Tisk je součástí digitální transformace

Svět kancelářského tisku si nemůže dovolit stagnovat. Jeho role ve firmách se mění, stává se integrální, ale většinou už ne klíčovou součástí komplexního řízení informací.

Ekonom - - Ict Revue - Text / Lukáš Kříž

P řehled trendů a předpovědí, které v roce 2017 významně ovlivní segment podnikového tisku, sestavili konzultanti společnosti Photizo Group. Vycházeli mimo jiné z událostí a změn, které se na trhu v nedávné minulosti odehrály. Šlo zejména o rozdělování firem, akvizice nebo o vstup nových hráčů do odvětví.

Například společnosti HP a Xerox prošly restruktu‑ ralizací, na jejímž konci stály v obou případech dva sa‑ mostatné podniky. Důvody rozdělení byly v podstatě velmi podobné. Měly umožnit výsledným menším fir‑ mám, aby se více specializovaly a pružněji reagovaly na měnící se podmínky na trhu.

Největší nedávnou akvizicí bylo loňské převzetí Lex‑ marku čínskými investory. Hodnota transakce činila 3,6 miliardy dolarů. Zhruba za jednu miliardu dolarů HP na podzim 2016 odkoupilo od jihokorejského Samsun‑ gu jeho divizi tiskových řešení.

Samostatné téma pro některé tradiční hráče v seg‑ mentu podnikového tisku představuje trojrozměrný tisk. Například společnosti HP nebo Ricoh vloni jasně dekla‑ rovaly, že mu přikládají strategický význam. Podle analy‑ tiků reagují rozšiřováním portfolia na již probíhající nebo očekávané snižování či stagnaci obratu v segmentu kan‑ celářského tisku. Současně se snaží zaměřit na aktivity, jež generují vyšší zisk.

A k nim patří vedle 3D tisku také technologie pro elektronizaci a digitální workflow dokumentů. Na tomto poli se intenzivně zviditelňují například společnosti Xerox nebo Konica Minolta nebo na tuzemském trhu velmi úspěšná japonská společnost OKI.

Mezi specifická témata podnikového tisku patří roz‑ voj a opětovná popularita inkoustových technologií a ře‑ šení. Podle analytiků jde stále o relativně malý segment, jenž ovšem výrazně roste.

Kdo chce mít ve firmě zabezpečený tisk a tok dokumentů, má řadu možností, jak toho docílit. Typicky jde například o autentifikaci uživatele před tiskem, zabezpečený tisk, šifrování a mazání harddisku v tiskovém zařízení.

Trendy a predikce

na dokumentové systémy, nicméně výraznější snížení objemu tisku jsme zatím nezaznamenali. Je pravda, že tisková zařízení jsou svou životností často předimenzo‑ vaná, což znamená, že jsou stroje obměňovány spíše z důvodu morální zastaralosti.“

Podle analytiků narůstá ve světě obliba strojů s technologií PWA – Page Wide Array. Ta operuje se stacionární tiskovou hlavou, jejíž rozsah, resp. trysky pokrývají celou délku nebo šířku tištěného formátu. Rozložení tisku zajišťuje pohyb média. Jde o technologii převzatou z průmyslových řešení. V subsegmentu se etabluje například společnost HP, která se zaměřuje především na řešení formátu A3. Právě stroje technolo‑ gie PWA by se mohly stát výraznými konkurenty mo‑ nochromatických laserových a LED zařízení.

Tradiční hráči v segmentu podnikového tisku se mno‑ hem více zaměří na rozšiřování svého portfolia do no‑ Celkové dodávky kancelářských tiskových zařízení bu‑ dou v roce 2017 klesat, podobně jako objem tištěných výstupů, tvrdí analytici společnosti Photizo Group. Očekávají, že se v důsledku tohoto vývoje zpomalí ob‑ měna strojů, resp. prodlouží jejich životní cyklus. S je‑ jich závěry nesouhlasí Petr Lupač, marketingový mana‑ žer společnosti Konica Minolta: „Obecně platí, že ob‑ jem vytvářených dokumentů roste. To, zda si je zákaz‑ níci vytisknou, nebo raději elektronicky zpracují, je věc druhá. Trend hovoří jasně pro druhou variantu, ovšem neřekl bych, že pokles objemu těch fyzicky vytištěných je nějak dramatický nebo že by měl zásadní vliv na pro‑ dloužení intervalu obměny zařízení.“

Podobný pohled na tiskovou podnikovou realitu má také Vasilij Vosáhlo, manažer firmy Janus: „Je možné, že počet tiskových výstupů klesá kvůli přechodu firem

Zákazníkovi již nestačí funkcionality, které byly plně dostačující před pěti či deseti lety, chce tisknout z mobilních zařízení, chce cloudovou konektivitu, vyžaduje pokročilé nástroje pro spolupráci.

vých segmentů. Primárně zacílí na procesy a oblasti, v nichž nějakým způsobem figurují tisková řešení. Podle analytiků půjde například o komerční nebo průmyslový tisk. Současně se ale zaměří také na elektronizaci doku‑ mentů, řízení jejich digitálního oběhu nebo archivaci. Neo‑ pominou ani příležitosti, které jim nabízí rostoucí obliba cloud computingu. Vazba digitalizace dokumentů na clou‑ dové služby může k některým řešením přilákat i menší zá‑ kazníky, kteří by o investici do vlastního on‑premise systé‑ mu z oblasti správy dokumentů jinak neuvažovali.

Inkoustový tisk v podnicích představuje atraktivní příležitost pro všechny producenty, kteří příslušnými technologiemi disponují. Podle analytiků se intenzivněji zaměří na rozšiřování nabídky strojů kategorie CISS – Continuous Ink Supply System –, tedy na zařízení s kontinuálním doplňováním inkoustu. Ve svém portfo‑ liu je již dnes mají například Epson, HP nebo Canon.

Výrobci tiskových zařízení do svých strojů začnou v mnohem větší míře nasazovat nejrůznější senzory pro monitorování klíčových komponent. S pomocí ná‑ strojů prediktivní analytiky se budou snažit snížit ná‑ klady na podporu a eliminovat prostoje zařízení u zá‑ kazníků. Z tohoto trendu je zjevné, že i výrobci tisko‑ vých řešení začínají pronikat do konceptu internetu věcí. Trend sledovaný analytiky potvrzují také oslovení dodavatelé. Senzory sledující opotřebení komponent tiskových strojů umožňují jejich včasnou výměnu, což podle slov Miroslava Drahoše ze společnosti HP výraz‑ ně snižuje pravděpodobnost prostojů.

Petr Lupač z firmy Konica Minolta hovoří i o proni‑ kání prediktivní analytiky do světa tisku: „V současnosti realizujeme pilotní projekt inteligentní analýzy informa‑ cí o chybových a provozních stavech zařízení pro účely prediktivní analýzy příčin možných budoucích prostojů. Cílem projektu je identifikovat možné oblasti zlepšení a odfiltrovat nemonitorované vlivy, jako je například chování uživatelů.“

Ke slovu se opět dostává problematika zabezpečení tisku a dokumentů. Někdejší významný trend, pro nějž existuje řada vyspělých řešení a postupů, se v segmentu vrací do hry díky rostoucímu počtu uživatelů, kteří sdílejí jedno zařízení. Oslovení dodavatelé tiskových řešení se shodují na tom, že bezpečnostní prvky představují více či méně standardní součást nabídek. Problém spočívá spíše v jejich reálném nasazení. „Bezpečnostní prvky tvoří součást většiny dodávaných zařízení. Problémem je spíše malá osvěta mezi uživateli, kteří je nevyužívají,“do‑ dává Miroslav Drahoš, manažer společnosti HP.

„Obvykle stačí jen využít možností, které standardně nabízejí profesionální kancelářská zařízení, a klient ne‑ musí dokupovat a nasazovat nic dalšího,“dodává Radek Cinádr, manažer společnosti OKI. Petr Hnilička, produk‑ tový manažer firmy Canon, pokládá zabezpečení tisku za dílčí součást komplexní problematiky ochrany infor‑ mací, která operuje s vlastní hodnotou dat pro podnik.

Více než třetina podnikových uživatelů řízených tis‑ kových služeb (MPS) hodlá v roce 2017 změnit jejich poskytovatele, případně převzít správu řešení do vlast‑ ní režie. „Předpokládám, že primární motivací firem pro změnu dodavatele je v současné době právě úroveň poskytovaných služeb, jejich rozsah, flexibilnost a rych‑ lost reakce,“komentuje informaci Petr Lupač ze společ‑ nosti Konica Minolta. Vliv nových technologií na služby MPS patří rovněž mezi možné motivy pro změnu po‑ skytovatele. Podle slov Petra Starosty ze společnosti HP zákazníci sledují a porovnávají nejen kvalitu služby, ale také její technické či technologické zprostředkování.

Analytici společnosti Photizo Group rovněž předpo‑ kládají, že výrobci tiskových řešení zredukují své výdaje na vývoj a výzkum. Stane se tak v důsledku jejich kle‑ sajících či stagnujících tržeb. Budou se snažit prodlou‑ žit životní cykly stávajících produktů v nabídkách. S tímto závěrem analytiků oslovení zástupci dodavatelů spíše nesouhlasí.

„Tisková zařízení již dosáhla tzv. hodnotové hranice, například rychlost tisku je již obvykle zcela dostačující. Pokud se podíváme na chytré multifunkce, tak jejich roz‑ díl oproti běžným lze popsat podobně jako chytrý mobil versus standardní tlačítkový. Inovace tedy budou přede‑ vším v softwaru a v aplikacích, které dávají hardwaru

Radek Cinádr, manažer pro řízené tiskové služby, OKI

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.