ΔΔËËÓÓ ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË ÀÀÊÊ˘˘ÔÔ˘˘ÚÚÁÁ››ÔÔ˘˘ ∞∞ÓÓ¿¿ÙÙ˘˘ÍÍˢ˜ ˙˙ËËÙÙ¿¿ ËË √√™™∂∂√√∫∫

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πρ τάσεις με στ την επανεκκίνηση της ικ δ μικής (ι μη ανίας κατέθεσε με δηλώσεις τ υ Πρ εδρ ς της μ σπ νδίας Συνδέσμων Εργ λά(ων ικ δ μών Κύπρ υ, Κώστας Ρ υσιάς, τ νί ντας, παράλληλα τι επιδ θηκαν πρ τάσεις πρ ς την κυ(έρνηση και τα κ μματα στ πλαίσι πρ ώθησης της Πράσινης Ανάπτυ)ης, αλλά τίπ τε δεν έ ει πρ ωθηθεί.

ι πρ τάσεις τις π ίες κ. Ρ υσιάς αρακτηρί ει απλές και ε αρμ σιμες και ι π ίες είναι απ τέλεσμα δια( υλεύσεων λων των επαγγελματικών, επιστημ νικών, και συνδικαλιστικών ργανώσεων π υ έ υν σ έση με την κατασκευαστική (ι μη ανία, επικεντρών νται στα παρακάτω σημεία:

- Ενεργειακή και στατική ανα(άθμιση κτηρίων, τα π ία δίδ υν τη δυνατ τητα άμεσης εργ δ τησης ανέργων.

- Πάτα)η της αδήλωτης εργασίας, ώστε να δ θεί η ευκαιρία εργ δ τησης περισσ τερων μ νιμων κατ ίκων Κύπρ υ και να σταματήσει παράλληλα αθέμιτ ς ανταγωνισμ ς.

- Φ ρ λ γικά κίνητρα για περί δ δύ ρ νων με μείωση τ υ Φ ρ υ Πρ στιθέμενης Α)ίας στ 5% και μείωση τ υ Φ ρ υ Εισ δήματ ς για σ υς επενδύσ υν στην ικ δ μή, είτε είναι Εταιρείες, είτε είναι ιδιώτες.

- Απλ ύστευση ρ ν ( ρων διαδικασιών έκδ σης αδειών ικ δ μής π υ σκ τών υν τη γρήγ ρη ανάπτυ)η.

- Σύσταση Υ υπ υργεί υ Ανάπτυ)ης με ένα και μ ναδικ στ : Την Ανάπτυ)η.

Για τ θέμα της Πράσινης Ανάπτυ)ης κ. Ρ υσιάς επισήμανε τι η Πράσινη Ανάπτυ)η είναι τ ραμα της Ευρώπης, η π ία τ έ ει τ πρώτ της μέλημα με στ τη μείωση της ενέργειας πέραν τ υ 40% μέ ρι τ 2020. Δυστυ ώς, υπ γραμμί ει, στην Κύπρ (αδί υμε ακ μη με ρυθμ ύς ελώνας και αψη ύμε τα πλε νεκτήματα π υ θα μας δώσει σε θέσεις εργασίας, αλλά και την α)ι π ίηση ευρωπαϊκών κ νδυλίων.

Συνε ί ντας κ. Ρ υσιάς ανέ ερε «Έ υν δ θεί υπ - σ έσεις, κάτι άρ ισε να κινείται, αλλά τίπ τε τ δυνατ π υ να έρνει την αλλαγή. Η πρ ταση της ΣΕ Κ, τ υ ΕΤΕΚ, της ΕΒ, τ υ Ενεργειακ ύ Γρα εί υ Κυπρίων Π λιτών, τ υ Συμ( υλί υ Εγγρα ής και Ελέγ υ Εργ ληπτών και της Επιτρ π υ Περι(άλλ ντ ς π υ έ ει υπ (ληθεί στις αρ ές τ υ 2014 πρ ς τ ν Πρ εδρ της Κυπριακής Δημ κρατίας, τα αρμ δια υπ υργεία και τα Π λιτικά Κ μματα, δεν έ ει α)ι π ιηθεί ακ μη μέ ρι σήμερα».

Τέλ ς κ. Ρ υσιάς κατήγγειλε με σκληρή γλώσσα τι μέλη της ΣΕ Κ, τ υς τελευταί υς μήνες δέ νται επιθέσεις -π λλές ρές ατεκμηρίωτα-, τ νί ντας τι «δεν πρέπει να σπεύδ υμε να καταδικά υμε, πριν (γει στ ως λη η αλήθεια».

«Πράγματι τ υς τελευταί υς μήνες κλάδ ς έ ει (ρεθεί στ μάτι τ υ κυκλώνα, με απ τέλεσμα να δυσ ημί εται τ επάγγελμα. Πρέπει μως να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα με τ ν μά τ υς.

Ας μην καταδικά υμε πριν (γει στ ως λη η αλήθεια, ας α ήσ υμε τη δικαι σύνη να κρίνει και να απ ασίσει, α ύ λά(ει πρώτα υπ ψη της λες τις συνθήκες ή και πιθαν ύς εκ(ιασμ ύς και μετά ας ρί) υμε τ λίθ ».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.