Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů

Ekonom - - PŘÍLOHA -

V této části přiznání o dalším postupu rozhodne to, kolika různých druhů příjmů jste v roce 2016 dosáhli. Pokud

jich máte více, budete se v rámci formu‑ láře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník a poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů: za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2017. Na tento řádek patří i příjmy, které se vztahovaly k před‑ chozím obdobím, ale byly vyplaceny až v roce 2016. Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2016“(dále jen „Potvrzení“), které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Budete‑li chtít zahrnout do daňového přiznání i příjmy z dohody o provedení práce (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo státu tvořící EHP), připravte si také „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na zákla‑ dě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“(dále jen „Potvrze‑ ní o sražené dani“). Oba formuláře jsou dostupné také na stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/ cs/danove‑tiskopisy/databaze‑aktual‑ nich‑danovych‑tiskopisu?rok=2017&‑ tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02) a jedná se o vzor č. 24 (Potvrzení) a vzor č. 3 (Potvrzení o sražené dani). Na řádku 31 daňového přiznání by se měl objevit součet řádků 2,4 a 5 z Po‑ tvrzení od všech vašich zaměstnavatelů a součet řádků 2 ze všech Potvrzení o sražené dani.

Řádek 32

Z Potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, vyčtete také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpeče‑ ní a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl a které je v Potvrzení uvedené na řád‑ ku 6 a 7.

Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, přejděte dále rovnou k řádku 34 a ná‑ sledně 36, řádky 33 a 35 nevyplňujte.

Řádek 34

Na tomto řádku pouze sečtěte řád‑ ky 31 a 32. Tato částka by se měla rovnat součtu řádku/řádkům ze všech Potvrze‑ ní a řádků 1 a 2 ze všech Potvrzení o sra‑ žené dani. Stejnou částku pak vyplníte na řádku 36 (viz BOD 6). A jestliže nemáte příjmy ze zahraničí, tím máte tuto část přiznání hotovou. Máte‑li příjmy ze zahraničí, musíte navíc použít ještě následující postup: Mzdu za práci v zahraničí do při‑ znání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým reziden‑ tem. Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání. Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi k dispozici pro jeho potřeby, a to vlastní i pronajatý. A úmysl poplat‑ níka zdržovat se ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k jeho osobní‑ mu a rodinnému stavu – tj. žije‑li v něm s rodinnými příslušníky nebo jeho bydlení zde má vazbu na jeho ekonomické aktivity, ať už podnikání, nebo zaměstnání. Pokud vás za daňového rezidenta považuje podle domácí legislativy nejen Česká republika, ale také jiný stát,

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.