Placení daně

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

7. ODDÍL Placení daně Řádky 84 až 90

Sedmý oddíl (viz obr. 19) poslouží k tomu, abyste zjistili, zda zálohy odvedené v průběhu roku na daň z příjmů postačí k pokrytí vaší výsledné daňové povinnosti, nebo bude třeba ještě něco doplatit. Oddíl vyplníte podle toho, která z následujících situací se vás týká:

Byl jsem zaměstnán a zaměstnavatel mi z příjmu odváděl zálohy.

Na řádek 84 uveďte sumu sražených záloh v rámci vašeho zaměstnání. Zjistíte ji z Potvrzení, které vám vysta‑ vil váš zaměstnavatel. Pokud jste měli zaměstnavatelů v uplynulém roce více, uveďte zde součet záloh sražených všemi zaměstnavateli. POZOR: Jestliže vám ještě před podáním přiznání zaměstnavatel pro‑ vedl roční zúčtování a vrátil případný přeplatek na dani, nezapomeňte o tuto částku řádek 84 snížit.

Zálohy jsem odváděl v rámci svého podnikání.

Jedná se o zálohy, které jste si vypo‑ čítali na základě předchozího daňo‑ vého přiznání a které jste v roce 2016 odvedli. Jejich výši uveďte na řádek 85, avšak zohledněte pouze zálohy, které jste uhradili (měli uhradit) ve zdaňo‑ vacím období roku 2016. Pokud jste takovou zálohu uhradili pozdě, avšak stihli jste to ještě do konce lhůty pro podání daňového přiznání, zahrňte tam i tyto zálohy.

Daň mi byla stanovena paušální částkou.

Zaplacenou daň uveďte na řádek 86.

Mám úrokové příjmy ze státních dluhopisů a jsem v tuzemsku daňovým rezidentem.

Výši daně sražené z těchto úrokových příjmů uveďte na řádek 87, zohledněte však přitom pouze úroky z dluhopisů, které jste pořídili ze zvláštního vázané‑ ho účtu v bance.

V roce 2016 jsem měl příjmy z dohody o provedení práce, z nichž mi byla sražena konečná srážková daň, a rozhodl jsem se zahrnout tyto příjmy do svého daňového přiznání.

Výši sražené daně z těchto příjmů uveďte na řádku 87a.

Jsem v České republice daňovým nerezidentem a mám zde příjmy, z nichž mi byla sražena daň.

Jedná‑li se o příjmy ze služeb, obchod‑ ního a technického poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti, ze svo‑ bodných povolání, licencí, autorských honorářů, úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, pronájmu movité věci, odměn členů statutárních orgánů, popřípadě o sankce ze závazkových vztahů, pak tuto daň uveďte na řádek 87b.

Nejsem daňovým rezidentem v České republice ani v eu/ehP a z mých příjmů v Česku mi bylo sraženo zajištění daně.

Pak celkovou částku zajištění vyplňte na řádek 88.

Mám účet v jiném členském státu eu a tento stát mi srazil daň z úroků vyšší, než jakou povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, avšak plně v souladu se směrnicí eu o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (číslo 2003/48).

Pak částku sražené daně převyšující „povolenou“výši uveďte na řádek 89.

Minulý rok jsem kvůli insolvenčnímu řízení již jedno přiznání podával a neuplatnil jsem si žádnou slevu ani jiné daňové zvýhodnění.

Pak uveďte daň zaplacenou na základě tohoto přiznání na řádek 90.

Řádek 91

Přejděte k řádku 91. Na něj uveďte rozdíl vaší daňové povinnosti z řádku 74 a řádků 84 až 90.

Pokud vám vyšla záporná částka, můžete se těšit, že dostanete od státu nějaké peníze zpátky. Ale pouze v pří‑ padě, že přeplatek je alespoň 100 korun. Máte‑li v řádku 91 kladnou částku, budete muset naopak sáhnout do vaší peněženky. POZOR: V tomto případě si pro jistotu ještě jednou prostudujte část „Kam a kdy zaplatit daň“, abyste daň zaplatili správně a včas.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.