∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰··

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μ λις δύ ε(δ μάδες μετά την «συμ ωνία» στ Eu­rogroup η Ελλάδα δεί νει να (ρίσκεται υπ πλήρη «π λι ρκία».

Μια μ ναδική απ μ νωση για την ώρα η π ία δεί νει να εκ(ιά εται απ την Γερμανία, να αντιμετωπί εται με κα υπ ψία απ την Com­mis­sion, να μπ ϊκ τάρεται απ την ΕΚΤ και να σαμπ τάρεται απ τα υπ λ ιπα κράτη μέλη.

5λα αυτά αναμεν μενα α ύ πως ανα έραμε και στ πρ ηγ ύμεν μας άρθρ τ σ έδι Σ ιμπλε για απ μ νωση της νέας Ελληνικής κυ(έρνησης με απώτερ σκ π την πλήρη πιστωτική «ασ υ)ία» της και εν τέλει ρή)η της έ ει είδη μπει σε δράση.

Σε λα αυτά (έ(αια έ ει μεγάλη ευθύνη και η νέα Ελληνική κυ(έρνηση α ύ περίγυρ ς τ υ νέ υ Έλληνα πρωθυπ υργ ύ πάει απ γκά α σε γκά α. Με πρώτ και ειρ τερ τ ν νέ Έλληνα υπ υργ ε)ωτερικών π ί ς α ύ αρ ικά έκανε ατυ ές άν ιγμα πρ ς την πτω ευμένη Ρωσία τ υ απ μ νωμέν υ Π ύτιν, στην συνέ εια απείλησε εμμέσως πλην σα ώς τ υς εταίρ υς της ΕΕ για εισ( λή Τ ι ατιστών στην Ευρώπη σε περίπτωση π υ η Ελλάδα (γει απ την Ευρω ώνη. Δηλώσεις π υ δεν ε)υπηρετ ύν κανένα ελληνικ συμ έρ ν και δυσ εραίν υν ακ μα περισσ τερ τ είδη (ε(αρημέν κλίμα στην ΕΕ για την Ελλάδα και λα αυτά σε μια στιγμή π υ η ώρα μπαίνει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τ ν δ γματικ Σ ιμπλε.

Σε ακ μα πι αναπ τελεσματικ mode κιν ύνται ι δηλώσεις τ υ υπ υργ ύ ικ ν μικών π ί ς για κάπ ι ανε)ήγητ λ γ επι καθημερινής (άσης δίνει συνεντεύ)εις σε ντ πια και )ένα ΜΜΕ με απ τέλεσμα να δίνει λα(ή για επικριτικά σ λια απ α)ιωματ ύ υς της ΕΕ.

Δηλώσεις περί διε)αγωγής δημ ψη ίσματ ς για παραμ νή στ Ευρώ δεν είναι τ τι καλύτερ εν ψει τ υ π λύ κρίσιμ υ Eu­rogroup αυτής της ε(δ μάδας.

ευ υέστατ ς και ικαν τατ ς Γιάνης Βαρ υ άκης δεν έ ει σε καμία περίπτωση την ανάγκη να αναλώνεται και να θείρεται καθημερινά μέσω συνεντεύ)εων και ειδικά σε κανάλια π υ δεν ημί νται και για την Ελληνική τ υς αλληλεγγύη. Καλύτερα τι έ ει να πει να τ πει στ υς α)ιωματ ύ υς της ΕΕ στην κατ’ ιδίαν συναντήσεις τ υς.

Μπ ρεί η ελληνική πλευρά να νιώθει πως πλήττεται καθημερινά η α)ι πρέπεια της απ τις «άθλιες» και εκ(ιαστικές δηλώσεις τ υ Σ ιμπλε και των δ ρυ ρων τ υ εντ ς και εκτ ς Ελλάδ ς αλλά δεν είναι πρ ς τ συμ έρ ν της ώρας να μπει σε τέτ ι υ είδ υς αντιπαράθεση με τ ν Σ ιμπλε π ί ς δυστυ ώς έ ει μα ί τ υ τ σύν λ των Ευρωπαίων α)ιωματ ύ ων. Η Ελλάδα για να πετύ ει τ ν έντιμ συμ(ι(ασμ θα πρέπει να τα (ρει πείθ ντας με τα επι ειρήματα της τ υς τρεις θεσμ ύς της ΕΕ και ειδικ τερα την ΕΚΤ η π ία είναι η μ νη η π ία μπ ρεί να την σώσει και ταυτ ρ να να την (υθίσει.

Είναι )εκάθαρ πως στ Eu­rogroup η ε)εύρεση λύσης είναι έτσι και αλλιώς απίθανη επειδή πως έ υμε )αναπεί στ Eu­rogroup ένα άνθρωπ ς μ ν ς τ υ κ (ει ρά(ει ωρίς να δίνει λ γαριασμ σε κανέναν. Σ ιμπλε ι μ ν δεν έ ει την παραμικρή επιθυμία να ( ηθήσει την Ελλάδα αλλά μ ναδικ ς τ υ σκ π ς είναι να δηγήσει την Ελλάδα σε πιστωτικ γεγ ν ς (credit event).

Μέσω τ υ credit event πιστεύει αλα νας Σ ιμπλε πως Τσίπρας είτε θα παραιτηθεί απ την πρωθυπ υργία είτε θα υπ κύψει και θα συρθεί κακήν κακώς να απ δε θεί πλήρως τ μνημ νι κάν ντας στρ ή 180 μηρών. Βε(αίως αυτ π υ αγν εί για ακ μα μια ρά τυ λωμέν ς απ την έπαρση και την αλα νεία Γερμαν ς υπ υργ ς ικ ν μικών είναι πως Τσίπρας έ ει μα ί τ υ την συντριπτική πλει ψη ία τ υ Ελληνικ ύ λα ύ με τα π σ στά απ δ ής τ υ να )επερν ύν ακ μα και τ 70%. Άρα είτε Σ ιμπλε τα (ρίσκει με ένα πρωθυπ υργ τ υ 36% είτε θα τα (ρει σε 1,2 μήνες με ένα πρωθυπ υργ τ υ 70%. Και στ μεσ διάστημα θα έ ει πρ ηγηθεί ένα δίμην ιστ ρικών αναταρα ών σε αγ - ρές και κ ινωνίες π υ η ΕΕ δεν έ ει (ιώσει π τέ στην σύγ ρ νη ιστ ρία της.

Για να πετύ ει μως Τσίπρας τ ν έντιμ συμ(ι(ασμ απαιτείται σωστή στρατηγική, λίγα λ για και π λλά έργα και μακριά απ απρεπείς και άστ ες αντιπαραθέσεις Ελλήνων υπ υργών μέσω των ΜΜΕ.

Απ την Δευτέρα η Ελλάδα έ ει μπει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση με τ υς θεσμ ύς της ΕΕ με απώτερ σκ π να πείσει τ υς Ευρωπαί υς για την ειλικρινή της θέληση να πρ ωρήσει σε δραστικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις π υ θα (γάλ υν την ώρα απ τ ν (άλτ της ύ εσης και της κατάθλιψης π υ την έ ει (υθίσει τ μ ντέλ Σ ιμπλε με τις ευλ γίες υσικά των πρ ηγ ύμενων ελληνικών κυ(ερνήσεων. Αν η Ελλάδα απ τύ ει σε αυτή την π λύ σκληρή διαπραγμάτευση είναι υπ ρεα να έ ει έτ ιμ ένα plan B τι και αν αυτ σημαίνει.

Αν και τ credit event μ ιά ει να είναι πι κ ντά απ π τέ δεν θα πρέπει να πανικ (άλει την Ελληνική πλευρά και να έ ει έτ ιμ σ έδι αντιμετώπισης τ υ event αυτ ύ τ π ί σε καμία περίπτωση credit event δεν σημαίνει και Grexit. ι δ ρυ ρ ι τ υ Σ ιμπλε θα θελήσ υν να ερμηνεύσ υν τ credit event σαν σενάρι καταστρ ής με σκ π να σπείρ υν τ ν πανικ στην Ελληνική κ ινωνία. Η Ελληνική κυ(έρνηση θα πρέπει να τ περιμένει και να έ ει εκπ νήσει σ έδι αντιμετώπισης τ υ έτσι ώστε να τ δε τεί η κ ινωνία σ πι ήρεμα γίνεται. Σίγ υρα τ credit event είναι ένα π λύ δυσμενές σενάρι αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι Grexit και ι επιπτώσεις τ υ credit event δεν είναι καν τ 10% των επιπτώσεων τ υ Grexit. Ας μην λησμ ν ύμε πως credit event η Ελλάδα εί ε και τ 2011 και δεν άν ι)ε μύτη.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.