Slevy a daňová zvýhodnění

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

5. ODDÍL uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Pátý oddíl formuláře přiznání (viz obr. 18) vyplňte podle toho, které z následujících slev a zvýhodnění můžete využít: za zaměstnance se zdravotním postiže‑ ním – řádek 62, z titulu investičních pobídek – řádek 63.

tabulka č. 1 – str. 3 daňového přiznání:

na poplatníka – řádek 64, manželku/manžela – řádek 65a, popří‑ padě 65b, z titulu invalidního důchodu – řád‑ ky 66 a 67, z titulu ZTP/P – řádek 68, z titulu studia – řádek 69, za umístění dítěte – řádek 69a, na evidenci tržeb – řádek 69b.

tabulka č. 2 – str. 3 daňového přiznání:

na vyživované děti – řádek 72. POZOR: Pokud patříte mezi osoby uplatňující výdaje paušálem a součet dílčích základů daně, u nichž byly takto uplatněny výdaje, je vyšší než 50 procent vašeho celkového základu daně, v da‑ ňovém přiznání za rok 2016 si nebudete moci uplatnit slevu na manželku/man‑ žela a ani uplatnit daňové zvýhodnění na děti. POZOR: Jste‑li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete slevy v Ta‑ bulce č. 1 a Tabulce č. 2 (kromě slevy na poplatníka a studenta) uplatnit jen tehdy, dosáhnou‑li vaše příjmy v České republice nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.

Řádek 62

Pracují‑li pro vás zaměstnanci se zdravotním postižením, můžete na ně uplatnit na řádku 62 slevu. Návod, jak slevu spočítáte, naleznete na webo‑ vých stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/da‑ nove‑tiskopisy/databaze‑aktualnich‑da‑ novych‑tiskopisu.aspx?rok=2017&‑ tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405c.

tabulka č. 1

Do první tabulky na straně 3 formuláře uveďte osobní údaje manžela/manželky, na kterého/kterou budete uplatňovat slevu na řádku 65a nebo 65b. Pokud slevu uplatňovat nebudete, údaje nevyplňujte.

Řádek 64

Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun pro zdaňovací období 2016 se uvádí na řádek 64.

Řádky 65a až 65b

Slevu na dani na manželku/manžela, která se zapisuje na tyto řádky, mů‑ žete uplatnit tehdy, když její/jeho příjmy za rok 2016 nepřesáhly 68 ti‑ síc korun.

Do příjmů 68 tisíc korun se přitom nezapočítává zejména porodné, rodičov‑ ský příspěvek, přídavky na dítě, příspě‑ vek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu. Například mateřská anebo důchod se ale do těchto příjmů počítají. Zároveň tuto slevu nemů‑ žete uplatnit, pokud jste u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů (paušál) a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplatněny, je vyšší než 50 procent z celkového základu daně.

Jestli budete pokračovat na řádku 65a, nebo 65b, závisí na tom, zda je váš/vaše manžel/manželka držitelem průka‑ zu ZTP/P:

Není držitelem – pak vyplníte řádek 65a. Roční výše slevy činí 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně). Je držitelem – pak vyplníte řádek 65b. Roční výše slevy činí 49 680 korun (tedy 4140 korun měsíčně). V obou případech uveďte do první‑ ho políčka počet měsíců, ve kterých s manželem/manželkou žijete v jedné v domácnosti.

Pokud se váš/vaše vyživovaný/á manžel/manželka stal/a držitelem průkazu ZTP/P až během roku 2016, uplatníte si část slevy v měsíční výši 2070 korun na řádku 65a a část slevy v měsíční výši 4140 korun na řád‑ ku 65b – počínaje měsícem, jehož první den již měl/a průkaz ZTP/P.

Řádky 66 a 67

Pobíráte‑li invalidní důchod pro invaliditu: Prvního nebo druhého stupně, můžete si na řádku 66 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 210 korun, tj. za rok až 2520 korun. Třetího stupně, můžete si na řádku 67 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 420 korun, tj. za rok až 5040 korun. Slevu pro invaliditu přitom můžete uplatnit i v měsících, kdy vám nárok na výplatu invalidního důchodu zanikl z důvodu nároku na důchod starobní.

Řádek 68

Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P, můžete si na řádku 68 snížit daň o 1345 korun za každý měsíc, v němž průkaz máte, tj. až o 16 140 korun ročně.

Překážkou pro uplatnění slevy není ani to, že si uplatníte jinou slevu uváděnou v některém z předchozích dvou řádků.

Řádek 69

Za předpokladu, že studujete střední nebo vysokou školu, můžete si na řádku 69 snížit daň o 335 korun za každý měsíc, v němž studujete, tj. ročně až o 4020 korun.

Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy si však nesmíte zároveň vydělávat nebo pobírat podporu v nezaměstnanos‑ ti. U studia vysoké školy takové omezení není.

Za dobu studia na střední škole se považují nejen letní prázdniny mezi jednotlivými školními roky, ale i ty po skončení studia – tyto ovšem jen tehdy, pokud jste během nich nevyko‑ návali závislou nebo samostatně výdě‑ lečnou činnost nebo vám nebyla vyplá‑ cena podpora v nezaměstnanosti. Toto omezení pro vás neplatí, pokud jste hned na podzim začali studovat vysokou školu.

Během studia na vysoké škole máte nárok na slevu až do dovršení 26 let.

V případě studia doktorského studij‑ ního programu v prezenční formě se hranice prodlužuje až do 28 let.

Nárok na slevu nezapomeňte finanč‑ nímu úřadu doložit potvrzením o studiu za rok 2016, respektive za ty školní roky nebo semestry, které do roku 2016 zasahují. Potvrzení o studiu na školách v zahraničí si nechte úředně přeložit. Zde od vás navíc může správce daně vy‑ žadovat potvrzení ministerstva školství, že studium v cizině odpovídá studiu na střední nebo vysoké škole v ČR.

Řádek 69a

Tento řádek nabízí využití slevy za umís‑ tění dítěte v předškolním zařízení. Uveďte sem částku ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístě‑ ní vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, jež jste vynaložili v roce 2016, avšak max. ve výši 9900 korun za každé vyživované dítě, které žije s vámi ve spo‑ lečné domácnosti. Slevu za umístění dítěte si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž vyživované dítě žije v domácnosti.

Řádek 69b

Zde uveďte uplatňovanou slevu na evi‑ denci tržeb. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém jste poprvé zaevidoval tržbu, kterou máte podle zákona o evi‑ denci tržeb povinnost evidovat.

Řádky 70 až 71

Na řádku 70 sečtěte veškeré slevy, které uplatňujete na řádcích 62 až 69. Poté vyjádřete rozdíl daně uvedené na řád‑ ku 60 a sumy slev uvedené na řádku 70, a výsledek zapište na řádek 71.

Pokud by výsledkem tohoto rozdílu bylo záporné číslo, vyplňte nulu. Uplat‑ něním slev na dani totiž nelze nikdy dosáhnout „záporné daně“, tedy dostat se do situace, kdy by vám vznikl nárok na přeplatek. Toho lze dosáhnout pouze uplatněním daňového zvýhodnění na dítě.

Slevy neuplatněné v daňovém přizná‑ ní za rok 2016 nelze nikterak převádět do následujících období a nárok na ně propadá.

tabulka č. 2, řádek 72

Chcete‑li uplatnit zvýhodnění na dítě, které s vámi žije v jedné domácnosti, nejprve se přesvědčte, zda na ně máte vůbec nárok (viz „Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě“). Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 1117 korun na jedno dítě, 1417 na druhé dítě a 1717 na třetí a každé další dítě. Jedná‑li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňové‑ ho zvýhodnění na dvojnásobek.

Jestliže uplatňujete u svých příjmů z podnikání nebo pronájmu výdaje procentem z příjmů (paušál), nemůžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet vašich dílčích základů daně, u kterých byly výdaje takto uplat‑ něny, je vyšší než 50 procent z celko‑ vého základu daně. Pokud váš/vaše manžel/manželka není ve stejné situaci a přitom má dostatečné příjmy pro uplatnění zvýhodnění, můžete přene‑ chat uplatnění zvýhodnění na něm/ní, abyste o ně nepřišli. Dodáváme, že pokud byl/a váš/vaše manžel/manželka vaší spolupracující osobou a přerozdělíte na něj/ni příjem ve výši alespoň 59 400 korun a k němu související paušální výdaje, je manžel/manželka oprávněn/a si toto daňové zvýhodně‑ ní ve svém daňovém přiznání uplat‑ nit, i pokud nemá žádné jiné vlastní příjmy.

Můžete‑li uplatnit daňové zvýhod‑ nění na dítě, vyplňte do prvních dvou sloupců Tabulky č. 2 osobní údaje dětí a do zbylých sloupců podle toho, zda uplatňujete zvýhodnění na první, druhé, nebo třetí (a další) dítě, počet měsíců, v nichž splňujete podmínky pro uplatně‑ ní zvýhodnění.

Údaje o počtu měsíců poté sečtěte a výsledek zapište do řádku celkem.

Pokud vám nebude tabulka stačit, uveďte data do zvláštní přílohy a připoj‑ te ji k daňovému přiznání.

Pro získání celkové částky daňového zvýhodnění nyní vynásobte počet měsíců ve sloupci 3 částkou 1117 (2234 pro dítě ZTP/P), počet měsíců ve sloupci 4 částkou 1417 (2834 pro dítě ZTP/P) a počet měsíců ve sloupci 5 částkou 1717 (3434 pro dítě ZTP/P), výsledky sečtěte a uveďte na řádek 72.

Řádek 73

Na řádku 73 uveďte výši daňového zvý‑ hodnění z řádku 72, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit, maximálně však do výše vypočtené daňové povin‑ nosti na řádku 71. Bude‑li částka vašeho daňového zvýhodnění z řádku 72 vyšší než daň po uplatnění slev na řádku 71, rozdíl uveďte na řádek 75. Ten předsta‑ vuje váš daňový bonus, který vám bude vrácen.

Podmínkou pro výplatu daňového bonusu je, že činí nejméně 100 korun a nejvýše 60 300 korun.

Řádky 74 až 77

Nyní přejděte k řádku 74, který před‑ stavuje vaši daň po uplatnění slevy na vyživované dítě. Uveďte zde rozdíl mezi řádky 71 a 73.

Řádek 75 máte již vyřešený, a pokud jste v roce 2016 nepobírali měsíční daňové bonusy, můžete rovnou přejít k bodu 12 „Placení daně“.

Jestliže jste bonusy pobírali, uveďte jejich výši na řádek 76. Zjistíte ji z Potvrzení, které vám vystavil váš zaměstnavatel.

Jako poslední pak v tomto oddílu při‑ znání vyplňte řádek 77, kam vypočtěte rozdíl mezi řádky 75 a 76.

Výsledek představuje částku daňo‑ vého bonusu, na který máte po zohled‑ nění bonusů vyplacených v průběhu roku ještě nárok (kladná hodnota), popřípadě výši daňového bonusu, jež vám byla vyplacena „navíc“(záporná hodnota).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.