ΔΔÔÔ ÙÙ¤¤ÏÏÔÔ˜˜ ÙÙˢ˜ € ˘˘ËËÌÌÂÂÚÚ››··˜˜ fifiˆˆ˜˜ ÙÙËËÓÓ Íͤ¤ÚÚ··ÌÌÂÂ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ρ τ ερ Κίντελμπεργκ είναι ένας μεσ αστ ς Γερμαν ς μισθωτ ς, με 25 ρ νια εργασίας πίσω τ υ στις ικ ν μικές επι ειρήσεις δύ μεγάλων γερμανικών εταιρειών με π λυεθνικ αρακτήρα. Έ ει τ σπίτι τ υ, τ αυτ κίνητ τ υ, τα κ μπι ύτερ τ υ, τα κινητά τ υ και... τ ν κήπ τ υ, με τ ν π ί ασ λείται καθημερινά.

Κερδί ει περί τα 4.600 ευρώ καθαρά τ ν μήνα, πηγαίνει τρεις ε(δ μάδες διακ πές και έ ει με την γυναίκα τ υ 160.000 ευρώ στην άκρη. Λ γικά, άνθρωπ ς μας θα έπρεπε να είναι ευτυ ής. Σε πέντε ρ νια μπαίνει και στην σύντα)η και, με (άση τ γερμανικ συντα)ι δ τικ καθεστώς, θα εισπράττει περίπ υ 3.950 ευρώ τ ν μήνα, συν κάπ ια έ)τρα απ ένα δικ τ υ συντα)ι δ τικ πρ γραμμα.

Ωστ σ , Ρ. Κίντελμπεργκ είναι ανήσυ ς. Κατ’ αρ ήν, τ ν απασ λεί η διεθνής κατάσταση. Δεν (λέπει με καλ μάτι τις ε)ελί)εις στ Ιράν, στ Πακιστάν και στην Μέση Ανατ λή. Δεν τ ύ αρέσει η είσ δ ς της Κίνας στις αγ ρές –και μάλιστα στην γερμανική. Απ την άλλη πλευρά, τ ν απασ λεί π λύ σ (αρά και η α)ι π ίηση τ υ ελεύθερ υ ρ ν υ τ υ. «Αν, ως συντα)ι ύ ς, ήσω άλλα 25 ρ νια, τί θα κάνω;», μ ν λ γεί άνθρωπ ς μας. Έτσι, δίνει μεγάλη σημασία σε θέματα π υ έ υν να κάν υν με την π ι τητα της ωής τ υ και π λύ λιγ - τερ με την κατανάλωσή τ υ.

Γερμαν ς λ γιστής μας δεν είναι μ ν ς τ υ στ ν αναπτυγμέν κ σμ . Υπάρ υν π λλά εκατ μμύρια άνθρωπ ι π υ σκέπτ νται σαν αυτ ν. 5λ ι αυτ ί ι άνθρωπ ι, άρη στ μεγάλ ικ ν μικ boom π υ γνώρισε η Δύση τα τελευταία ε)ήντα ρ νια, έ υν θάσει σε τέτ ι επίπεδ ευμάρειας, π υ η κατανάλωση για την κατανάλωση δεν τ υς ενδια έρει πλέ ν –ή, μάλλ ν, δεν είναι η πρώτη τ υς πρ τεραι τητα, πως συνέ(αινε πριν τριάντα ρ νια.

«Στ ν αναπτυγμέν κ σμ », τ νί ει Αμερικαν ς καθηγητής Δημ σίων ικ ν μικών και Επι ειρείν τ υ πανεπιστημί υ Ma­son Zoltan J.Acs, «εδώ και αρκετά ρ νια τ έ ειν παρα ωρεί σταδιακά την θέση τ υ στ είναι. Η ανάπτυ)η δεν είναι αυτ σκ π ς. Η αρ ή και τ τέλ ς της ανάπτυ)ης δεν είναι τίπ τε άλλ παρά ευκαιρία. Γι αυτ , στις κ ινωνίες μας, η μισθωτή εργασία θα υπ ωρεί πρ ς ελ ς τ υ επι ειρείν. Απ την άλλη πλευρά, μια νέα μ ρ ή ευημερίας θα είναι πράσιν ς τρ π ς ωής». Αμερικαν ς καθηγητής πετυ αίνει διάνα. Π λλά μικρ γεγ ν τα επι(ε(αιών υν την άπ ψή τ υ.

Ιδ ύ και ένα παράδειγμα π υ απ δεικνύει τι « υκ εν τω π λλώ τ ευ», τ π ί δανει μαστε απ τ γνωστ (ρετανικ περι δικ The Econ­o­mist:

Τ Sieben Lin­den, ένα ωρι υδάκι στην πρώην Ανατ λική Γερμανία, στην μέση της διαδρ μής απ τ Αμ( ύργ στ Βερ λίν , αιν μενικά δεν δια έρει απ άλλα ωριά. Υπάρ ει μια συστάδα κατ ικιών, αγρ ί, λίγα αυτ κίνητα παρκαρισμένα στ πλάϊ τ υ δρ μ υ, ένα μικρ κατάστημα και στ (άθ ς ένα επι(λητικ πευκ δάσ ς. Ωστ σ , αν κανείς κ ιτά)ει πι πρ σεκτικά, θα αντιλη θεί ρισμένες ιδι μ ρ ίες. Θα ανακαλύψει τι κάπ ια απ τα σπίτια με την σύγ ρ νη εμ άνιση έ υν τιστεί απ )ύλα, ά υρ και λάσπη. Υπάρ υν τεράστιες π σ τητες καυσ )υλων, γιατί λη η θέρμανση ε)ασ αλί εται με )υλ σ μπες και λέ(ητες, καθώς και αρκετ ί ηλιακ ί συλλέκτες ι π ί ι παρέ υν τ ν περισσ τερ ηλεκτρισμ . Θα δει περισσ τερ υς νέ υς απ σ υς θα περίμενε να δει σε μια αγρ τική περι ή της Γερμανίας.

Τ Sieben Lin­den, π υ έ ει αυτ ανακηρυ θεί ικ λ γικ ωρι , αναπτύσσεται τα ύτατα –σε αντίθεση με τις γειτ νικές π λεις. ι 120 κάτ ικ ί τ υ είναι απ ασισμέν ι να ήσ υν σ γίνεται πι ικ λ γικά. Πρ σπαθ ύν να απε)αρτηθ ύν απ τα ρυκτά καύσιμα, να έ υν δικά τ υς τρ ιμα και )υλεία, να κάν υν λιγ τερες επιπ λαιες αγ ρές και να παράγ υν λιγ τερα σκ υπίδια. Τα τρ ιμά τ υς πρ έρ νται είτε απ τα δικά τ υς ωρά ια, είτε απ νδρεμπ ρ υς και δεν ρειά νται ιδιαίτερη συσκευασία. Τ απ άγια γίν νται λίπασμα, τα ύρα απ τις τ υαλέτες δι ετεύ νται σε έναν καλαμιώνα για υσικ καθαρισμ και τα κ πρανα γίν νται λίπασμα για τ γειτ νικ δάσ ς.

ι κάτ ικ ι μέν υν σε )ε ωριστά σπίτια, αλλά μ ιρά νται τα μεγάλα μη ανήματα –π. . πλυντήρια και αυτ κίνητα. Πριν αγ ράσ υν κάπ ι καιν ύργι εργαλεί , (ά υν αγγελία στ (ι(λί της κ ιν τητας μήπως ήδη υπάρ ει ένα π υ θα μπ - ρ ύσαν να δανειστ ύν. Αν ι, τ πιθαν τερ είναι τι θα αγ - ράσ υν κάπ ι μετα ειρισμέν .

Συ νά ρ ύν τα απ ρια των άλλων. 5,τι δεν ρειά εται κάπ ι ς, τ α ήνει έ)ω για π ι ν τ ρειαστεί.

«Η αλ γιστη κατανάλωση δεν απαγ ρεύεται, αν και απ - θαρρύνεται», λέει η Eva Stützel, η π ία ( ήθησε στην ίδρυση τ υ Sieben Lin­den πριν απ μία δεκαετία. Ωστ σ , κυρι - τερ ς λ γ ς π υ ι κάτ ικ ι αγ ρά υν λιγ τερα και πετ ύν λιγ τερα είναι η πλ ύσια κ ιν τική ωή π υ απ λαμ(άν υν, η π ία είναι απ δεσμευμένη απ ε) δ υς σε μαγα ιά, εστιατ ρια και κινηματ γρά υς. Στην γειτ νική λιμν ύλα κάν υν πατινά στ ν πάγ τ ν ειμώνα και κ λύμπι τ καλ καίρι. Μαθαίν υν ένας στ ν άλλ ν ιππασία, γι γκα, τάϊ-τσι. ργανών υν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και σεμινάρια.

Αυτά καταγρά ει τ (ρετανικ περι δικ και, ωρίς αμ ι( λία, απ τ μικρ παράδειγμα τ υ ωρι ύ Sieben Lin­den τα διδάγματα –π λιτικά, κ ινωνικά και ικ ν μικά– τα π ία πρ - κύπτ υν είναι π λλά και π λύ εύγλωττα.

Η ευημερία, πως την γνωρίσαμε, για τ ν αναπτυγμέν κ σμ , δεύει πρ ς τ τέλ ς της. Απ μένει λ ιπ ν να δ ύμε πώς θα διαμ ρ ών νται σταδιακά ι ρ ι για μιαν άλλη ανάπτυ)η –άρα και για μια νέ υ τύπ υ ευμάρεια.

Μία ευμάρεια π υ θα είναι πλέ ν συνάρτηση, α ’ εν ς, των υψηλών δημ σιων ρεών στην Δύση και, α ’ ετέρ υ, της εισ δ υ στ ν διεθνή καταμερισμ της εργασίας νέων και ισ υρών πληθυσμιακά ωρών, ι π ίες θέλ υν και αυτές σ (αρ κ μμάτι απ την παγκ σμια πίτα παραγωγής πλ ύτ υ.

Στ μέτρ δε π υ η τελευταία θα ε)αρτάται απ τ ν δυναμισμ των νέων παικτών της διεθν ύς ικ ν μίας, ι τριγμ ί στις αναπτυγμένες και καλ ωϊσμένες ώρες θα γίν νται λ και πι αισθητ ί. Και αυτ κάθε άλλ παρά αμελητέ είναι.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.