Daňový formulář

Strana 1

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Záhlaví (viz obr. 1)

Milovníci čísel si budou muset ještě chvíli počkat a kalkulačku nechat ještě odloženou, protože první strana daňové‑ ho přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních

informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem „Finančnímu úřadu pro / Specializova‑ nému finančnímu úřadu“a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části „Kde přiznání podat“. Pro vyhledání správ‑ ného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/fi‑ nancni‑sprava/organy‑financni‑spravy/ uzemni‑pracoviste/vyhledavani‑up).

Řádek 01

Pokud máte daňové identifikační číslo neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o regis‑ traci, vepište jej do řádku 1. Pokud DIČ nemáte, toto pole nevyplňujte.

Řádek 02

Na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte‑li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte posled‑ ní políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formá‑ tu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 03

V řádku 3 křížkem označte, zda podává‑ te řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání. Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňo‑ vací období (více viz část „Termíny pro podání přiznání“).

O dodatečné přiznání se bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/ nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přizná‑ ní již uplynula. V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste zjistili důvody pro podání dodatečného přiznání. Toto datum je důležité pro určení lhůty, dokdy je třeba dodatečné přiznání podat. V případě zvýšení vaší daňové povin‑ nosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následu‑ jícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.

Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného nebo dodatečného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném nebo doda‑ tečném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. V tomto případě budete mít vždy zaškrtnutá dvě políčka, a to „opravné“a k tomu buď „řádné“, anebo „dodatečné“podle toho, které přiznání opravujete. Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kom‑ pletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 04

Řádek 4 společně se související ko‑ lonkou „Datum“se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt: A – do 30 dnů ode dne účinnosti roz‑

hodnutí o úpadku, B – do 15 dnů ode dne předložení ko‑

nečné zprávy, G –v případě insolvence – za předchá‑ zející zdaňovací období, pokud při‑ znání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, I – do 3 měsíců ode dne smrti zůsta‑ vitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zda‑ ňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňova‑ cího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost, O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, přičemž povinnost plní likvidační správce.

Řádek 05

V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 3. dubna 2017 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 3. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.

Řádek 05a

V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem. Pod nadpisem přiznání je ko‑ lonka, do které vepište, za které zdaňova‑ cí období daňové přiznání podáváte.

Pokud je podáváte za loňský kalendář‑ ní rok, uveďte pouze číslo 2016.

Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpo‑ dobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete, za jakou část zdaňovacího obdo‑ bí (kalendářního roku) přiznání podáváte.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.