρι ύ, η σύγκρ υση μ ιά%ει αναπ *ευκτη.

Και μ ιά%ει αναπ *ευκτη επειδή απ την μια έ υμε την Γερμανία η π ία ι μ ν αρνείται επίμ να να εγκαταλείψει την καταστρ *ική λιτ τητα μέσω των μνημ νίων της αλλά απειλή αν ικτά την Ελλάδα με επι( λή νέων μέτρων ακ μα ειρ τερων των υ*ιστάμενων. Απ την άλλη έ υμε την Ελλάδα τ υ Σύρι%α η π ία ι μ ν δεν συ%ητά καν την υι - θέτηση των υ*ιστάμενων μέτρων αλλά είναι έτ ιμη να πρ - ωρήσει, ακ μα και μ ν μερώς, στην ε*αρμ γή των δικών της μέτρων τα π ία έ ει είδη ε'αγγείλει Πρωθυπ υργ ς.

Πλέ ν λα τα ενδε μενα είναι αν ικτά για την Ελλάδα στ επ μεν τετράμην .

Απ την πλήρη ρή'η Ελλάδ ς – Εταίρων μέ ρι την επανάσταση των Ευρωπαϊκών λαών και την πτώση τ υ δ γματ ς Σ ιμπλε και αλλαγή στρατηγικής στην Ευρώπη.

Τ καλ σενάρι (best case sce­nario) θα είναι μετά απ μια α* ρητη πίεση στην Ελλάδα απ λ υς τ υς Ευρωπαϊκ ύς θεσμ ύς, και πρ ς τ *άσμα η Ελληνική κυ(έρνηση να πέσει εκ των έσω, Αλέ'ης Τσίπρας ανακ ινώνει εντ ς Απριλί υ εκλ γές με τις μέ ρι τώρα δημ σκ πήσεις να τ υ δίν υν π σ στά κ ντά στ 50%. Η ΝΔ συντρί(εται και αλλά%ει ηγεσία με τ ν νέ ηγέτη να είναι π λύ πι κ ντά στ ν Τσίπρα με τ ν π ί συμπράττει δημι υργώντας ένα αρραγές μέτωπ με κ ιν ( υλευτική και λαϊκή στήρι'η πέραν τ υ 70%. Με τέτ ια καθ λική στήρι'η και την ταυτ ρ νη κ ινωνική έκρη'η των λαών της Ευρώπης π υ στέκ νται δίπλα στην Ελλάδα, Σ ιμπλε και Μέρκελ αναγκά% νται να εγκαταλείψ υν την λιτ τητα και να υι θετήσ υν μια νέα π λιτική με (άση την ανάπτυ'η και τις πραγματικές α'ίες της ΕΕ.

Τ (ασικ σενάρι (base case sce­nario) απ τελείται απ μια συμ(ι(αστική λύση μετα'ύ εταίρων και Ελλάδας π υ και τα δύ μέλη (ά% υν νερ στ κρασί τ υς, η ΕΕ απ δέ εται τ ελληνικ νέ πρ γραμμα τ υ Σύρι%α παίρν ντας *υσικά γερά ανταλλάγματα και η νέα α'ι λ γηση τ υ πρ γράμματ ς Σύρι%α γίνεται σε μηνιαία (άση μετα*έρ ντας την νέα απ δ - κιμασία της Γερμανικής λιτ τητας μετά τ Φθιν πωρ π υ θα έ υμε και τις εκλ γές σε Ισπανία και Γαλλία.

Τ είριστ σενάρι (worst case sce­nario) ισ δυναμεί με πλήρη ρή'η μετα'ύ Ελλάδ ς και ΕΕ π υ σημαίνει και πιθαν ν Grexit αν και πρ ς τ παρ ν μ ιά%ει με μέγα αίνιγμα πως η Ελλάδα θα ε'ωθεί σε έ' δ απ την Ευρω%ώνη αν δεν τ επιδιώ'ει η ίδια. ^πως και να είναι τ Grexit είναι π λύ μεγάλ θέμα και θα τ πιάσ υμε αναλυτικ τερα σε άλλ μας άρθρ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.