Zápočet zahraniční daně

Ekonom - - PŘÍLOHA -

Přesuňte se ve formuláři na:

PŘÍLOhA č. 3

Pokud se u vašeho zahraničního příjmu uplatní dle příslušné smlouvy o zame‑ zení dvojímu zdanění metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz obr. 17).

Máte‑li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke každé‑ mu z nich samostatný list přílohy. Jeho formulář naleznete na webo‑ vých stránkách finanční správy (http://www.financnisprava.cz/cs/da‑ nove‑tiskopisy/databaze‑aktualnich‑da‑ novych‑tiskopisu?rok=2017&tiskdru‑ h=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405a a vyplníte jej úplně stejně jako Přílohu č. 3 (vždy až do řádku 327). Na každém listu přílohy uveďte kód státu, ze kterého vám příjmy plynou.

Přepočet cizí měny proveďte dle instrukcí uvedených výše v části „Měna a zaokrouhlování“.

Řádek 321

Na první řádek přílohy, tj. řádek 321, uveďte hodnotu zahraničních příjmů z daného státu, přičemž u příjmů ze za‑ městnání nezapomeňte připočíst i tu‑ zemské pojistné, ať již skutečné, nebo fiktivní (viz instrukce k řádku 34).

Řádky 322 až 323

Hned poté vyčíslete v řádku 322 s příjmy související výdaje a na řádku 323 daň, kterou jste v souvislosti s těmito příjmy zaplatili v zahraničí.

Její procentuální část z hrubé výše příjmu přitom může být jen taková, jakou mohl daný stát z vašeho příjmu vybrat v souladu s příslušnými ustano‑ veními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Pokud smlouva například říká, že zahraniční stát smí z příjmu srazit maximálně 10 procent, ale ve skutečnosti bylo sraženo více, částku převyšující těchto 10 procent sem neuvádějte.

Nezapomeňte, že částku daně uplat‑ něnou k zápočtu byste měli být schopni prokázat potvrzením zahraničního

finančního úřadu o jejím zaplacení, anebo potvrzením zahraničního plátce příjmu, který daň srazil.

Řádek 324

Nyní od řádku 321 odečtěte hodnotu řádku 322, rozdíl vydělte částkou, kterou máte uvedenou na řádku 42 daňového přiznání, vynásobte stem, a výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa napište do řádku 324.

Jeho výše přitom může nabývat pouze hodnoty od 0 do 100 a v případě, že bude záporná, uveďte do řádku 324 nulu.

Řádek 325

V dalším kroku vypočtěte na řádku 325, kolik můžete ze zahraniční daně v tu‑ zemsku maximálně započítat (sečtěte řádek 57 a 59 z přiznání, tento součet vynásobte řádkem 324 a výsledek vyděl‑ te stem).

Řádky 326 až 327

Na řádek 326 následně uveďte částku daně zaplacenou v daném státě (viz řádek 323), maximálně však částku daně uznané k zápočtu (viz řádek 325).

Rozdíl mezi vámi zaplacenou zahranič‑ ní daní a částkou daně, kterou můžete započíst (tj. rozdíl řádků 323 a 326), potom napište do řádku 327. V případě, že vám tento rozdíl vyšel záporný, řádek pouze proškrtněte.

Řádky 328–330 Pokud jste kromě přílo‑ hy vyplnili i samostatné listy pro příjmy z dalších států, sečtěte všechny řád‑ ky 326 a výsledek uveďte na řádek 328 přílohy (maximálně však částku z řád‑ ku 57 navýšenou o hodnotu uvedenou v řádku 59 přiznání).

Stejným způsobem pak sečtěte i řád‑ ky 327 a výsledek napište na řádek 329 (pokud je rozdíl řádků záporný, řádek proškrtněte). Tato hodnota představuje celkovou zahraniční daň, kterou nemů‑ žete v letošním přiznání v tuzemsku za‑ počíst. Nepřijdete o ni ale úplně, protože si ji budete moci uplatnit v příštím roce jako výdaj.

Jako poslední vyplňte řádek 330, jenž je rozdílem mezi součtem řádků 57 a 59 a řádkem 328. Tento údaj poté přeneste na řádek 58 a stejnou částku (zaokrouh‑ lenou na koruny nahoru) také na řá‑ dek 60 přiznání (tzn. ve vašem případě již nebudete na řádku 60 dále zohled‑ ňovat řádek 59, ten je již zohledněn v řádku 330).

Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvlášt‑ ního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách finanč‑ ní správy (http://www.financnisprava. cz/cs/danove‑tiskopisy/databaze‑aktu‑ alnich‑danovych‑tiskopisu?rok=2017&‑ tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) pod číslem tiskopisu 25 5405b.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.