Součet dílčích základů podle § 6 až 10

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

2. ODDÍL Dílčí základ daně, základ daně, ztráta 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle §6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

Řádky 36 až 36a

Na tomto místě (viz obr. 13) budete postupně sčítat hodnoty uvedené v před‑ chozí části přiznání a případně i jeho přílohách. Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řádku 34. Pokud budete vyjímat příjmy ze za‑ městnání v zahraničí, uveďte na řá‑ dek 36a rozdíl mezi hodnotou na řád‑ ku 36 a částkou těchto vyjímaných příjmů (včetně fiktivního pojistného). Na řádku 36a už vám tak zbudou pouze příjmy ze zaměstnání včetně pojistného,

u kterých metodu vynětí neuplatňujete. Nemáte‑li takové zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36.

Řádky 37 až 41

Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílo‑ hy č. 1.

Pokud máte nějaké kapitálové příjmy, následující řádek 38 již máte vyplněný. V opačném případě zůstává prázdný, a proto přejděte rovnou k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.

Do řádku 41

vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a.

Do něj vepište buď přímo částku uvedenou na řádku 41, nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu či ostatních akti‑ vit (viz výše BOD 2, BOD 3, BOD 4 a BOD 5) ze zahraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.

Údaje o svých zahraničních pří‑ jmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož for‑ mulář si můžete stáhnout na webo‑ vých stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/da‑ nove‑tiskopisy/databaze‑aktualnich‑da‑ novych‑tiskopisu.aspx?rok=2017&‑ tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405b a který přiložte k přiznání.

Vyjde‑li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání, ale již bez znaménka minus.

Řádek 42

Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu ne‑ zohledňujte a pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnání není možné snížit o případné ztráty z vašich ostatních aktivit.

Řádek 43

Řádek 43 vyplňte, pouze pokud se vás týká solidární zvýšení daně. Bude zde uveden rozdíl úhrnu příjmů ze závis‑ lé činnosti od všech zaměstnavate‑ lů a úhrnu vyňatých příjmů ze závis‑ lé činnosti ze zdrojů v zahraničí.

Řádek 44

Do řádku 44 uveďte část nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.

Ve zdaňovacím období 2016 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v le‑ tech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 ma‑ ximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.

Část uplatňované ztráty, kterou nevy‑ užijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňo‑ vacích období. V tomto přiznání máte ale letos poslední šanci uplatnit ztrátu za rok 2011, pak už propadne.

Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejnovější.

Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání – je ke stažení na webových stránkách finanční správy (http://www.financ‑ nisprava.cz/cs/danove‑tiskopisy/data‑ baze‑aktualnich‑danovych‑tiskopisu. aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&da‑ n=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405/P6.

Řádek 45

Jako poslední v rámci této části přizná‑ ní vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44 neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňo‑ vou ztrátu.

Pokud se vám zdá váš základ daně vysoký, není důvod k panice. Následující část bude tou, která bude vaši daňovou povinnost snižovat:

Chcete odečíst některou z následujících odčitatelných položek? dary na veřejně prospěšné účely a odběry krve, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na penzijní připojištění, pen‑ zijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, výdaje při realizaci výzkumu a vývoje, výdaje na podporu odborného vzdělávání.

Ano – přejděte na BOD 7 (níže) Ne – přejděte na BOD 8 (str. 58)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.