¶¶ÚÚ¤¤ÂÂÈÈ ÓÓ·· ··ÏϤ¤„„ÂÂÈÈ ÁÁÈÈ·· ÌÌÈÈ·· ÔÔÈÈÎÎÔÔÓÓÔÔÌÌÈÈÎ΋‹ ˙˙ˆˆ‹‹ fifiÔÔ˘˘ ··ÍÍ››˙˙ÂÂÈÈ ÓÓ·· ˙˙ÂÂÈÈ Îη·ÓÓ››˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η δυσαρέσκεια στην εργασία και η καθί%ηση στ υς μισθ ύς είναι απ ρρ ια της επι(ράδυνσης της παραγωγής, τ νί%ει Ν μπελίστας ικ ν μ λ γ ς Ed­mund Phelps.

Μεγάλ τμήμα της ηπειρωτικής Ευρώπης (ρίσκεται σε π λύ κακή κατάσταση. Απ μία άπ ψη, μέσ ς πλ ύτ ς των ανθρώπων λίγ έ ει μετα(ληθεί και τ κ ινωνικ κε*άλαι σε μ υσεία, πάρκα και άλλες ανέσεις δεί νει ακ μα ανέπα* . Παρ’ λα αυτά, στη δυτική Ευρώπη, η ικ ν μία έ ει απ γ ητεύσει την κ ινωνία.

Η έντα'η των εθνικών μει ν τήτων και των νέων στην ικ ν μία – κάτι π υ απ τελ ύσε τ (ασικ στήριγμα της αυτ πεπ ίθησης και της κ ινωνικής ενσωμάτωσης – είναι μικρ τερη απ π τέ. Κι απ αυτ ύς π υ συμμετέ υν, π λύ λίγ ι είναι αυτ ί π υ ευημερ ύν. Μέτρ παρακμής, σ εδ ν σε κάθε ώρα, είναι τ τι η άν δ ς τoυ επιπέδ υ των αμ ι(ών επι(ραδύνεται διαρκώς απ τ 1995. Τι έ ει πάει στρα(ά;

:ι Ευρωπαί ι ικ ν μ λ γ ι λένε πως *ταίει η απώλεια ανταγωνιστικ τητας στη Ν τια Ευρώπη. Θεωρ ύν τι η παραγωγή και η απασ ληση (ρίσκ νται αμηλά σε σ έση με παλαι τερες τάσεις, δι τι ι αμ ι(ές έ υν 'επεράσει την παραγωγικ τητα, καθιστώντας την εργασία υπερ( λικά ακρι(ή και πιέ% ντας τ υς εργ δ τες να μειώσ υν τις δραστηρι τητές τ υς. Με (άση αυτήν την υπ θεση, κάπ ι ι Γερμαν ί ικ ν μ λ γ ι ισ υρί% νται τι ι μισθ ί, σε σες ικ ν μίες αυτ ισ ύει, πρέπει να πέσ υν. Άλλ ι πάλι υπ - στηρί% υν τη λύση μιας ν μισματικής ενίσ υσης – π. . την αγ ρά τίτλων απ κεντρικές τράπε%ες – έτσι ώστε να ανέ( υν ι τιμές σε επίπεδ π υ να μπ ρ ύν να πληρωθ ύν ι μισθ ί.

Με (άση τη θεώρηση αυτή, μπ ρεί να ε'ηγηθεί γιατί τ π σ στ των απασ λ ύμενων έ ει μειωθεί στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Ισπανία κατά την πρ ηγ ύμενη δεκαετία. Η Ευρώπη έ ει μως (ιώσει μεγαλύτερες μειώσεις στ λ γ απασ λ υμένων πρ ς πληθυσμ , π ί ς έπεσε ραγδαία στη Γερμανία και στην Ιταλία τη δεκαετία τ υ ‘ 70 και στη Γαλλία τις δεκαετίες τ υ ‘80 και τ υ 9’0. :*είλ νταν και αυτές ι μειώσεις σε δυσαναλ γίες μετα'ύ μισθών και τιμών; Κι αν ναι, τ τε γιατί δεν είδαμε τ υς μισθ ύς να υπ - ωρ ύν; :ικ ν μ λ γ ι της κλασικής πρ σέγγισης απ δίδ υν ένα μεγάλ μέρ ς της μειωμένης απασ λησης και συνεκδ ικά της λιμνά% υσας παραγωγής σε μία συμπίεση της πρ σ* ράς εργασίας. Κι απ δίδ υν αυτή τη συμπίεση κυρίως σε 'εσπάσματα δημ σι ν μικής σπατάλης, σαν αυτή π υ συνέ(η στην Ευρώπη απ τα μέσα της δεκαετίας τ υ ‘90 έως τα μέσα της δεκαετίας 2000-2010.

Στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε μικρ τερη έκταση στη Γαλλία μη διατηρήσιμες * ρ απαλλαγές και συνε είς σπατάλες ενίσ υαν τις εκτιμήσεις των ν ικ κυριών για τ ν ιδιωτικ τ υς πλ ύτ σε σ έση με τ εισ δημα απ εργασία. Επιπλέ ν, η επέκταση των κρατικών επιδ μάτων πρ σέθεσε κι αυτή στις εκτιμήσεις των *υσικών πρ σώπων για τις κ ινωνικές παρ ές σε σ έση με τ εισ δημά τ υς. Τα δ μικά κε*άλαια της Ε.Ε., τα π ία μετέ*εραν ρήματα πρ ς τις *τω τερες ώρες, έρι'αν ακ μα περισσ τερ λάδι στη *ωτιά. Έτσι, ρτασμέν ι με πλ ύτ , π λλ ί εργα% μεν ι εί αν λιγ τερα κίνητρα για να απ δώσ υν καλά στην εργασία τ υς και κατά συνέπεια τ κ στ ς των εταιριών παραγωγής ανέ(ηκε.

:ι θιασώτες τ υ κεϊνσιανισμ ύ, ι π ί ι επικεντρών - νται στη μέση %ήτηση, θεωρ ύν κάθε αύ'ηση στ ν πλ ύτ των ν ικ κυριών παράγ ντα αύ'ησης της απασ λησης, δι τι ισ υρί% νται τι πρ σθέτει στη %ήτηση. Λένε τι η Ευρώπη ρειά%εται περισσ τερη «σπατάλη», αν θέλει να μειώσει την ανεργία. Κάπ ια στ ι εία πάντως ευν ύν τ υς κλασικ ύς.

^μως κι ι δύ αντιμα μενες πλευρές 'ε ν ύν έναν κρίσιμ παράγ ντα: (ασική αιτία της μεγάλης καθ δ υ της Ευρώπης σ ν α* ρά την ενσωμάτωση, την ικαν π ίηση απ την εργασία και την αύ'ηση των αμ ι(ών είναι η δραματική επι(ράδυνση της παραγωγής π υ 'εκίνησε τ 1990 και έπλη'ε μεγάλες περι ές της ηπείρ υ. Αυτ είναι π υ κρατά αμηλά την αύ'ηση τ σ των μισθών σ και την απασ ληση.

Η επι(ράδυνση αυτή πρ έκυψε απ την λ και περισσ τερ συρρικν ύμενη καιν τ μία. Ακ μα και στα μεταπ - λεμικά ρ νια, η καιν τ μία στην Ευρώπη υπήρ'ε αναιμική σε σύγκριση με τα παλαι τερα στάνταρ. Τη δεκαετία τ υ ‘60 ειρ τέρευσε ακ μα περισσ τερ καθιστώντας την ήπειρ υσιαστικά ε'αρτημένη απ την Αμερική για νέες ιδέες π υ θα έ*ερναν ανάπτυ'η στην παραγωγή. ^μως τ 1970 η καιν τ μία στην Αμερική, περι ρισμένη στη Sil­i­con Val­ley, επανήλθε στ μέσ ρ .

Η δε'αμενή της πάλαι π τέ αμερικανικής ανάπτυ'ης, στην π ία μπ ρ ύσε κάπ τε να (ασιστεί η Ευρώπη, περι - ρίστηκε τώρα στ ελά ιστ και δήγησε τη δεκαετία τ υ ‘90 σε επι(ράδυνση της παραγωγής π υ αργ τερα έ*τασε και στη Γερμανία.

Ως συνέπεια της ικ ν μικής κρίσης, μεγάλ μέρ ς της Ευρώπης %ει μια επιπλέ ν κάμψη π υ έρ εται να πρ στεθεί στη μετά-τ -90 κάθ δ . Αυτή η κάμψη θα περάσει, αλλά η κάθ δ ς δε θα 'επεραστεί εύκ λα. Η ήπειρ ς αιμ ρραγεί, άν ντας τα καλύτερά της ταλέντα. Πρέπει να παλέψει για μια ικ ν μική %ωή π υ α'ί%ει να %ει κανείς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.