Daňové přiznání pro zaměstnance

Novinkou letošního roku je možnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany.

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Stouto novinkou přišla finanční správa ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností. Doposud bylo nuceno každý rok zhruba 900 000 poplatníků podávat daňové přiznání na tiskopise čtyřstránkovém, i přesto, že měli příjmy pouze ze závislé činnosti. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.

A pro koho je vlastně nový formulář určen?

Formulář je určen pro rezidenty i nerezidenty pobírající pouze příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze zaměstnání) mající zdroj na území České republiky.

Tento tiskopis není určen pro poplatníky: s příjmy z podnikání; s příjmy z nájmů; s kapitálovými příjmy; s ostatními příjmy dle § 10; s příjmy ze zdrojů ze zahraničí; kteří podávají dodatečné daňové přiznání. Pokud tedy máte některé z výše uvedených příjmů, musíte vyplnit klasický čtyřstránkový formulář, jímž jsme vás podrobně provedli na předešlých stránkách.

Formulář daňového přiznání je k dispozici v papírové podobě na každém finančním úřadu nebo územním pracovišti, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu nejlépe na stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/D.

Kromě našeho podrobného návodu vám při vyplnění přiznání mohou pomoci i oficiální pokyny (číslo tiskopisu 25 5405/D/1), které si stáhnete na stejných webových stránkách finanční správy. Finanční správa připravila kromě samotného tiskopisu pro poplatníky také leták „Jak vyplnit nové přiznání“, kde jsou, kromě zvýraznění změn, uvedeny také praktické příklady. Najdete jej taktéž pod odkazem výše, pod číslem 25 MF-Inf20.

Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, a to čitelně hůlkovým písmem. Řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně. Nebude-li vám vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů stačit, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte na konci formuláře v části Přílohy DAP na řádku „Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další

přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky a oddíly bez věcné náplně proškrtněte.

Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. A nyní se můžete pustit do vyplňování formuláře.

Záhlaví

(viz obr. 1) První část první strany daňového přiznání je čistě informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k podrobné identifikaci poplatníka.

Do prvních dvou rámečků s názvem „Finančnímu úřadu pro“a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“napište název vašeho místně příslušného finančního úřadu sídlícího v krajském městě nebo v Praze a jeho územního pracoviště, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části „Kde přiznání podat“. Pro vyhledání správného územního pracoviště a finančního úřadu, pod který spadá, doporučujeme využít webové stránky finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up).

Řádek 01

Na řádek 1 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné. Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození např. ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 8. ledna 1976 napíše 760108/0000.

Řádek 02

Označte křížkem, zda podáváte řádné, nebo opravné daňové přiznání. Opravné přiznání je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání

(v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty). Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období (více viz část „Termíny pro podání přiznání“). Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno před uplynutím lhůty pro podání řádného přiznání, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání ještě opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula. Opravné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách (nikoli jen rozdíly).

Řádek 03

Řádek 3 společně se související kolonkou „Datum“se obvykle vůbec nevyplňuje.

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt: I – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a za předcházející zdaňovací období, pokud daňové přiznání nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, přičemž povinnost plní osoba spravující pozůstalost.

Řádek 04

V řádku 4 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. července 2017 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 3. dubna 2017 uložena na podatelně vašeho územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 3. dubna odeslat poštou a také nestačí plnou moc podat osobně na jakémkoli finančním úřadu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.