Příjmy z podnikání

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

Příloha č. 1 Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) (viz obr. 4)

Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.

Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetových stránkách finanční správy (http://www.financnispra‑ va.cz/cs/danove‑tiskopisy/databaze‑ak‑ tualnich‑danovych‑tiskopisu.aspx?ro‑ k=2017&tiskdruh=TDFU&da‑ n=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P1, nebo v papírové podobě na finančním úřadu a jeho územních pracovištích. Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy: ze zemědělské výroby, lesního a vodní‑ ho hospodářství, ze živnosti, z podnikání podle zvláštních zákonů (například lékaři, advokáti, daňoví poradci), z užití nebo poskytnutí práv z prů‑ myslového nebo jiného duševního vlastnictví, z autorských práv včetně práv příbuz‑ ných právu autorskému, z nezávislého povolání (např. hudební‑ ci, herci), z činnosti znalce, tlumočníka, zpro‑ středkovatele kolektivních sporů, zpro‑ středkovatele kolektivních a hromad‑ ných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů, z činnosti insolvenčního správce, z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, svoji část zisku firmy zdaníte také v této části přiznání.

Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.

Pro rok 2016 platí tyto sazby výdajo‑ vých paušálů: a) 80 procent u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hos‑ podářství a u příjmů ze živností řemeslných, nejvýše však do částky 1 600 000 korun b) 60 procent u příjmů z jiných živností než řemeslných, nejvýše do částky 1 200 000 korun c) 40 procent u ostatních příjmů, nejvý‑

še však do částky 800 000 korun d) 30 procent u příjmů z pronájmu obchodního majetku, nejvýše však do částky 600 000 korun (viz tab. 2). Přiznáváte‑li podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář koman‑ ditní společnosti, musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společ‑ nosti, upravených o položky zvyšující a snižující základ daně. Paušální výdaje v tomto případě použít nelze. Jste‑li činorodí a máte více druhů podnikatel‑ ských aktivit, nezapomeňte, že metody uplatňování výdajů nelze kombino‑ vat. To znamená, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z činností, nemůžete u dalších zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši. Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost. Výjim‑ kou jsou pouze případy, kdy rozhod‑ nutí o výdajích „přebíráte“. To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné ob‑ chodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.

Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste nevyplnili políčka 29 a 29a, protože jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.

V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.