¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÛË ÙÛ¤Ë

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είναι δυνατ ν αγαπητ ί μας αναγνώστες να θηνίσ υν τα διαμερίσματα σε μια ημέρα και μάλιστα σε τέτ ι επίπεδ π υ να είναι πρ σιτ για τ υς νέ υς και τ υς αμηλά αμει( μεν υς; Είναι δυνατ ν να επιτευ θεί αυτ ς στ ς ωρίς επιδ τήσεις, ωρίς ρ λ γίες και ενισ ύσεις και ωρίς να πάθει ημιά κανένας;

Και μως εάν ι άρ ντες τ υ πρ γραμματισμ ύ της ίκησης της Κύπρ υ, τ αθέατ Π λε δ μικ Συμ( ύλι και η Π λε δ μία ενσκήψ υν επί τ υ πρ (λήματ ς της πλέ ν απρ σιτ υ κ στ υς στέγης, πιστεύ υμε τι μπ ρεί να λυθεί άμεσα και αυτ ωρίς θεωρίες και ευσεπ θισμ ύς.

Στην Κύπρ , πέραν τ υ συντελεστή δ μησης, κάλυψης, ύψ υς κλπ, υπάρ υν και τα περι( ητα ελά ιστα εμ(αδά. Δηλαδή κάπ ι ι τε ν κράτες, κυρίως ψηλά αμει( μεν ι, απε άσισαν τι Κύπρι ς δεν πρέπει (ανε)άρτητα αν μπ - ρεί ικ ν μικά ή ι) να κατ ικήσει σε διαμερίσματα π υ είναι μικρ τερ απ ένα πρ καθ ρι μεν ελά ιστ εμ(αδ ν, ανάλ γα με τ ν αριθμ των υπν δωματίων. Τ ελά ιστ αυτ εμ(αδ ν τ απε άσισαν αυτ ί ι τε ν κράτες απ μ ν ι τ υς. Έτσι έ ει καθ ρισθεί τι ένα ελά ιστ εμ(αδ ν π. . για δύ υπν δωματίων διαμέρισμα, δεν πρέπει να είναι λιγ τερ απ 100 τ.μ. (80 τ.μ. τ διαμέρισμα και (εράντες και κ ιν ρηστα) και των τριών ι λιγ τερ απ 125 τ.μ.

Ως εκ τ ύτ υ με τις επικρατ ύσες τιμές των καιν ύργιων διαμερισμάτων π υ είναι κατά μέσ ρ 2.050 ευρώ /τ.μ. = 205.000 ευρώ πλέ ν Φ.Π.Α. 5% (1η κατ ικία), τ δυάρι έ ει κ στ ς αγ ράς 215.000 ευρώ (πλέ ν τα ανάλ γα μετα(ι(αστικά έστω 230.000 ευρώ) και τ τριάρι 256.000 ευρώ πλέ ν τ Φ.Π.Α. (= 270.000 ευρώ) πλέ ν τα μετα(ι(αστικά = 288.000 ευρώ.

Συ ητώντας τ θέμα με τ υς υπεύθυν υς της Π λε δ μίας, με πληρ ρησαν τι η άπ ψη τ υς είναι τι ι Κύπρι ι δεν πρέπει να « υν σε τρύπες» και ως Κύπρ ς «δεν θα μ ιάσ υμε με τ Λ νδίν ή τ Παρίσι π υ διαμερίσματα των 2 υπν δωματίων είναι μ ν 60 τ.μ.». Μπρά( τ υς ασ αλώς π υ ν ιά νται για την π ι τητα ωής τ υ Κύπρι υ, αλλά τ ν ρώτησαν εάν μπ ρεί Κύπρι ς πλέ ν να αγ ράσει στέγη στα σημερινά επίπεδα και ιδιαίτερα τ υς )έν υς αγ ραστές για ε) ικά διαμερίσματα κλπ (και τ ύτ παρ’ λης της μείωσης των τιμών);

5πως αλλά υν τα δεδ μένα και λ γω τ υ τι η γυναίκα στ ανδρ γυν εργά εται και αυτή, η κ υ ίνα, ως δωμάτι , έ ει καταργηθεί και αντικατασταθεί με την κ υ ίνα αν ικτ ύ ώρ υ (open plan) και με τ υς σύγ ρ ν υς ε)αεριστήρες/ απ ρ ητήρες, τα take away και τα mi­crowave, δεν την ρειά νται πως παλαι τερα ως )έ ωρ δωμάτι . Τα διπλά σαλ νια έ υν καταργηθεί και λα αυτά δι τι Κύπρι ς π ί ς αγ ρά ει τα διαμερίσματα τ υ (άσει τιμής κατά τ.μ., δεν μπ ρεί πλέ ν να ανταπ κριθεί.

Εις μια πρ σπάθεια ε)εύρεσης θηνής στέγης υπάρ ει και η τάση ήτησης στέγης εκτ ς π λεων λ γω αμηλ τερ υ κ στ υς. Τα πρ (λήματα π υ δημι υργ ύνται απ την απ κέντρωση τ υ πληθυσμ ύ, πως ανυπαρ)ία δημ σιων μέσων κυκλ ρίας, κατανάλωση (εν ίνης, άσιμ ρ ν υ στ αυτ κίνητ , ανυπαρ)ία σ λείων, ν σ κ μείων, ιδιαίτερα για τα παιδιά κλπ, δεν συνηγ ρ ύν πρ ς αυτήν την λύση.

Θα πρέπει λ ιπ ν να καταργηθεί τ αν ητ αυτ μέτρ αγαπητέ κύριε Υπ υργέ των Εσωτερικών και η αγ ρά, ελεύθερη απ μ νη της, να υπ δεί)ει πως, π υ και σε π ι μέγεθ ς μ νάδας θέλει Κύπρι ς να ει. Έτσι θα πρ σέ) υμε με την κατάργηση των ελά ιστων εμ(αδών, να κατασκευά - νται διαμερίσματα των δύ υπν δωματίων εμ(αδ ύ 70-80 τ.μ. (μα ί με τες (εράντες και κ ιν ρηστα) κλπ. Αυτ απ μ ν τ υ θα έ ει την ακ λ υθη δια ρά με την υπάρ υσα κατάσταση: 80 τ.μ. x 2.050 ευρώ + Φ.Π.Α. + μετα(ι(αστικά = 185.000 ευρώ σε αντίθεση με τ πρ ηγ ύμεν μας παράδειγμα των 230.000 ευρώ (45.000 ευρώ δια ρά) και για εκείν των τριών υπν δωματίων με έστω 100 τ.μ., η δια - ρά θα είναι (230.000 ευρώ απ 288.000 ευρώ) = 58.000 ευρώ.

Σας υπ (άλλ υμε τι μέ ρι πρ σ ατα (έ ει καταργηθεί τώρα) μ ν η Κ μμ υνιστική Κίνα υπ (αλλε σύστημα ελά ιστων εμ(αδών λ γω υπερπληθυσμ ύ, ενώ άλλες ώρες π υ έ υν τέτ ι σύστημα (2-3 π λιτείες στην Αμερική) δεν έ υν ταυτ ρ να τ υς περι ρισμ ύς τ υ Συντελεστή Δ μησης, ύψ υς κλπ.

Εάν πρ σέ) υμε τώρα τα ε) ικά διαμερίσματα π. . στ ν Πρ ήτη Ηλία (Πρωταράς) με τ παλαι εμ(αδ ν 2 υπν δωμάτια 60 τ.μ., σε σύγκριση με εκείνα π υ κτί νται τώρα, λ γω «τ πικ ύ» σ εδί υ (90 τ.μ.), η δια ρά σε τιμή πώλησης + ρ ι + μετα(ι(αστικά είναι πέραν των 70.000 ευρώ ως σύν λ !! – Άρα μ ν ι ευκατάστατ ι έ υν πλέ ν αυτή την π λυτέλεια της αγ ράς ε) ικ ύ;

Γιατί αυτή η αδυναμία τ υ Κράτ υς να αντιλη θεί την λ ένα επιδεινωμένη κατάσταση, γιατί τ Π λε δ μικ Συμ( ύλι , τ ΕΤΕΚ και άλλ ι ργανωμέν ι ρείς (π. . Σύνδεσμ ς Αρ ιτεκτ νων), στ υς π ί υς έ υμε απευθυνθεί κατ’ επανάληψη (περιλαμ(αν μένων και των εκάστ τε υπ υργών) αγρ ν αγ ρασαν;

Ασ αλώς, κάθε ένας έ ει τες δ υλειές τ υ και «τι μας ν ιά ει εμάς απ τ υς τω ύς της π λιτείας αυτής»; Αναμέν υμε λ ιπ ν απ μια Κυ(έρνηση π υ δήλωσε μέσω τ υ Πρ έδρ υ μας τι πρ σ(λέπει πρ ς μια πι καλύτερη π λιτεία να τ πρ σέ)ει και να υι θετήσει την εισήγηση μας ή παρ μ ιες με αυτή, μάλιστα ταν δεν θα της κ στίσει και τίπ τε και μ ν θα εισπρά)ει την ευγνωμ σύνη τ υ κ σμ υ.

Τελειών ντας θα θέλαμε να πρ σθέσ υμε τι εάν αυτ τ ακαταν ητ κατ’ εμάς μέτρ παραμείνει και για σκ π ύς συνέπειας και μ ν , θα πρέπει η τωρινή Κυ(έρνηση να εισηγηθεί να καταργηθεί η εισαγωγή μικρών αυτ κινήτων, περιλαμ(αν μένων εκείνων ωρίς «air-bags» και κλιματισμ , δι τι « Κύπρι ς δεν πρέπει να δηγεί/μετα έρεται» σε τέτ ιας π ι τητας ήματα! Πρ ς θε ύ πλέ ν!!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.