1. ODDÍL Údaje o poplatníkovi

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Řádky 06 až 11

V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje. Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezidentem (viz vy‑ světlení u řádku 29). Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.

Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání. Např. pokud jste se přestěhovali a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.

Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

Řádek 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste‑li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České re‑ publiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnos‑ ti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat – s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezidenty i v případě, že se na úze‑ mí České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářním roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětové příjmy.

Seznam kódů států naleznete napří‑ klad na webových stránkách finanční správy (http://www.financnispra‑ va.cz/cs/mezinarodni‑spoluprace/me‑ zinarodni‑zdanovani‑prime‑dane/se‑ znam‑kodu‑statu).

Do řádku 29a pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětových příjmů, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.

V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahranič‑ ní osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.

Máte‑li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtinu na základním kapitálu či hlasovacích právech, nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrt‑ něte či uveďte v tomto políčku „ano“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.