Μμ··ÚÚÔÔ˘˘ÊÊ¿¿ÎÎˢ˜:: ™™˘˘ÌÌÊʈˆÓÓ››·· ÌÌ ÙÙÔÔ˘˘˜˜ ııÂÂÛÛÌÌÔÔ‡‡˜˜ ÚÚÈÈÓÓ ÙÙÈȘ˜ 2200 ∞∞ÚÚÈÈÏÏ››ÔÔ˘˘

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

«Σημαντικ (ήμα πρ ς την επιτυ ημένη ε αρμ γή της απ ασης της 20ης Φε(ρ υαρί υ» αρακτήρισε τ Eu­rogroup της Δευτέρας o υπ υργ ς ικ ν μικών, Γιάνης Βαρ υ άκης, λίγ μετά τη λή)η τ υ Συμ( υλί υ των υπ υργών ικ ν μικών της ευρω ώνης στις Βρυ)έλλες.

Γ. Βαρ υ άκης ανέ ερε τι θα γίνει ε)ειδίκευση τ υ μεταρρυθμιστικ ύ πρ γράμματ ς π υ θα ε αρμ σει η ελληνική κυ(έρνηση τ υς τέσσερις μήνες της «περι δ υ γέ υρας».

κ. Βαρ υ άκης ανέ ερε τι η συμ ωνία της 20ης Φε(ρ υαρί υ δεν επρ κειτ να λ κληρωθεί σε μία μέρα, αλλά η ελληνική κυ(έρνηση πρ σδ κά να καταλή)ει σε συμ ωνία με τ υς θεσμ ύς, ενδε μένως, και αρκετά πριν τις 20 Απριλί υ.

Ανα ρικά με την επιστ λή τ υ πρ ς τ ν κ. Ντάισελμπλ υμ, Έλληνας υπ υργ ς ικ ν μικών είπε τι ητ ύσε την άμεση εκκίνηση των τε νικών δια( υλεύσεων με τ υς θεσμ ύς. «Œεκιν ύν ι δια( υλεύσεις με τ υς θεσμ ύς στις Βρυ)έλλες και περιμέν υμε εναγωνίως την αρ ή της πραγματικής δ υλειάς», ανέ ερε Γ. Βαρ υ άκης.

Κληθείς να σ λιάσει τα «περί δημ ψη ίσματ ς» π υ έρεται να δήλωσε σε ιταλική ε ημερίδα, Γ. Βαρ υ άκης τ νισε τι δεν υπάρ ει θέμα δημ ψη ίσματ ς και τι δεν πρέπει να δίν υμε τ )υγ ν π υ απ ητά κίτριν ς τύπ ς».

Σ ετικά με τ αν η Ελλάδα είναι σε θέση να καλύψει τις ρηματ δ τικές ανάγκες τ υ Μαρτί υ και τ υ Απριλί υ, Γ. Βαρ υ άκης είπε τι )εκινάει η ε αρμ γή της συμ ωνίας τ υ Eu­rogroup, και πως τ ήτημα της ρευστ τητας θα τ εγγυηθεί η ελληνική κυ(έρνηση, απ κ ιν ύ με τ υς θεσμ ύς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.