ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎ΋‹ ¯¯ÔÔÚÚËËÁÁ­fifi˜˜ ÙÙˢ˜ ¢¢ÈÈÂÂııÓÓÔÔ‡‡˜˜ ∂∂ÎÎ··Èȉ‰Â¢˘ÙÙÈÈÎ΋‹˜˜ OEOEÎÎııÂÂÛÛˢ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελληνική Τράπε α, συμμετέ ει ενεργά στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρ υ «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015» ως ρηγ ς και εκθέτης. Η έκθεση δι ργανώνεται απ τ ΚΕΒΕ, την ΕΒ, τ Υπ υργεί Παιδείας & Π λιτισμ ύ και τ Ευρωπαϊκ Γρα εί Κύπρ υ, στ ώρ της Διεθν ύς Κρατικής Έκθεσης Κύπρ υ, απ τις 13-15 Μαρτί υ 2015. Στ ειδικά διαμ ρ ωμέν για τ κ ιν , περίπτερ της Ελληνικής Τράπε ας, ι ενδια ερ μεν ι θα μπ ρ ύν κατά τη διάρκεια τ υ τριημέρ υ να ενημερών νται, για λες τις υπηρεσίες και τα πρ ϊ ντα τ υ μίλ υ, τα π ία σ ετί νται με ιτητές! Για αυτ , άλλωστε, τ περίπτερ της Ελληνικής Τράπε ας θα έρει την ν μασία «Τα πάντα για τ ν Φ ιτητή»! ι μέρες και ώρες λειτ υργίας της έκθεσης είναι ι ακ λ υθες: Παρασκευή 13 Μαρτί υ - Ώρες 08:30-13:00 & 16:00-20:00 Σά((ατ 14 Μαρτί υ - Ώρες 15:00 - 20:00 Κυριακή 15 Μαρτί υ - Ώρες 11:00 - 20:00

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.