Je třeba okamžitě jednat

Ekonom - - DALŠI TÉMATA - Markéta Kondrová, chief operations officee, net.pointers Společnost Fidelis Cybersecurity nabízí prostřednictvím svého partnera, firmy net.pointers, řešení řady souvisejících problémů z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Rychle se rozvíjející podniková prostředí a nové technologie v kombinaci s rostoucí důvěrou zákazníků v on‑line služby, avšak většími obavami ohledně soukromí, si vyžádaly reformu ochrany soukromí a dat. Množí se případy závažných narušení bezpečnosti u významných organizací, což zvyšuje tlak na ochra‑ nu osobních informací a kritické infrastruktury.

Za této situace přichází EU s novou legislativou pro ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů. Naříze‑ ní GDPR si klade za cíl sjednotit a po‑ sílit ochranu dat v rámci EU a lépe zabezpečit a podpořit evropskou on‑line ekonomiku. Směrnice o bez‑ pečnosti sítí a informací NIS je pak za‑ měřena na podporu kyberbezpečnosti a ochranu kritické infrastruktury před kyberhrozbami a útoky.

Je třeba okamžitě jednat. Shoda s novou legislativou bude brzy povin‑ ná a s největší pravděpodobností se její zajištění neobejde bez významné změny procesů a řešení řady tech‑ nických a procedurálních problémů. Mnoho organizací bude muset zavést procesy a technické kontrolní mecha‑ nismy k zajištění ochrany a důvěrnos‑ ti údajů zákazníků.

Rozhodující je spolupráce s těmi správnými partnery a nalezení vhodných bezpečnostních nástrojů, které bude možné snadno začlenit do stávajících kontrolních mechanis‑ mů a kultury vašeho podniku.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.