kapitálové příjmy

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle §6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

Váháte‑li nad tím, co vlastně příjmy z ka‑ pitálového majetku jsou a které příjmy byste měli do této části přiznání uvést, projděte si následující přehled nejtypič‑ tějších příjmů z kapitálového majetku: úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček, včetně úroků a po‑ platků z prodlení; úroky z vkladů na běžných účtech, které slouží k podnikání (neuvádějte je v Příloze č. 1 jako součást příjmů z podnikání, ale v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku); úrokové a jiné výnosy z držby směnek; plnění ze zisku svěřenského fondu; úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchod‑ ních společností; úroky, dividendy a podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud máte pocit, že zde některé kapitálové příjmy chybějí, máte pravdu. Ke kapitálovým příjmům patří také například úroky z vkladů na běžných účtech, plnění ze zisku svěřenského fondu, dividendy nebo podíly na zisku z tuzemských společností či rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu při splatnosti a jeho emis‑ ním kurzem. Ty jsou však zdaněny

srážkovou daní již při jejich výplatě a v daňovém přiznání se proto vůbec neuvádějí.

Výjimkou jsou přitom obdobné příjmy ze zahraničí u českých daňových rezidentů, které možná sice již byly při jejich výplatě zdaněny srážkovou daní v zahraničí, ale do přiznání se uvést musí, jelikož nebyly zdaněny v České republice.

Řádek 38

Pokud některé z výše uvedených příjmů máte, uveďte je v přiznání v souhrnné výši na řádek 38. Jste‑li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte hodnotu těchto příjmů zvýšit i o příjmy dosažené v zahraničí.

V tomto případě si vyhledejte pří‑ padnou smlouvu o zamezení dvojí‑ mu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webo‑ vých stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvo‑ ji‑zdaneni/prehled‑platnych‑smluv).

Nejprve si ověřte v příslušném článku smlouvy, který se týká vašeho příjmu ze zahraničí (např. úroků či dividend), zda má zahraniční stát, odkud vám příjem plyne, nárok na jeho zdanění. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že se tento příjem zdaňuje pouze v České re‑ publice, nelze případnou daň sraženou v zahraničí nijak zohlednit a smlouvu tak můžete zase odložit. Tento případ často nastává u zahraničních úrokových příjmů.

Pokud smlouva říká, že lze příjem zdanit i v zahraničí, zjistěte si v pří‑ slušných závěrečných článcích smlou‑ vy (zpravidla 22 nebo 23), kterou z metod zamezení dvojímu zdanění máte pro zohlednění zahraniční daně použít.

U kapitálových příjmů se přitom nej‑ častěji použije metoda zápočtu, a proto budete muset vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a také Seznam pro poplatníky uplatňují‑ cí nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Dejte si přitom pozor na to, že vůči pří‑ jmům z kapitálového majetku nemůžete obvykle uplatnit žádné výdaje, proto příjmy na řádek 38 uveďte v jejich hrubé výši bez zohlednění jakýchkoli poplat‑ ků, daně zaplacené v zahraničí apod. Výjimkou je pouze příjem ve formě dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění, dů‑ chodového spoření či životního pojiště‑ ní, kdy lze jako výdaj uplatnit zaplacené příspěvky či zaplacené pojistné, popř. příjem z úroků ze zápůjčky nebo úvěru, kdy je výdajem zaplacený úrok z částek použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu. Jedná‑li se o kapitálový příjem, který plyne do společného jmění manželů, zdaňuje ho celý vždy jen jeden z manželů –

Jedině pokud má jeden z manželů zdroj takového příjmu zahrnut ve svém obchodním majetku pro podnikání, musí jej ve svém daňovém přiznání uvést on.

Na závěr alespoň jedno pozitivum – z příjmů z kapitálového majetku nemusíte odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Mohou ale ovlivnit výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.