Ostatní příjmy

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOhA č. 2 2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Řádky 1 až 4

V této části přiznání (viz obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky, nebo ze zahraničí. Přepočet proveďte dle pravidel uvede‑ ných v úvodu této části článku, přičemž zahraniční příjmy musí uvádět jen tuzemský daňový rezident. Plynou‑li vám jako českému daňo‑ vému rezidentovi příjmy ze zahraničí, vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uza‑ vřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a ověřte si v jejích příslušných ustanoveních, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují. Pokud smlouva přiznává nárok na zdanění i zahraničnímu státu a byla skutečně nějaká zahraniční daň sražena nebo zaplacena, vyhledejte si v závěrečných článcích smlouvy (zpravi‑ dla 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat. Seznam smluv o zamezení dvojí‑ mu zdanění naleznete na webových stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/ legislativa/dvoji‑zdaneni/ prehled‑platnych‑smluv). Označení „ostatní“mají tyto příjmy proto, že ne‑ patří do žádné ze skupin příjmů uvedených v předchozích bodech.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.