Daňové přiznání

Pokud patříte k těm, kteří nesvěřují přípravu daňového přiznání do rukou odborníků a raději si své přiznání připravují pečlivě sami, pak je tento praktický průvodce, jak vyplnit formulář řádek po řádku, určen právě vám.

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách finanční správy (odkaz naleznete níže v textu) pod číslem tiskopisu 25 5405. Vždy si však v zápatí první strany překontrolujte, zda máte aktuální verzi označenou jako vzor č. 23. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (vzor č. 24 číslo tiskopisu 25 5405/1), které si společně s přiznáním a jeho přílo‑ hami můžete stáhnout na webo‑ vých stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/ danove‑tiskopisy/databaze‑aktual‑ nich‑danovych‑tiskopisu?rok=2017&‑ tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01).

Budete‑li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžo‑ vým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude‑li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikos‑ ti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte, a nemáte‑li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je vůbec nepřikládejte.

Měna a zaokrouhlování

Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte‑li i příjmy ze zahrani‑ čí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů.

Nevedete‑li účetnictví, máte tři možnosti: Buď použijte jednotný kurz stanove‑ ný pro rok 2016 oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ‑D‑31 (http://www.financ‑ nisprava.cz/cs/dane‑a‑pojistne/ legislativa‑a‑metodika/pokyny‑d/ casove‑cleneni); nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj usku‑ tečnili. Najdete je podle data na webo‑ vých stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu; anebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku. Vedete‑li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete. Není‑li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, jejíž kurz vyhlášen je, například prostřednictví amerického dolaru či eura.

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu vý‑ počtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa, přičemž zaokrouhlete až konečnou částku (postupné za‑ okrouhlování není přípustné).

Potřebné úvodní informace už víte a můžete se směle pustit do vyplňování formuláře.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.