ΠΠ AAr­rkki­iaa IIss­r­raaeel­lii ··˘˘ÍÍ¿¿ÓÓÂÂÈÈ ÙÙˢ˜ ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ˜ §§¿¿ÚÚÓÓ··Îη· -- ΔΔÂÂÏÏ ∞∞‚‚››‚‚

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

H αερ π ρική εταιρεία Αrkia Is­rael Air­lines ανακ ίνωσε τι, αυ)άνει άμεσα τις πτήσεις απ Τελ Α(ί( πρ ς Λάρνακα, απ 4 σε 5 την ε(δ μάδα, ενώ παράλληλα θα πρ ωρήσει με επιπλέ ν πτήσεις μέ ρι τ ν Απρίλι . Συγκεκριμένα η αερ π ρική εταιρεία θα συνδέει τη Λάρνακα με τ Τελ Α(ί(, 3 ρές την ε(δ μάδα μέ ρι τις 29/03/2015.Τ πτητικ πρ γραμμα της εταιρείας θα ενισ υθεί ακ μη περισσ τερ μετα)ύ 05/04/2015 – 12/04/2015, π υ θα εκτελ ύνται 7 πτήσεις την ε(δ μάδα. ι πτήσεις θα εκτελ ύνται με αερ σκά η τύπ υ Boe­ing 757 / 300 και Em­braer 195LR.

Σύμ ωνα με τ ν αντιπρ σωπ της αερ π ρικής εταιρείας στην Κύπρ , Orho­doxou Avi­a­tion Ltd, η αύ)ηση των πτήσεων θα δώσει επιπλέ ν επιλ γές στ επι(ατικ κ ιν της Κύπρ υ, καλύπτ ντας τις ανάγκες π υ έ υν πρ κύψει στ συγκεκριμέν δρ μ λ γι .

Η αερ π ρική εταιρεία Αrkia Is­raeli Air­lines, ιδρύθηκε τ 1949 και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αερ π ρική εταιρεία τ υ Ισραήλ, η π ία δια ειρί εται τακτικές πτήσεις σε 22 διεθνείς πρ ρισμ ύς. Απ τελεί μια απ τις πι σημαντικές αερ π ρικές εταιρείες τ υ Ισραήλ με μεγάλ δίκτυ σε π λλές ώρες της Ευρώπης.

Η Arkia Is­raeli Air­lines

έ ει

υπ γράψει Μνημ νι Συναντήληψης με την Air­bus για την αγ ρά 4 Αir­bus A330900­neo. Αυτ τ πρ σύμ ων κατατάσσει την Arkia ως τ ν πρώτ πελάτη στ Ισραήλ και στην ευρύτερη περι ή, στην αγ ρά τ υ συγκεκριμέν υ τύπ υ αερ σκά υς. Τ Air­bus A330-900 neo, θα ( ηθήσει την αερ π ρική εταιρεία να αναπτύ)ει τη λειτ υργία της σε πρ ρισμ ύς μεγάλων απ στάσεων, καθώς επίσης και σε τ υριστικά αναπτυσσ - μενες αγ ρές.

Αντιπρ σωπ ς της αερ π ρικής εταιρείας στην Κύπρ είναι η εταιρεία Ortho­doxou Avi­a­tion Ltd.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.