Příjmy z pronájmu

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOhA č. 2 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)

Do části daňového přiznání týkající se příjmů z nájmu (viz obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností: Příjmy z nájmu nemovitého majetku. Příjmy z nájmu movitého majetku, pokud nájem není vaší živností a záro‑ veň není pouze příležitostný. (Podniká‑ te‑li, myslete na to, že do tohoto dílčího základu daně nepatří nájem majetku, který máte zařazený ve vašem obchod‑ ním majetku. Ten musíte zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání a bude tak součástí Přílohy č. 1.) Je‑li váš nájem movitých věcí pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů. Stejně jako u příjmů z podnikání se můžete i zde rozhodnout, zda si budete evidovat příjmy i výdaje, nebo výdaje uplatníte paušálem. U nájmu jsou paušální výdaje stanoveny zákonem ve výši 30 procent z příjmů, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Pokud se rozhodnete pro tento způsob uplat‑ ňování výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy. Budete‑li však vykazo‑ vat jeden rok skutečné výdaje a další rok

se rozhodnete přejít na výdaje paušální nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně obdobným způso‑ bem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu obchodního majetku.

Máte‑li pronajímaný majetek ve spo‑ lečném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Pokud tedy pronajímáte například dva byty ve spo‑ lečném jmění manželů, buď zdaníte veškeré příjmy z nájmu obou bytů jen vy, anebo jen druhý z manželů.

Budete‑li tím dobrákem vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy. Jste‑li v tuzemsku daňovým rezidentem a máte příjmy z pronájmu dosažené v zahraničí, nezapomeňte do přiznání uvést i tyto příjmy (a s nimi související výdaje) přepočtené na české koruny. Postup přepočtu najdete v pasáži „Měna a zaokrouhlování“.

V této souvislosti si vyhledejte smlou‑ vu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.

V příslušném článku smlou‑ vy, podle toho, zda pronajímáte nemovitost nebo movitou věc, si ověřte, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují a v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.

Budete‑li aplikovat metodu zápočtu, budete muset vyplnit rovněž Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz BOD 9) a Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění. Budete‑li uplatňovat metodu vynětí, Přílohu č. 3 vyplňovat nebudete, ale Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění vy‑ plnit musíte. Seznam smluv o zamezení dvojího zdanění naleznete na webo‑ vých stránkách ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvo‑ ji‑zdaneni/prehled‑platnych‑smluv).

Řádky 201 až 202

Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201. Jsou‑li mezi těmito příjmy zahrnuty také příjmy z nájmu nemovitých věcí, vyčleňte příslušnou částku těchto příjmů na řádku 201a. Skutečné, respektive paušální výdaje pak uveďte na řádek 202. Pokud uplat‑ ňujete paušální výdaje a máte příjmy z nájmu vyšší než 2 miliony ko‑ run, mějte na paměti, že 30procentní paušální výdaje jsou omezeny abso‑ lutní částkou 600 tisíc korun. Jest‑ liže tedy zaškrtnete, že uplatňujete výdaje pro‑ centem z příjmů, neměla by se na řádku 202 objevit částka převyšující 600 tisíc korun. Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 až 202 a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví. Součástí nájemného z bytů, nebytových prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním, například topení, voda či elektřina. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se skutečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby neza‑ hrnujete do daňových výdajů. Uplatňu‑ jete‑li k příjmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů v podnikání.

Na řádek 202 tak můžete uvést napří‑ klad následující výdaje: odpisy pronajímaného majetku, výdaje na opravy pronajímaného majetku, úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr, zaplacenou daň z nemovitého majetku v případě nájmu nemovitého majetku, skutečné nebo paušální výdaje na do‑ pravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při nájmu, rezervu na opravu hmotného majetku.

Řádek 203

Částku na řádku 203 dostanete odečte‑ ním řádku 202 od řádku 201, anebo zde napíšete výsledek hospodaření převzatý z účetnictví. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z pronájmu.

Řádky 204 až 205

Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány výše v BODU 2 u příjmů z podnikání.

Řádek 206

Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z pronájmu. Vyčíslíte jej sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.

Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z pronájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Pokud rezervy tvoříte, nezapomeňte příslušnou částku také převést na samostatný účet v bance, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Toto opatření platí pro rezervy, jejichž tvorba započala od roku 2009 dále.

A ještě poznámka na závěr: příjmy z nájmu nepodléhají pojistnému na so‑ ciální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh

na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.

�� Jak na příjmy z pronájmu

Kadlecovi v roce 2016 pronajímali chatu, kterou společně zakoupili v roce 2010, za 550 tisíc korun. Pan Kadlec zakoupil v roce 2016 k úpravě okolí chaty za 50 tisíc korun sekací traktůrek, který od počátku

napůl pronajímá sousedovi. Za nájem chaty obdrželi Kadlecovi v roce 2016

35 tisíc korun, za spotřebované energie v chatě 2500 korun a pan Kadlec dostal v roce 2016 od souseda za pronájem traktůrku 5 tisíc korun. V roce 2016 manželé provedli na chatě opravy za 8 tisíc korun a zaplatili daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun. Kadlecovi se musí dohodnout, kdo z nich uvede oba dva příjmy z nájmu ve výši 40 tisíc korun do svého přiznání. Příjem za spotřebované energie v nájmu nezohlední ani jeden z nich. Jelikož jsou Kadlecovi bystří, vědí, že se musí rozhodnout, zda budou vykazovat výdaje paušálem, nebo budou evidovat skutečné výdaje. Klíčem k jejich rozhodnutí bude porovnání výhod

nosti obou variant, tzn. zda by paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů ve výši 40 tisíc korun, tj. 12 tisíc korun, byly vyšší, nebo nižší než skutečné výdaje.

Skutečnými výdaji mohou být: odpisy chaty, které by při použití zrychlené metody odpisování mohly být v prvním roce odpisování 18 334 korun, náklady na provedené opravy ve výši 8 tisíc korun, zaplacená daň z nemovitých věcí ve výši 550 korun, 50 procent z odpisů u sekacího traktůrku, tj. v přípa‑ dě zrychlených odpisů v prvním roce odpisování 5 tisíc korun. Kadlecovým se tedy vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši, protože jsou vyšší, než by byly paušální výdaje. Bude‑li příjem z nájmu uvádět do svého přiznání pan Kadlec, zaškrtne v úvodu přílohy č. 2 políčko „Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů“a příjem 40 tisíc korun uvede na řádek 201. Jelikož 35 tisíc byl příjem za nájem nemovitosti, uvede pak ještě tuto částku na řádek 201a.

Skutečné výdaje ve výši 31 884 korun pak napíše na řádek 202. Zisk ve výši 8 116 korun pan Kadlec uvede na řádek 203 a současně i na řádek 206.

Jejich výhodou je, že nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok. Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy: Z příležitostných činností (A) nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, které nejsou provozovány podnikate‑ lem, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady. Pokud jste v uply‑ nulém roce takové příjmy měli a jejich celková výše nepřekročila 30 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do při‑ znání je neuvádíte – do této částky jsou totiž osvobozené. Pokud jste ovšem ob‑ drželi více, zdanit musíte veškeré tyto příjmy, nikoli pouze částku převyšující 30 tisíc korun. Příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (A). Z prodeje vlastních nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papírů (D), nesplníte‑li podmínky osvobo‑ zení (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“). Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv k družstvu, rovněž pouze nesplní‑ te‑li podmínky osvobození (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“). Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F). Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uve‑ denou v boxu „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“) a ostatní příjmy jinde neuvedené (F). Bezúplatné příjmy (G), nesplní‑ te‑li podmínky pro osvobození (viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Sloupce 1 až 2

Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloup‑ ce 1 jeho druhové označení (písmeno v závorkách ve výše uvedeném výčtu) včetně slovního popisu a jeho výši do sloupce 2.

Než však toto uděláte, raději si ještě jednou ověřte, zda váš příjem náhodou není osvobozený (opět viz box „Příjmy, které zdaňovat nemusíte“).

Sloupec 3

Pokud váš příjem podmínky osvobození nesplní, uveďte jej do přiznání a přiřaď‑ te k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.

V této souvislosti si dejte pozor na dva specifické případy: U zemědělské výroby můžete namísto skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve stejné výši, jakou mohou uplatnit zemědělci, pro které je tato činnost podnikáním – tedy 80 procent, maximálně však 1 600 000 korun. U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných člán‑ cích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zda‑ nění se na váš příjem bude vztahovat; bude‑li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění (viz BOD 6 – Řádky 37–41), ale může se stát, že si u nich nebudete moci uplat‑ nit související výdaje v plné výši. Při vyplňování příjmů a výdajů do jed‑ notlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.

Pokud máte například příjmy z pro‑ deje různých akciových titulů nebo jste prodali více nemovitostí, uveďte hodnoty těchto příjmů do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené.

Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednot‑ livých druhů příjmů.

U prodeje akcií patří mezi výdaje zpra‑ vidla pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje, např. poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.

U prodeje nemovitostí kromě jejich pořizovací ceny také např. daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí).

Máte‑li tedy například příjem z pro‑ deje akcií společnosti X ve výši 20 a vý‑ daje na tyto akcie 30, a současně z pro‑ deje akcií společnosti Y příjem 30 a vý‑ daje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40. Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsle‑ dek ve výši +10.

Na závěr ještě jedna poznámka – pokud jste si v úvodu přílohy našli, že váš příjem z prodeje některých akcií je osvobozen, nemůžete se osvobození vzdát.

A to ani v případě, kdyby šlo o ztrá‑ tový prodej, kterým byste tak mohli vykompenzovat zisk u příjmu, kde jste na osvobození nedosáhli.

Sloupec 4

V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdí‑ lů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, tedy součet kladných částek uvedených výše ve sloupci 4.

Případné ztráty lze totiž kompenzovat jen v rámci jednoho druhu ostatních příjmů, ale nikoli vzájemně mezi jed‑ notlivými druhy a už vůbec ne oproti dalším příjmům, jako jsou příjmy z pod‑ nikání, pronájmu apod. Tím, že sečtete pouze kladné rozdíly, je této kompenza‑ ci zamezeno.

V součtové kolonce sloupce 4 v přizná‑ ní tedy může být uvedena pouze hod‑ nota vyšší, nebo rovná nule. Máte‑li tak například ztrátu z obchodování s cen‑ nými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny „Ostatní příjmy“), zdaníte zisk z prode‑ je nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.

V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk a ztráty z obchodování s cennými papíry byste si dále nevšímali.

Sloupec 5

V tabulce pro výpočet dílčího zákla‑ du daně pro ostatní příjmy už zbývá vyplnit jen sloupec 5, který navíc někdy zůstává prázdný. Pouze v někte‑ rých případech se do něj k jednotli‑ vým druhům příjmů uvádějí speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanove‑ ní zákona: Pokud jste daný druh příjmu dosáhli ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 pro‑ cent), vyplňte kód „p“. Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte kód „s“. Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód „z“. Pokud je v tabulce uveden bezúplatný příjem (druh příjmu „G“) a jedná se o nemovitost, uveďte ve sloupci 5 kód „n“.

Řádky 207 až 209

Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.

Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3. Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.

Na závěr už zbývá jen vyplnit řá‑ dek 209, kam uvedete rozdíl mezi řád‑ ky 207 a 208.

Pokud jste počítali správně, měla by vám na řádku 209 vyjít stejná hodno‑ ta, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v posledním řádku tabulky ve sloupci 4.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.